vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Tue, 20. Apr 2021 22:00:00 GMT Reforma církve dle ďáblovy strategie https://www.modlitba.cz/aktuality/reforma-cirkve-dle-dablovy-strategie <p>Když nepřítel &ndash; ďábel &ndash; útočí na církev, snaží se jí především zabránit v&nbsp;modlitbě. (-&gt;pastorace.cz)</p> Mon, 19. Apr 2021 14:54:00 GMT První možnost, jak se za někoho modlit... https://www.modlitba.cz/texty/clanky/prvni-moznost-jak-se-za-nekoho-modlit <p>První možností, jak se za někoho modlit, je mluvit o něm či o ní s Bohem.</p> Fri, 09. Apr 2021 09:59:00 GMT Victimae paschali laudes https://www.modlitba.cz/aktuality/victimae-paschali-laudes <p>Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.</p> Sat, 03. Apr 2021 22:00:00 GMT O filii et filiae https://www.modlitba.cz/aktuality/o-filii-et-filiae <p>Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.</p> Sat, 03. Apr 2021 13:00:00 GMT Exultet https://www.modlitba.cz/aktuality/exultet <p>Chvalozpěv &quot;Exultet&quot;, který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol. Název pochází z prvního slova tohoto latinského hymnu. Opěvuje se v něm svíce, která je symbolem Krista a přechodu od staré smlouvy k nové; vzdává se dík dokonce za &quot;šťastnou vinu, kvůli které přišel Vykupitel tak vznešený&quot;.</p> Sat, 03. Apr 2021 13:00:00 GMT Lide můj, co jsem ti učinil? https://www.modlitba.cz/aktuality/lide-muj-co-jsem-ti-ucinil <p>Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).</p> Thu, 01. Apr 2021 18:00:00 GMT Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál https://www.modlitba.cz/texty/clanky/kdyz-se-jezis-modlil-v-getsemane-na-nic-si-nehral <p>Ježíšova modlitba v&nbsp;Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával &quot;ty správné modlitby&quot;. Místo toho upřímně hovořil o své touze vyhnout se utrpení.</p> Tue, 30. Mar 2021 13:40:00 GMT Svatý týden https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-tyden <p>Předvelikonoční&nbsp;dny, začínající Květnou nedělí. Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky....</p> Sun, 21. Mar 2021 23:00:00 GMT Modlitba ke sv. Josefovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-josefovi <p>Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.</p> Wed, 17. Mar 2021 23:00:00 GMT Svátek sv. Patrika https://www.modlitba.cz/aktuality/svatek-sv-patrika <p>Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.</p> Tue, 16. Mar 2021 23:00:00 GMT Je škoda mít plachetnici a plout jen na motor https://www.modlitba.cz/texty/clanky/jaka-skoda-mit-plachetnici-a-plout-jen-na-motor <p>Čas, který darujeme Bohu, je zdánlivě k&nbsp;ničemu.&nbsp;Ale vytrvalost a věrnost v&nbsp;modlitbě je sázkou na jistotu.</p> Wed, 10. Mar 2021 11:49:00 GMT V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“ https://www.modlitba.cz/aktuality/v-cestine-vysel-kurz-jak-se-modlit <p>Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje video s&nbsp;vyučováním a materiály pro diskuzi ve skupinkách.&nbsp;</p> Sun, 21. Feb 2021 23:20:00 GMT Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-papeze-svatek-stolce-sv-petra <p>Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec ve městě Římě, se datují do 4. století. Zde se ve starověku uctívala katedra, tedy starobylý dřevěný stolec, na kterém římský biskup uděloval novokřtěncům svátost biřmování. Tradice uchovala 22. únor jako den, kdy Petr u Césareje Filipovy vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn a jako Petr &ndash; Skála byl ustanoven &quot;základem církve&quot; (srov. Mt 16,13-19).</p> Sun, 21. Feb 2021 23:00:00 GMT Stolec svatého Petra (svátek 22.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-svatek-222 <p>Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.</p> Sun, 21. Feb 2021 16:14:00 GMT Spontánnost není jedinou cestou modlitby https://www.modlitba.cz/texty/clanky/spontannost-neni-jedinou-cestou-modlitby <p>Modlitba je tím krásnější a pravdivější, čím je osobnější. Ale...</p> Sat, 20. Feb 2021 08:03:00 GMT Křížová cesta https://www.modlitba.cz/aktuality/krizova-cesta <p>Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s utrpením Krista.</p> Wed, 17. Feb 2021 23:00:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.modlitba.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.</p> Tue, 16. Feb 2021 23:00:00 GMT Modlitba za půst https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-pust <p>Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.</p> Sun, 14. Feb 2021 23:00:00 GMT Popeleční středa - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/popelecni-streda-modlitba <p>Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:</p> Sun, 14. Feb 2021 23:00:00 GMT Modlitba manželů https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-manzelu <p>Právě probíhající Národní týden manželství nás zve k modlitbě zvláště za ty, kdo žijí v manželství a v rodině. Manželským párům nabízíme konkrétní formu modlitby, jak se mohou obracet k Bohu společně.</p> Fri, 12. Feb 2021 23:00:00 GMT Modlitba ke svatému Valentýnovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatemu-valentynovi <p>Svatý Valentin je jedním z nejuctívanějších světců na světě. Pocházel z umbrijského městečka Terni (střední Itálie) a podstoupil mučednickou smrt pravděpodobně roku 273.</p> Thu, 11. Feb 2021 23:00:00 GMT Světový den nemocných (11.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-112 <p>V tento den si připomínáme výročí zjevení P. Marie v Lurdech. Poutní místo Lurdy (Lourdes) je každoročně cílem tisíců lidí, kteří přicházejí prosit o milost uzdravení pro sebe nebo pro své blízké.</p> Tue, 09. Feb 2021 23:00:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / únor 2021 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-unor-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2021) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 31. Jan 2021 12:10:00 GMT Uvedení Páně do chrámu https://www.modlitba.cz/aktuality/uvedeni-pane-do-chramu <p>Na začátku Lukášova evangelia čteme, jak malého Ježíše přinesli jeho rodiče do Jeruzaléma, aby byl podle Zákona obřezán. Zbožný muž Simeon, když dítě Ježíše spatřil, chválil Boha slovy, která ve večerní modlitbě breviáře (tzv. kompletář) opakujeme dodnes.</p> Sat, 30. Jan 2021 23:00:00 GMT Biblický verš byl napsán i pro mne https://www.modlitba.cz/texty/clanky/biblicky-vers-byl-napsan-i-pro-mne <p>Konkrétní biblický verš byl napsán před mnoha staletími i pro mne, aby se mi od Boha dostalo nějakého slova.</p> Thu, 28. Jan 2021 10:04:00 GMT Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Wed, 13. Jan 2021 23:00:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Mon, 11. Jan 2021 23:00:00 GMT