vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitby k Srdci Ježíšovu https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu <p>Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem &quot;srdce&quot; představuje nejhlubší nitro, střed člověka - osoby.</p> Mon, 03. Jun 2024 16:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo <p>Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765). Jako závazný pro celou církev ho ustanovil papež Pius IX. (r. 1856). O sto let později vydal papež Pius XII. k výročí ustanovení svátku encykliku nazvanou Haurietis aquas.</p> Sun, 02. Jun 2024 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane <p>Svátek &quot;Sanctissimi Corporis Christi&quot; zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení bývá považován zázrak v Bolseně. Písemně dochovaná tradice z druhé poloviny 14. stol. uvádí, že v místním kostele sloužil mši svatou kněz, který měl pochybnosti o reálné přítomnosti Krista v eucharistii.</p> Sun, 26. May 2024 22:00:00 GMT Modlitba finského sportovce https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-finskeho-sportovce <p>V dětství jsme jako soutěživí kluci neuměli dobře zvládat prohry, ale ani výhry... Proto nás vedoucí ve skautském oddíle vedli k umění vyhrávat i prohrávat. A jednou si pro nás připravili hru, jejíž součástí bylo naučit se text tzv. modlitby finského sportovce.&nbsp;</p> Mon, 20. May 2024 11:59:00 GMT Můj Bože, Trojice, tobě se klaním https://www.modlitba.cz/aktuality/muj-boze-trojice-tobe-se-klanim <p>Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.</p> Sun, 19. May 2024 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-trojice <p>Modlitba &quot;Můj Bože v Trojici&quot;, jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována i v Katechismu katolické církve (odst. 260).</p> Sun, 19. May 2024 22:00:00 GMT Přijď ó Duchu přesvatý https://www.modlitba.cz/aktuality/prijd-o-duchu-presvaty <p>Svatodušní sekvence</p> Mon, 13. May 2024 09:24:00 GMT Novéna k Duchu svatému https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím &bdquo;který Ducha svatého seslal&ldquo;.</p> Sun, 05. May 2024 16:00:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.</p> Mon, 29. Apr 2024 22:00:00 GMT Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Sat, 20. Apr 2024 22:00:00 GMT Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět https://www.modlitba.cz/texty/clanky/dejte-mi-paku-operny-bod-a-pozdvihnu-svet <p>To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z&nbsp;hmotného hlediska, toho dosáhli&nbsp;v naprosté úplnosti&nbsp;ti, co se modlí.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 19. Apr 2024 10:17:00 GMT O filii et filiae https://www.modlitba.cz/aktuality/o-filii-et-filiae <p>Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.</p> Fri, 29. Mar 2024 23:00:00 GMT Victimae paschali laudes https://www.modlitba.cz/aktuality/victimae-paschali-laudes <p>Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.</p> Fri, 29. Mar 2024 23:00:00 GMT Exultet https://www.modlitba.cz/aktuality/exultet <p>Chvalozpěv &quot;Exultet&quot;, který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol. Název pochází z prvního slova tohoto latinského hymnu. Opěvuje se v něm svíce, která je symbolem Krista a přechodu od staré smlouvy k nové; vzdává se dík dokonce za &quot;šťastnou vinu, kvůli které přišel Vykupitel tak vznešený&quot;.</p> Fri, 29. Mar 2024 18:00:00 GMT Lide můj, co jsem ti učinil? https://www.modlitba.cz/aktuality/lide-muj-co-jsem-ti-ucinil <p>Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).</p> Thu, 28. Mar 2024 22:00:00 GMT Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál https://www.modlitba.cz/texty/clanky/kdyz-se-jezis-modlil-v-getsemane-na-nic-si-nehral <p>Ježíšova modlitba v&nbsp;Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával &quot;ty správné modlitby&quot;. Místo toho upřímně hovořil o své touze vyhnout se utrpení.</p> Tue, 26. Mar 2024 11:13:00 GMT Modlitba ke sv. Josefovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-josefovi <p>Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.</p> Sun, 17. Mar 2024 23:00:00 GMT Svátek sv. Patrika https://www.modlitba.cz/aktuality/svatek-sv-patrika <p>Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.</p> Sat, 16. Mar 2024 23:00:00 GMT Svatý týden https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-tyden <p>Předvelikonoční&nbsp;dny, začínající Květnou nedělí. Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky....</p> Fri, 15. Mar 2024 23:00:00 GMT