vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-poutnika-ke-sv-jakubovi <p>Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době velké oblibě, a to zdaleka nejen u katolických křesťanů. Pouť do Santiaga se stala symbolem hledání smyslu života, vnitřního klidu, atd. Všechny poutníky můžeme doprovázet svou modlitbou a uvědomit si přitom, že i my jsme na cestě.</p> Wed, 21. Jul 2021 22:00:00 GMT Modlitba nám pomáhá milovat https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-nam-pomaha-milovat <p>Modlitba nám pomáhá milovat druhé, navzdory jejich chybám a hříchům.</p> Mon, 19. Jul 2021 22:56:00 GMT Modlitba v době sucha https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-v-dobe-sucha <p>V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka v překladu P. Bonaventury Boušeho OFM a část Modlitby za naši Zemi z encykliky Laudato siʼ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy Júdit.</p> Mon, 19. Jul 2021 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Marii Magdaléně https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-marii-magdalene <p>Kde mám hledat Ježíše, jehož jsem ztratila?</p> Mon, 19. Jul 2021 22:00:00 GMT Modlitba na prázdniny, na dovolenou https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-na-prazdniny-na-dovolenou <p>Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem</p> Sun, 18. Jul 2021 22:00:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-modlitba <p>Tento týden 5.7. si připomínáme slovanské věrozvěsty, o kterých papež Benedikt XVI. řekl: Cyril a Metoděj představují klasický příklad toho, čemu dnes říkáme inkulturace. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou &bdquo;překladatelskou&ldquo; práci, protože je třeba nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného Slova.</p> Sat, 03. Jul 2021 22:00:00 GMT Modlitba za dovolenou a prázdniny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-dovolenou-a-prazdniny <p>V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu podstatnému v našich životech.</p> Wed, 30. Jun 2021 22:00:00 GMT Litanie k Nejdražší Krvi Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-nejdrazsi-krvi-pane <p>Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet 1,19. Od počátku byla pro křesťany symbolem vykoupení, smlouvy a smíření s Bohem. Proto se později, zvláště ve středověku, stala sama předmětem úcty, jako mnoho dalších symbolů Ježíšova lidství.</p> Wed, 30. Jun 2021 16:00:00 GMT Kontemplativní modlitba: "Dívám se na Boha a on se dívá na mě" https://www.modlitba.cz/texty/clanky/kontemplativni-modlitba-divam-se-na-boha-a-on-se-diva-na-me <p>Někteří učitelé spirituality v minulosti chápali kontemplaci jako opak akce a vyvyšovali povolání, které prchá ze světa a jeho problémů, aby se plně věnovalo modlitbě.</p> Wed, 30. Jun 2021 12:23:00 GMT Slavnost sv. Petra a Pavla https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-sv-petra-a-pavla <p>Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.</p> Sat, 26. Jun 2021 16:00:00 GMT Můj Bože, Trojice, tobě se klaním https://www.modlitba.cz/aktuality/muj-boze-trojice-tobe-se-klanim <p>Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.</p> Wed, 23. Jun 2021 22:00:00 GMT Narození sv. Jana Křtitele https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele <p>Jan Křtitel je jediný světec (kromě Panny Marie), u něhož liturgie pamatuje i na den narození, které bylo jeho otci, sv. Zachariášovi, předpovězeno archandělem Gabrielem.</p> Wed, 23. Jun 2021 16:00:00 GMT Knižní tip: Breviář pro začátečníky a mírně pokročilé https://www.modlitba.cz/aktuality/knizni-tip-breviar-pro-zacatecniky-a-mirne-pokrocile <p>Breviář - jinak také denní modlitba církve nebo liturgie hodin - je krásnou mozaikou, jejíž jednotlivé kamínky tvoří žalmy, písně, biblická čtení, orace, texty církevních otců, antifony a prosby. Vše je harmonicky uspořádáno podle denní doby, svátku a církevního období. Pro mnohé je ale breviář nepronikutelný rébus .....</p> Wed, 09. Jun 2021 13:23:00 GMT Breviář během rakoviny https://www.modlitba.cz/texty/clanky/breviar-behem-rakoviny <p>Bruselský kardinál Joseph de Kesel vypráví, jak jej nejtěžšími chvílemi nemoci provázela modlitba breviáře. &ldquo;Krok za krokem jsem objevoval, že slova žalmů jsou mými slovy. Vyjadřovala mé volání, úzkost, vděčnost&hellip;&rdquo;</p> Wed, 09. Jun 2021 13:16:00 GMT Modlitby k Srdci Ježíšovu https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu <p>Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem &quot;srdce&quot; představuje nejhlubší nitro, střed člověka - osoby.</p> Mon, 07. Jun 2021 16:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo <p>Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765). Jako závazný pro celou církev ho ustanovil papež Pius IX. (r. 1856). O sto let později vydal papež Pius XII. k výročí ustanovení svátku encykliku nazvanou Haurietis aquas.</p> Sun, 06. Jun 2021 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane <p>Svátek &quot;Sanctissimi Corporis Christi&quot; zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení bývá považován zázrak v Bolseně. Písemně dochovaná tradice z druhé poloviny 14. stol. uvádí, že v místním kostele sloužil mši svatou kněz, který měl pochybnosti o reálné přítomnosti Krista v eucharistii.</p> Sun, 30. May 2021 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-trojice <p>Modlitba &quot;Můj Bože v Trojici&quot;, jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována i v Katechismu katolické církve (odst. 260).</p> Sun, 23. May 2021 22:00:00 GMT Přijď ó Duchu přesvatý https://www.modlitba.cz/aktuality/prijd-o-duchu-presvaty <p>Svatodušní sekvence</p> Tue, 18. May 2021 09:24:00 GMT Chvalme Boha, prospěje nám to https://www.modlitba.cz/texty/clanky/chvalme-boha-velice-nam-to-prospeje <p>Ve&nbsp;chvíli zdánlivého nezdaru, kdy vše překrývá temnota, se Ježíš modlí chválou. A jeho modlitba přivádí také nás&nbsp;k&nbsp;odlišnému posuzování osobních porážek, k&nbsp;odlišnému posuzování situací, v&nbsp;nichž nevidíme jasně Boží přítomnost a Boží působení, když se zdá, že převažuje zlo, jež nelze zastavit.</p> Tue, 18. May 2021 09:00:00 GMT Novéna k Duchu svatému https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím &bdquo;který Ducha svatého seslal&ldquo;.</p> Mon, 10. May 2021 16:00:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.</p> Sun, 02. May 2021 22:00:00 GMT Některé druhy žízně nelze uhasit jinak než v modlitbě https://www.modlitba.cz/texty/clanky/nektere-druhy-zizne-nelze-uhasit-jinak-nez-v-modlitbe <p>Proč a jak se modlit? &nbsp;Někteří lidé žijí se špatným pocitem, že se nemodlí dobře&hellip;</p> Mon, 26. Apr 2021 12:59:00 GMT Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Tue, 20. Apr 2021 22:00:00 GMT Reforma církve dle ďáblovy strategie https://www.modlitba.cz/aktuality/reforma-cirkve-dle-dablovy-strategie <p>Když nepřítel &ndash; ďábel &ndash; útočí na církev, snaží se jí především zabránit v&nbsp;modlitbě. (-&gt;pastorace.cz)</p> Mon, 19. Apr 2021 14:54:00 GMT