Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.

 

 

 

 

 

Litanie ke sv. Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás. 
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás. 
Seslání Ducha svatého, posvěť nás. 

Svatý Pavle, oroduj za nás. 
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, 
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn, 
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil, 
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů, 
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními, 
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve, 
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život, 
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech, 
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem, 
Ty, v němž žil a působil Kristus, 
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy, 
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy, 
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí, 
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe, 
Ty, který jsi oslavil svou službu, 
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla, apoštola, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla, mučedníka, smiluj se nad námi. 

K: Svatý Pavle apoštole, ty jsi vyvoleným nástrojem -
L: - jsi hlasatelem pravdy po celém světě. 

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.