Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího.

 

 

 

V malé a svaté Porciunkuli jsi odložila bohaté šaty, především však ses vzdala sama sebe,
aby Pán plně disponoval tvou svobodou a tvým srdcem.
Bůh ti žehnal a učinil tě plodnou, pro sebe jsi zůstala chudou, poslušnou a čistou,
pro církev ses stala matkou, jež svým příkladem zrodila a stále rodí nespočetný zástup svých dcer v Kristu.

Pán z tebe učinil přečistý pramen, z tvého nitra tryská voda, jež tiší žízeň těch,
kteří jsou zamilováni do Boha a hledají pravou Lásku a Nejvyšší Dobro.
Přicházíme za tebou jako poutníci, protože potřebujeme tebe, tvůj příklad a tvoji přímluvu.
Vypros nám především lásku k životu, aby byl stále v radosti i ve zkouškách,
hymnem chvály a zpěvem díků Stvořiteli, jenž nám ho daroval.

Vypros nám svou víru a úctu k Eucharistii a pomáhej nám,
aby náš život byl tím nejkrásnějším obětním darem, který bychom přinášeli k eucharistické oběti.
Vypros nám lásku ke Kristu, chudému a ukřižovanému, učiň, abychom potírali hřích,
který je v nás a mohli tak zakoušet radost a vykoupení.

Vypros nám lásku ke Kristu poslušnému a milujícímu, abychom věrně a s láskou plnili vůli nebeského Otce
a mohli tak nalézt plný smysl našeho života a pramen radosti.
Vypros nám lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života,
abychom mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, sloužili jí a odpouštěli.

Vypros nám lásku k chudým na těle i na duchu, k chybujícím a nešťastným,
kéž je potěší a osvítí světlo tvého příkladu a naše svědectví, aby v sobě samých nalezli Boží tvář
a mohli důstojně žít své lidské a křesťanské povolání.
Vypros nám lásku k modlitbě, abychom mohli Boha poznávat a milovat, chválit ho a děkovat mu v rozhovoru s ním i na věčnosti

Kláro, která jsi milovala děti, žehnej a chraň maličké, aby šťastně prospívali věkem a milostí,
vychováváni dobrým příkladem a láskou svých rodičů.
Kláro, služebnice nemocných sester, vypros pokoj a zdraví našim starým a nemocným,
aby nacházeli posilu v utrpení ve sjednocení s bolestmi Krista Ukřižovaného.

Kláro, učitelko bratrství, žehnej a chraň naše rodiny, aby byly kolébkami lásky a života.
Žehnej každému z nás, abychom pod tvou ochranou
žili věrně své křestní závazky a ve shodě se svátostmi, jež přijímáme.
Amen.

(Upraveno podle webu ofm)