vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Svatí Cyril a Metoděj - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-modlitba <p>Tento týden 5.7. si připomínáme slovanské věrozvěsty, o kterých papež Benedikt XVI. řekl: Cyril a Metoděj představují klasický příklad toho, čemu dnes říkáme inkulturace. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou &bdquo;překladatelskou&ldquo; práci, protože je třeba nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného Slova.</p> Fri, 03. Jul 2020 22:00:00 GMT Modlitba za dovolenou a prázdniny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-dovolenou-a-prazdniny <p>V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu podstatnému v našich životech.</p> Tue, 30. Jun 2020 22:00:00 GMT Litanie k Nejdražší Krvi Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-nejdrazsi-krvi-pane <p>Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet 1,19. Od počátku byla pro křesťany symbolem vykoupení, smlouvy a smíření s Bohem. Proto se později, zvláště ve středověku, stala sama předmětem úcty, jako mnoho dalších symbolů Ježíšova lidství.</p> Tue, 30. Jun 2020 16:00:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Červenec 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-cervenec-2020 <p><span style="font-size: 0.95em;">Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 30. Jun 2020 12:15:00 GMT Slavnost sv. Petra a Pavla https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-sv-petra-a-pavla <p>Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.</p> Fri, 26. Jun 2020 16:00:00 GMT Narození sv. Jana Křtitele https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele <p>Jan Křtitel je jediný světec (kromě Panny Marie), u něhož liturgie pamatuje i na den narození, které bylo jeho otci, sv. Zachariášovi, předpovězeno archandělem Gabrielem.</p> Tue, 23. Jun 2020 16:00:00 GMT Chvíle lásky https://www.modlitba.cz/texty/clanky/chvile-lasky <p>Pán nás neustále zve, abychom s&nbsp;ním strávili chvíle lásky v modlitbě. Kolik času věnujete Bohu během dne? &nbsp;Kladu vám tuto otázku a stejně tak ji kladu i sám sobě. Rozhodněte se pro dnešek, protože zítra už bude příliš pozdě&hellip;</p> Tue, 23. Jun 2020 15:02:00 GMT Modlitby k Srdci Ježíšovu https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu <p>Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem &quot;srdce&quot; představuje nejhlubší nitro, střed člověka - osoby.</p> Tue, 16. Jun 2020 16:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo <p>Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765). Jako závazný pro celou církev ho ustanovil papež Pius IX. (r. 1856). O sto let později vydal papež Pius XII. k výročí ustanovení svátku encykliku nazvanou Haurietis aquas.</p> Mon, 15. Jun 2020 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane <p>Svátek &quot;Sanctissimi Corporis Christi&quot; zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení bývá považován zázrak v Bolseně. Písemně dochovaná tradice z druhé poloviny 14. stol. uvádí, že v místním kostele sloužil mši svatou kněz, který měl pochybnosti o reálné přítomnosti Krista v eucharistii.</p> Mon, 08. Jun 2020 22:00:00 GMT Můj Bože, Trojice, tobě se klaním https://www.modlitba.cz/aktuality/muj-boze-trojice-tobe-se-klanim <p>Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.</p> Thu, 04. Jun 2020 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-trojice <p>Modlitba &quot;Můj Bože v Trojici&quot;, jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována i v Katechismu katolické církve (odst. 260).</p> Mon, 01. Jun 2020 22:00:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Červen 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-cerven-2020 <p><span style="font-size: 0.95em;">Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 31. May 2020 12:12:00 GMT Modlitba tě osvěcuje i v těch nejtemnějších dobách https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-te-osvecuje-i-v-tech-nejtemnejsich-dobach <p>Modlitba je prvotní silou naděje. Když se modlíš, naděje sílí a rozvíjí se. Řekl bych, že modlitba otevírá brány naději. Naděje existuje, ale svojí modlitbou jí otvírám dveře.</p> Thu, 21. May 2020 10:09:00 GMT Novéna k Duchu svatému https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím &bdquo;který Ducha svatého seslal&ldquo;.</p> Tue, 19. May 2020 16:00:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Květen 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-kveten-2020 <p><span style="font-size: 0.95em;">Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 30. Apr 2020 12:01:00 GMT Je růženec vůbec modlitba? https://www.modlitba.cz/texty/clanky/ruzenec-pripomina-pohanske-modlitebni-formule <p>O růženci někteří lidé říkají, že je to velmi mechanická modlitba mnoha slov, která si vlastně již nezaslouží název modlitba. Připomíná pohanské modlitební formule. Zvláště když se přitom používá také modlitební šňůra.&nbsp;</p> Mon, 27. Apr 2020 08:55:00 GMT Kratičký biblický email denně emailem. Zdarma. https://www.modlitba.cz/aktuality/kraticky-biblicky-email-denne-emailem-zdarma <p>Víte že můžete denně odebírat kratičký biblický email?</p> Fri, 24. Apr 2020 08:16:00 GMT Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Mon, 20. Apr 2020 22:00:00 GMT Victimae paschali laudes https://www.modlitba.cz/aktuality/victimae-paschali-laudes <p>Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.</p> Fri, 10. Apr 2020 22:00:00 GMT Exultet https://www.modlitba.cz/aktuality/exultet <p>Chvalozpěv &quot;Exultet&quot;, který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol. Název pochází z prvního slova tohoto latinského hymnu. Opěvuje se v něm svíce, která je symbolem Krista a přechodu od staré smlouvy k nové; vzdává se dík dokonce za &quot;šťastnou vinu, kvůli které přišel Vykupitel tak vznešený&quot;.</p> Fri, 10. Apr 2020 15:00:00 GMT Lide můj, co jsem ti učinil? https://www.modlitba.cz/aktuality/lide-muj-co-jsem-ti-ucinil <p>Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).</p> Thu, 09. Apr 2020 18:00:00 GMT O filii et filiae https://www.modlitba.cz/aktuality/o-filii-et-filiae <p>Velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.</p> Wed, 08. Apr 2020 22:00:00 GMT Velikonoce v pekle zajateckého tábora https://www.modlitba.cz/texty/clanky/velikonoce-v-pekle-zajateckeho-tabora <p>Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.&nbsp;</p> Mon, 06. Apr 2020 12:49:00 GMT