Spojme se v krátké modlitbě za aktuální potřeby těchto dní

 

Bůh nám touží darovat milost a pokoj[1]. S důvěrou mu svěřme místa, která potřebují Boží milost:

  1. Nebeský Otče, pomoz nám vytvořit skutečnou jednotu mezi církvemi i uvnitř naší církve.[2]
  2. Bože, dotkni se svědomí našich politiků a veď jejich kroky k právu a konání dobra ve prospěch celé země.[3]
  3. Laskavý Pane, přijď na zubožená místa světa, zničená chudobou či válkou sloužící jako terč zájmů světových mocností.[4]
  4. Dobrý Bože, zachraň mladou generaci před rostoucí kulturou agresivity, kyberšikany a snižování lidské důstojnosti.[5]
  5. Králi nebe i země, prosíme tě o životodárnou vláhu a také o řešení vážných změn klimatu způsobených člověkem.[6]
  6. Pane, prosíme tě za naše blízké, jejich rodiny a zvláště za ty, kteří tě neznají.
  7. Bože, pomoz našim kněžím, aby uměli po vzoru Jana Křtitele ukázat na tvého Syna a pomohli uvěřit hledajícím.[7]

 

 

Dobrý Otče, ty toužíš, aby se tvá spása rozšířila až do končin země.[8] Doveď všechny, kdo touží po tvé pomoci do věčného domova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.