vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-papeze-svatek-stolce-sv-petra <p>Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec ve městě Římě, se datují do 4. století. Zde se ve starověku uctívala katedra, tedy starobylý dřevěný stolec, na kterém římský biskup uděloval novokřtěncům svátost biřmování. Tradice uchovala 22. únor jako den, kdy Petr u Césareje Filipovy vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn a jako Petr &ndash; Skála byl ustanoven &quot;základem církve&quot; (srov. Mt 16,13-19).</p> Wed, 21. Feb 2024 23:00:00 GMT Stolec svatého Petra (svátek 22.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-svatek-222 <p>Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.</p> Wed, 21. Feb 2024 16:14:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.modlitba.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.</p> Fri, 16. Feb 2024 23:00:00 GMT Modlitba za půst https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-pust <p>Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.</p> Mon, 12. Feb 2024 23:00:00 GMT Modlitba manželů https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-manzelu <p>Právě probíhající Národní týden manželství nás zve k modlitbě zvláště za ty, kdo žijí v manželství a v rodině. Manželským párům nabízíme konkrétní formu modlitby, jak se mohou obracet k Bohu společně.</p> Mon, 12. Feb 2024 23:00:00 GMT Modlitba ke svatému Valentýnovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatemu-valentynovi <p>Svatý Valentin je jedním z nejuctívanějších světců na světě. Pocházel z umbrijského městečka Terni (střední Itálie) a podstoupil mučednickou smrt pravděpodobně roku 273.</p> Sun, 11. Feb 2024 23:00:00 GMT Křížová cesta https://www.modlitba.cz/aktuality/krizova-cesta <p>Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s utrpením Krista.</p> Sun, 11. Feb 2024 23:00:00 GMT Popeleční středa - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/popelecni-streda-modlitba <p>Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:</p> Sun, 11. Feb 2024 23:00:00 GMT Světový den nemocných (11.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-112 <p>V tento den si připomínáme výročí zjevení P. Marie v Lurdech. Poutní místo Lurdy (Lourdes) je každoročně cílem tisíců lidí, kteří přicházejí prosit o milost uzdravení pro sebe nebo pro své blízké.</p> Fri, 09. Feb 2024 23:00:00 GMT Uvedení Páně do chrámu https://www.modlitba.cz/aktuality/uvedeni-pane-do-chramu <p>Na začátku Lukášova evangelia čteme, jak malého Ježíše přinesli jeho rodiče do Jeruzaléma, aby byl podle Zákona obřezán. Zbožný muž Simeon, když dítě Ježíše spatřil, chválil Boha slovy, která ve večerní modlitbě breviáře (tzv. kompletář) opakujeme dodnes.</p> Tue, 30. Jan 2024 23:00:00 GMT Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Sat, 13. Jan 2024 23:00:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Thu, 11. Jan 2024 23:00:00 GMT Rozjímání o slavnosti Zjevení Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/rozjimani-o-slavnosti-zjeveni-pane <p>Slavnost Zjevení Páně, lidově &bdquo;Třech králů&ldquo; (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen &bdquo;Třech králů&ldquo; (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského &quot;Christus mansionem benedicat&quot;: Kristus požehnej tomuto domu.</p> Wed, 03. Jan 2024 23:00:00 GMT Matka Boží https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-bozi <p>Osmý den po slavnosti Narození Páně - tedy 1.1. - si zvláštním způsobem připomínáme Matku Boží a svěřujeme jí celý nastávající rok.</p> Sun, 31. Dec 2023 23:00:00 GMT Modlitba za rodiny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-rodiny <p>První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých.</p> Fri, 29. Dec 2023 17:00:00 GMT 23. prosince - Ó antifona - Bůh s námi https://www.modlitba.cz/aktuality/23-prosince-o-antifona-buh-s-nami <p>Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!</p> Fri, 22. Dec 2023 23:00:00 GMT Lidé přišli k Ježíšovi, aby mu pověděli o zastřelených z filosofické fakulty… https://www.modlitba.cz/texty/clanky/strelba-v-praze-aneb-jsou-bolesti-na-ktere-nestaci-zadna-slova <p>V&nbsp;těchto dnech&nbsp;mohou křesťané dělat totéž.&nbsp;(vira.cz)</p> Fri, 22. Dec 2023 12:01:00 GMT 22. prosince - Ó antifona - Zaslíbení Mesiáše https://www.modlitba.cz/aktuality/22-prosince-o-antifona-zaslibeni-mesiase <p>Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!</p> Thu, 21. Dec 2023 23:00:00 GMT 21. prosince - Ó antifona - Předpovědi proroků https://www.modlitba.cz/aktuality/21-prosince-o-antifona-predpovedi-proroku <p>Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Wed, 20. Dec 2023 23:00:00 GMT 20. prosince - Ó antifona - Davidova vláda https://www.modlitba.cz/aktuality/20-prosince-o-antifona-davidova-vlada <p>Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Tue, 19. Dec 2023 23:00:00 GMT 19. prosince - Ó antifona - Vyvolení Davida https://www.modlitba.cz/aktuality/19-prosince-o-antifona-vyvoleni-davida <p>Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!</p> Mon, 18. Dec 2023 23:00:00 GMT 18. prosince - Ó antifona- Vyvedení z Egypta https://www.modlitba.cz/aktuality/18-prosince-o-antifona-vyvedeni-z-egypta <p>Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!</p> Sun, 17. Dec 2023 23:00:00 GMT 17. prosince - Ó antifona - Stvoření světa https://www.modlitba.cz/aktuality/17-prosince-o-antifona-stvoreni-sveta <p>Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!</p> Sat, 16. Dec 2023 23:00:00 GMT Ó antifony - antiphonae majores https://www.modlitba.cz/aktuality/o-antifony-antiphonae-majores <p>V předvánočním týdnu 17.12.-23.12. při mši před evangeliem a také ve večerní modlitbě církve zpíváme tzv. Ó antifony, které pocházejí zřejmě ze 6. století, snad z benediktinského kláštera v oblasti Říma.</p> Fri, 15. Dec 2023 23:00:00 GMT Litanie k Neposkvrněné https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-neposkvrnene <p>V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku pochází ze 7.st. z křesťanského Východu, na Západě se slavil nejdříve v Anglii a Francii. Koncem 17.st. bylo jeho slavení rozšířeno na celou církev. Učení o Panně Marii bez poskvrny hříchu počaté vyhlásil jako pravdu víry papež Pius XII. roku 1954.</p> Wed, 06. Dec 2023 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Sat, 02. Dec 2023 08:09:00 GMT Adventní litanie https://www.modlitba.cz/aktuality/adventni-litanie <p>Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.</p> Sun, 26. Nov 2023 23:00:00 GMT Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/prijd-pane-jezisi-strelna-modlitba-nejen-v-adventu-1 <p>Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: &bdquo;A Duch i nevěsta praví: &lsquo;Přijď!&rsquo; A kdokoliv to slyší, ať řekne: &lsquo;Přijď!&rsquo; Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.</p> Sun, 26. Nov 2023 21:09:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/aktuality/co-jsou-to-roraty-1 <p>Adventní zpěvy za svitu svící v&nbsp;jedinečné atmosféře</p> Sun, 26. Nov 2023 18:31:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná příprava na dobu adventu. Je to čas pro zpytování svědomí a kajícnost.</p> Thu, 23. Nov 2023 23:00:00 GMT