Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil papež Pius XII. jako pravdu víry v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus dne 1.11. 1950. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie připadá každoročně na 15. srpna.

 

 

Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti. (srov. Katechismus čl. 963)
převzato z maria.cz

 

Vstupní modlitba ze mše 15.8.

Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii, Rodičku svého Syna,
s tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi,
aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

Modlitba sv. Jana Pavla II.

Buď zdráva, Matka Vykupitele, zářivá ikono církve,
naše Matko a sestro na pouti víry! Spolu s tebou se vznáší k nebi
od východu až na západ jednohlasná píseň chvály jediného Pána.
V tobě se rodí naděje… Panno milosrdná, oroduj za nás.
Vypros nám Ducha svého Syna, moudrost srdce a pokojné dny.

(15.8. 1990, Castel Gandolfo)