vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Uvedení Páně do chrámu https://www.modlitba.cz/aktuality/uvedeni-pane-do-chramu <p>Na začátku Lukášova evangelia čteme, jak malého Ježíše přinesli jeho rodiče do Jeruzaléma, aby byl podle Zákona obřezán. Zbožný muž Simeon, když dítě Ježíše spatřil, chválil Boha slovy, která ve večerní modlitbě breviáře (tzv. kompletář) opakujeme dodnes.</p> Mon, 30. Jan 2023 23:00:00 GMT Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Fri, 13. Jan 2023 23:00:00 GMT Modlitba za prezidenta https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-za-prezidenta <p>&quot;Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.&quot; (1 Tim 2,1-2)</p> Thu, 12. Jan 2023 09:59:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Wed, 11. Jan 2023 23:00:00 GMT Rozjímání o slavnosti Zjevení Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/rozjimani-o-slavnosti-zjeveni-pane <p>Slavnost Zjevení Páně, lidově &bdquo;Třech králů&ldquo; (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen &bdquo;Třech králů&ldquo; (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského &quot;Christus mansionem benedicat&quot;: Kristus požehnej tomuto domu.</p> Tue, 03. Jan 2023 23:00:00 GMT Matka Boží https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-bozi <p>Osmý den po slavnosti Narození Páně - tedy 1.1. - si zvláštním způsobem připomínáme Matku Boží a svěřujeme jí celý nastávající rok.</p> Sat, 31. Dec 2022 23:00:00 GMT Modlitba za rodiny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-rodiny <p>První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých.</p> Thu, 29. Dec 2022 17:00:00 GMT 23. prosince - Ó antifona - Bůh s námi https://www.modlitba.cz/aktuality/23-prosince-o-antifona-buh-s-nami <p>Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!</p> Thu, 22. Dec 2022 23:00:00 GMT 22. prosince - Ó antifona - Zaslíbení Mesiáše https://www.modlitba.cz/aktuality/22-prosince-o-antifona-zaslibeni-mesiase <p>Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!</p> Wed, 21. Dec 2022 23:00:00 GMT 21. prosince - Ó antifona - Předpovědi proroků https://www.modlitba.cz/aktuality/21-prosince-o-antifona-predpovedi-proroku <p>Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Tue, 20. Dec 2022 23:00:00 GMT 20. prosince - Ó antifona - Davidova vláda https://www.modlitba.cz/aktuality/20-prosince-o-antifona-davidova-vlada <p>Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Mon, 19. Dec 2022 23:00:00 GMT 19. prosince - Ó antifona - Vyvolení Davida https://www.modlitba.cz/aktuality/19-prosince-o-antifona-vyvoleni-davida <p>Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!</p> Sun, 18. Dec 2022 23:00:00 GMT 18. prosince - Ó antifona- Vyvedení z Egypta https://www.modlitba.cz/aktuality/18-prosince-o-antifona-vyvedeni-z-egypta <p>Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!</p> Sat, 17. Dec 2022 23:00:00 GMT 17. prosince - Ó antifona - Stvoření světa https://www.modlitba.cz/aktuality/17-prosince-o-antifona-stvoreni-sveta <p>Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!</p> Fri, 16. Dec 2022 23:00:00 GMT Ó antifony - antiphonae majores https://www.modlitba.cz/aktuality/o-antifony-antiphonae-majores <p>V předvánočním týdnu 17.12.-23.12. při mši před evangeliem a také ve večerní modlitbě církve zpíváme tzv. Ó antifony, které pocházejí zřejmě ze 6. století, snad z benediktinského kláštera v oblasti Říma.</p> Thu, 15. Dec 2022 23:00:00 GMT Litanie k Neposkvrněné https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-neposkvrnene <p>V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku pochází ze 7.st. z křesťanského Východu, na Západě se slavil nejdříve v Anglii a Francii. Koncem 17.st. bylo jeho slavení rozšířeno na celou církev. Učení o Panně Marii bez poskvrny hříchu počaté vyhlásil jako pravdu víry papež Pius XII. roku 1954.</p> Tue, 06. Dec 2022 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Fri, 02. Dec 2022 08:09:00 GMT Adventní litanie https://www.modlitba.cz/aktuality/adventni-litanie <p>Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.</p> Sat, 26. Nov 2022 23:00:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/aktuality/co-jsou-to-roraty-1 <p>Adventní zpěvy za svitu svící v&nbsp;jedinečné atmosféře</p> Sat, 26. Nov 2022 18:31:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná příprava na dobu adventu. Je to čas pro zpytování svědomí a kajícnost.</p> Wed, 23. Nov 2022 23:00:00 GMT Modlitba ke sv. Anežce České https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-anezce-ceske <p>patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.</p> Thu, 10. Nov 2022 23:00:00 GMT Dušičky https://www.modlitba.cz/aktuality/dusicky <p>Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.</p> Mon, 31. Oct 2022 23:00:00 GMT Slavnost všech svatých https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-vsech-svatych <p>Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.</p> Sun, 30. Oct 2022 15:06:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele <p>Po slavnosti Všech svatých (1.11.), následuje v liturgickém kalendáři památka věrných zemřelých (lidový název: Dušičky).</p> Sat, 29. Oct 2022 22:00:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele-1 <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.&nbsp;</p> Tue, 25. Oct 2022 22:00:00 GMT