Je patronkou Evropy, papež Pavel VI. ji prohlásil za učitelku církve.

"Modlitba je matka, která nám nabízí lahodné Boží mléko…
Spojuje duši s Bohem, vlévá jí dokonalou moudrost pravého sebepoznání
a dává jí okusit, jak dobrý je k ní Bůh. Modlitba nese a přináší,
nese naše touhy… a přináší nám Boží vůli."
(sv. Kateřina Sienská)

 

Modlitba sv. Kateřiny k Panně Marii:

Maria, pokojné moře, dárkyně pokoje, úrodná země! 
Ty jsi nová ratolest, na níž se rozvinul voňavý květ, 
Slovo, které se stalo tělem, jednorozený Syn Boží.

Do tebe, Maria, půdo plodná, bylo zaseto Slovo. 
Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň, skrytý a zahalený tvým lidstvím. 
Maria, ty jsi kniha, v níž je zapsáno pravidlo našeho života, Ježíš. 
Když na tebe hledím, Maria, vidím ruku Ducha svatého, 
který v tobě utvářel vtělené Slovo, jednorozeného Syna Božího.

Zde spočívá důstojnost člověka,
pro něhož Bůh vykonal tolik velikých věcí.
Maria, v tobě se zjevuje síla a svoboda člověka.
K tobě byl poslán anděl,
aby ti oznámil Boží záměr a žádal tvůj souhlas:
Boží Syn sestoupil do tvého lůna až poté, cos jej svobodně přijala.
Slovo Otce čekalo u dveří tvé vůle, abys mu otevřela slovy:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého Slova!“

Maria, má nejsladší lásko, v tobě je napsáno Slovo, 
jež nám dalo učení života; k tobě se utíkám, Maria, 
s prosbou za snoubenku Ježíšovu 
a za papeže, jeho náměstka na zemi: 
Dej mu světlo, aby dokázal uskutečňovat obnovu církve.
Posilni srdce svého lidu v jednotě
a přikloň je k srdci sladkého Krista na zemi, 
aby se proti němu nikdy nevzepřelo.
Maria, dnes je den milosti, žádná milost ti nebude odepřena, 
proto tě dnes, Maria, naléhavě a celým svým srdcem prosím!

Modlitba ke sv. Kateřině ze Sieny:

Bože, Tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o utrpení Tvého Syna
a sloužit Tvé církvi; dej, ať se i naše srdce rozhoří láskou k němu,
abychom žili v trvalém spojení s ním a mohli se radovat,
až se zjeví jeho sláva.
Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen

Krátký životopis

Narodila se 25. III. 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani psát, ale diktovala spisy vynikající zdravou naukou a duchovní vroucností. Zemřela 29. IV. 1380 v Římě. V roce 1461 byla prohlášena za svatou a 4. X. 1970 za učitelku církve.
Papež Jan Pavel II. ji 1. října 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy (spolu se sv. Brigitou Švédskou a sv. Terezií Benediktou od Kříže).