„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

5.8.2019, 0:00

Proměnění Páně

Proměnění Páně

Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457 papežem Kalistem III. jako poděkování za vítězství nad saracény u Bělehradu. Odkazuje na evangelní text Lk 9,28b-36:

 

 

 

 

"Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz jeho tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl v Jeruzalémě podstoupit. Petra a jeho druhy přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když přišli do oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!" Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli."

 

To, že naše vlastní proměnění záleží primárně na Bohu, potom ale i na nás, nám připomíná vyznání a modlitba egyptského igumena Matta el-Meskina: 

 

Ode dneška se slavnostně zavazujeme před Bohem a před křížem našeho Pána Ježíše Krista, že využijeme každou příležitost, abychom uplatnili naše právo na proměnění, skrze moc našeho Pána Ježíše Krista, a použijeme všechno to, čím nás svět a síly této doby temnot pronásledují: smutek, nemoc, soužení, pronásledování, hlad, nahotu, nedostatek, meč, zastrašování. To vše proměníme ke chvále a jásotu, otevřeně ti, Pane vzdáváme díky přede všemi, aby byl oslaven kříž našeho Pána Ježíše Krista a bylo naplněno jeho dílo, jako moc, jež proměňuje naše srdce zevnitř a zvenčí naši tvář a zpěv na našich rtech.

Z knihy Starý a nový člověk v nás
vydalo KNA