Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem "srdce" představuje nejhlubší nitro, střed člověka - osoby.

Více k historii úcty Ježíšova srdce naleznet na webu rkfliboc.

 

 

Novéna k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

Modlitba zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky, amen.

 

Modlitba sv. Marie Markéty Alacoque  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti. Buď naším ospravedlněním před Bohem.
Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu. Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali, že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe.
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě. Amen.

 

Korunka k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a otevře se vám!“ Proto tluču, hledám a prosím o milost…
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
V. Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
O. důvěřuji ti a doufám v tebe.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ Proto prosím Otce ve tvém jménu o milost…
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
V. Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
O. důvěřuji ti a doufám v tebe.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“ Proto se opírám o neomylnost tvých slov a prosím o milost… 
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
V. Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
O. důvěřuji ti a doufám v tebe.

Modleme se:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty se smilováváš nad hříšníky; smiluj se nade mnou a skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie mi daruj milost, o kterou tě prosím.
V. Svatý Josefe, oddaný Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
O. oroduj za nás.
Zdrávas Královno