„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

10.8.2019, 16:00

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího.

 

 

 

V malé a svaté Porciunkuli jsi odložila bohaté šaty, především však ses vzdala sama sebe,
aby Pán plně disponoval tvou svobodou a tvým srdcem.

Bůh ti žehnal a učinil tě plodnou, pro sebe jsi zůstala chudou, poslušnou a čistou,
pro církev ses stala matkou, jež svým příkladem zrodila a stále rodí nespočetný zástup svých dcer v Kristu.

Pán z tebe učinil přečistý pramen, z tvého nitra tryská voda, jež tiší žízeň těch,
kteří jsou zamilováni do Boha a hledají pravou Lásku a Nejvyšší Dobro.
Přicházíme za tebou jako poutníci, protože potřebujeme tebe, tvůj příklad a tvoji přímluvu.
Vypros nám především lásku k životu, aby byl stále v radosti i ve zkouškách,
hymnem chvály a zpěvem díků Stvořiteli, jenž nám ho daroval.

Vypros nám svou víru a úctu k Eucharistii a pomáhej nám,
aby náš život byl tím nejkrásnějším obětním darem, který bychom přinášeli k eucharistické oběti.
Vypros nám lásku ke Kristu, chudému a ukřižovanému, učiň, abychom potírali hřích,
který je v nás a mohli tak zakoušet radost a vykoupení.

Vypros nám lásku ke Kristu poslušnému a milujícímu, abychom věrně a s láskou plnili vůli nebeského Otce
a mohli tak nalézt plný smysl našeho života a pramen radosti.
Vypros nám lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života,
abychom mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, sloužili jí a odpouštěli.

Vypros nám lásku k chudým na těle i na duchu, k chybujícím a nešťastným,
kéž je potěší a osvítí světlo tvého příkladu a naše svědectví, aby v sobě samých nalezli Boží tvář
a mohli důstojně žít své lidské a křesťanské povolání.
Vypros nám lásku k modlitbě, abychom mohli Boha poznávat a milovat, chválit ho a děkovat mu v rozhovoru s ním i na věčnosti

Kláro, která jsi milovala děti, žehnej a chraň maličké, aby šťastně prospívali věkem a milostí,
vychováváni dobrým příkladem a láskou svých rodičů.
Kláro, služebnice nemocných sester, vypros pokoj a zdraví našim starým a nemocným,
aby nacházeli posilu v utrpení ve sjednocení s bolestmi Krista Ukřižovaného.

Kláro, učitelko bratrství, žehnej a chraň naše rodiny, aby byly kolébkami lásky a života.
Žehnej každému z nás, abychom pod tvou ochranou
žili věrně své křestní závazky a ve shodě se svátostmi, jež přijímáme.
Amen.

(Upraveno podle webu ofm)

Témata: modlitba | svatí

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…