Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.

Tento velikonoční zpěv, zajímavý jednak jednoduchou hudební koncepcí a jednak textem, který je prostým vyprávěním velikonočních událostí, se rozšířil nejdříve ve Francii a brzy získal popularitu i v dalších zemích. Český překlad (uvedený v kancionálu) je volný, uzpůsobený ke zpěvu.

 


Aleluja, aleluja, aleluja.

1. O fílii et fíliae, / Rex caeléstis, Rex glóriae, / morte surréxit hódie. Allelúia.
Zazpívej, církvi, píseň chval, / Ježíš, náš vítěz; slávy Král, / dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

2. Et mane prima sábbati, / ad óstium monuménti / accessérunt discípuli. Allelúia.
Třetího dne za svítání / zří přátelé Ježíšovi, / tentam je kámen hrobový, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

3. Et María Magdaléne, / et Jacóbi, et Salóme, / venérunt corpus úngere. Allelúia.
A Magdalena Marie / a Jákoba a Salome / uctít šly tělo pohřbené, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

4. In albis sedens Angelus, / praedíxit muliéribus: / In Galilaéa est Dóminus. Allelúia.
Tam v bílém rouchu anděl stál / a zprávu hned jim zvěstoval, / do Galileje Pán je zval, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

5. Et Joánnes Apóstolus / cucúrrit Petro cítius, / monuménto venit prius. Allelúia.
A přítel Páně svatý Jan / i Petra cestou předbíhal, / před prázdným hrobem v skále stál, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

6. Discípulis adstántibus, / in médio stetit Christus, / dicens: Pax vobis ómnibus. Allelúia.
Pak vzkříšený a živý Pán / sbor přátel svých navštívil sám, / zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

7. Ut intelléxit Dídymus, / quia surréxerat Jesus, / remánsit fere dúbius. Allelúia.
Tam scházel Tomáš učedník, / odmítá zprávě uvěřit, / Ježíš i jemu dal se zřít, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

8. Vide, Thoma, vide latus, / vide pedes, vide manus, / noli esse incrédulus. Allelúia.
Hle údy mé, Tomáši, viz, / nezdráhej se a přistup blíž, / na rány mé si sáhnout smíš, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

9. Quando Thoma Christi latus, / pedes vidit atque manus, / dixit: Tu es Deus meus. Allelúia.
Již Tomáš Pána poznává, / otvírá k chvále ústa svá: / můj Pán a Bůh můj, vyznává, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

10. Beáti qui non vidérunt, / et fírmiter credidérunt, / vítam aetérnam habébunt. Allelúia.
Jsou blažení, kdo uvěří, / co pouhým okem neuzří, / těm království mé náleží, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

11. In hoc festo sanctíssimo / sit laus et iubilátio, / BENEDICAMUS DOMINO. Allelúia.
Ve svátky Páně vzkříšení / vzdej chválu všechno stvoření, / Ježíši, dárci spasení, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja.

12. Ex quibus nos humílimas / devótas atque débitas / DEO dicámus GRATIAS. Allelúia.
Zajásej, církvi, písněmi, / ať Bohu v nebi, na zemi / zpěv díkůvzdání stále zní, aleluja.

Allelúia, allelúia, allelúia.

 

Upraveno podle kancionálu