vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem https://www.modlitba.cz/texty/clanky/kdyby-se-petr-modlil-mozna-by-neblbnul-s-tim-mecem <p>Apoštolové se v&nbsp;Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.</p> Tue, 17. May 2022 14:42:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.</p> Sun, 15. May 2022 22:00:00 GMT Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Wed, 20. Apr 2022 22:00:00 GMT O filii et filiae https://www.modlitba.cz/aktuality/o-filii-et-filiae <p>Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.</p> Sat, 16. Apr 2022 22:00:00 GMT Exultet https://www.modlitba.cz/aktuality/exultet <p>Chvalozpěv &quot;Exultet&quot;, který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol. Název pochází z prvního slova tohoto latinského hymnu. Opěvuje se v něm svíce, která je symbolem Krista a přechodu od staré smlouvy k nové; vzdává se dík dokonce za &quot;šťastnou vinu, kvůli které přišel Vykupitel tak vznešený&quot;.</p> Sat, 16. Apr 2022 13:00:00 GMT Victimae paschali laudes https://www.modlitba.cz/aktuality/victimae-paschali-laudes <p>Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.</p> Sat, 16. Apr 2022 12:00:00 GMT Lide můj, co jsem ti učinil? https://www.modlitba.cz/aktuality/lide-muj-co-jsem-ti-ucinil <p>Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).</p> Thu, 14. Apr 2022 21:00:00 GMT Svatý týden https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-tyden <p>Předvelikonoční&nbsp;dny, začínající Květnou nedělí. Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky....</p> Wed, 06. Apr 2022 22:00:00 GMT Bartimaios si neudržuje odstup. Ze srdce vykřičí svou tragédii. https://www.modlitba.cz/texty/clanky/nekonvencni-a-ne-nesmela-modlitba <p>Bartimaios volá na Ježíše důvěrně, jménem: &bdquo;Ježíši&ldquo;. Nemá z&nbsp;něj strach, neudržuje odstup. Ze srdce vykřičí svou tragédii před tímto přátelským Bohem: &bdquo;Smiluj se nade mnou!&ldquo;</p> Thu, 31. Mar 2022 22:43:00 GMT Modlitba ke sv. Josefovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-josefovi <p>Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.</p> Thu, 17. Mar 2022 23:00:00 GMT Svátek sv. Patrika https://www.modlitba.cz/aktuality/svatek-sv-patrika <p>Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.</p> Wed, 16. Mar 2022 23:00:00 GMT Text modlitby za Ukrajinu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/text-modlitby-za-ukrajinu <p>Dobrý a&nbsp;milosrdný Bože...</p> Thu, 03. Mar 2022 15:46:00 GMT Válka a modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/valka-a-modlitba <p>Vyberme si konkrétní cíl naší modlitby. Nabízíme seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz)</p> Thu, 03. Mar 2022 12:15:00 GMT Modlitba za půst https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-pust <p>Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.</p> Tue, 01. Mar 2022 23:00:00 GMT Meditace – křesťanský pohled https://www.modlitba.cz/texty/clanky/meditace-krestansky-pohled <p>Meditaci potřebují všichni. Lze ji přirovnat k zastavení, během kterého se v životě nadechneme.</p> Tue, 01. Mar 2022 13:00:00 GMT Popeleční středa - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/popelecni-streda-modlitba <p>Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:</p> Mon, 28. Feb 2022 23:00:00 GMT Papež se obrací k celému světu: modlete se a postěte ve středu 2.3.22 https://www.modlitba.cz/aktuality/papez-se-obraci-k-celemu-svetu-modlete-se-a-postete-ve-stredu-2322 <p>Vyzývám všechny, aby z&nbsp;příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír.</p> Mon, 28. Feb 2022 08:20:00 GMT Křížová cesta https://www.modlitba.cz/aktuality/krizova-cesta <p>Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s utrpením Krista.</p> Sun, 27. Feb 2022 23:00:00 GMT Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně https://www.modlitba.cz/texty/clanky/primluvy-za-ukrajinu-lze-se-pripojit-jednotlive-i-spolecne <p>Dobrý a milosrdný Bože,&nbsp;Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou a voláme:</p> Fri, 25. Feb 2022 15:25:00 GMT Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-papeze-svatek-stolce-sv-petra <p>Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec ve městě Římě, se datují do 4. století. Zde se ve starověku uctívala katedra, tedy starobylý dřevěný stolec, na kterém římský biskup uděloval novokřtěncům svátost biřmování. Tradice uchovala 22. únor jako den, kdy Petr u Césareje Filipovy vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn a jako Petr &ndash; Skála byl ustanoven &quot;základem církve&quot; (srov. Mt 16,13-19).</p> Mon, 21. Feb 2022 23:00:00 GMT Stolec svatého Petra (svátek 22.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-svatek-222 <p>Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.</p> Mon, 21. Feb 2022 16:14:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.modlitba.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.</p> Wed, 16. Feb 2022 23:00:00 GMT Modlitba manželů https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-manzelu <p>Právě probíhající Národní týden manželství nás zve k modlitbě zvláště za ty, kdo žijí v manželství a v rodině. Manželským párům nabízíme konkrétní formu modlitby, jak se mohou obracet k Bohu společně.</p> Sat, 12. Feb 2022 23:00:00 GMT