Česká evangelikální aliance pořádá ve dnech 8.-15.1. týden modliteb za děti, k těmto modlitbám se můžeme připojit i my.

 

 

 

 

"Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi 1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách budou vyrůstat a jak budou vychovávány. (...) Když nás Ježíš posílá kázat evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15), nemůžeme opomenout děti." (převzato z webu alianční týden modliteb)

Více informací o celé akci i materiály ke stažení naleznete zde

 

 

Modlitba za vlastní děti

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí.
Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi se přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. 
Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. 
Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. 
Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. 
Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. 
Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. 
Svatá Maria, matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, 
spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, 
kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.