Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny s ohledem na tematické zaměření novény.

 

1. den: Boží péče a vedení

Ach, můj Bože,
jak umíš ukazovat, že jsi všemohoucí!
Ne, není třeba hledat důvody,
abychom se přesvědčili o tom, co chceš!
Navzdory všem lidským důvodům jasně ukazuješ,
že je možné všechno
a že stačí upřímně Tě milovat a opustit všechno pro Tebe,
aby pak byla pro člověka snadná jakákoliv věc.
Opravdu je třeba říci,
že jen předstíráš, že nám děláš zákon těžkým,
neboť já jej takovým neshledávám,
ani nevím, jak je úzká stezka, která vede k Tobě.
Není to úzká stezka, nýbrž královská cesta;
kdo se na ni vydá, kráčí po ní bezpečně...

Kdo na ní opravdu miluje, mé Dobro,
jde bezpečně po široké a královské cestě, daleko od propastí.
A jestli klopýtne, spěcháš podat mu ruku;
nepatří-li jeho srdce světu, nýbrž jen Tobě,
nedokáže ho zkazit, neříkám jeden pád, nýbrž ani mnoho,
protože kráčí údolím pokory. (Ž 35,13-14)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

2. den: Boží věrnost

Nevím, jak může člověk tolik toužit po životě,
když je všechno tak nejisté.
Ach, Pane, zdávalo se mi nemožné, že bych Tě zcela opustila.
Avšak protože jsem Tě tolikrát opustila, nemohu se zbavit obav;
vždyť dobře vím, že stačívalo, aby ses jen trochu vzdálil,
a já se hned válela po zemi.
Ale buď na věky veleben, protože zatímco já jsem Tě opouštěla,
Tys mě nenechal nikdy na holičkách,
hned jsi mi podával ruku, abych povstala.
A já ji často odstrkovala, místo abych ji přijala;
nechtěla jsem slyšet, že Tvůj hlas mě znovu volá... (Ž 6,9)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

3. den: Bůh, který vysvobozuje

Vidíme, Pane, jak často nás zachraňuješ z nebezpečí,
do kterých se sami vrháme – a navíc ještě proti Tobě.
Jak bychom mohli věřit, že nás nezachráníš,
když nechceme nic jiného než se Ti líbit a v Tobě se radovat?
Tomu neuvěřím! (Zakl 4,4)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

4. den: Má rozervanost

Můj Bože,
kdy budu moci vidět svou duši,
jak je zcela zaměstnána Tvou chválou?
Pane, víc už nedopouštěj,
aby se má duše rozpadla na kusy
a aby si každý šel svou cestou. (Ž 30,16)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

5. den: Bůh, který „trestá"

Pane mé duše,
jak mám velebit přízeň, kterou jsi mi... projevoval?
Čím více jsem Tě urážela,
tím více jsi mě připravoval palčivou zkroušeností
na přijetí dalších milostí a přízně.
A to byl nejvybranější a také nejtěžší trest,
jaký jsi mohl na mne seslat,
neboť jsi věděl, můj Králi,
že právě to mě nejvíce trýznilo.
Ano, trestals mé hříchy přemírou svých darů! (Ž 7,19)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

6. den: Bůh, který vyvyšuje

Buď veleben, můj Pane,
žes načerpal tak průzračnou vodu pro svůj stůl
z tak odporné kaluže, jako jsem já!
Buď požehnán, Slasti andělů,
že ráčíš tak vyvyšovat ubohého červa. (Ž 19,2)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

7. den: Nabídnutí se pro službu

Dobro všech dober, Ježíši,
posiluj mou duši a nakládej s ní tak,
aby... i ona uměla konat něco dobrého;
vždyť neexistuje člověk, který by vždy jen přijímal,
aniž by kdy něco platil.
Ať to stojí, co stojí, nedopusť, Pane,
abych Ti šla vstříc s prázdnýma rukama,
vždyť odměna bude odpovídat skutkům!
Hle, Tobě patří můj život, má čest, má vůle!
Dala jsem Ti všechno,
nakládej se mnou, jak chceš! (Ž 21,5)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

8. den: Ti, s nimiž jsem v kontaktu

Buď věčně veleben, můj Bože,
kéž Tě vždycky chválí všichni tvorové!
Toto svaté a nebeské blouznění mě uchvacuje i nyní,
když píši, můj Králi,
ale jen pro Tvou dobrotu a milosrdenství,
neboť ve mně není nejmenší zásluha.
A proto mi uděl,
aby byli opojeni Tvou láskou (také všichni) ti,
s nimiž jsem v kontaktu... (Ž 16,4)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

 

9. den: Ti, kdo jsou dosud daleko

Můj Stvořiteli,
nechápu, proč celý svět neběží ke Tvým nohám,
aby s Tebou navázal toto úchvatné přátelství.
Kdyby se k Tobě přiblížili, stali by se dobrými i špatní lidé...
jen kdyby Ti dovolili být s nimi pár hodin denně,
přestože jejich duch je zmítán tisíci starostmi
a světskými myšlenkami jako můj. (Ž 8,6)

 

Pane, smiluj se!
Sv. Terezie od Ježíše, oroduj za nás!

(Zkratky knih: Ž = Život; Zakl = Kniha o zakládání)

                                                                                                                             (převzato z webu Vojtěch Kodet)