V posledních bolestných hodinách svého života se Ježíš modlí za své přátele. I za nás. Z Ježíšovy modlitby se učíme, jak projít dramatickými a bolestnými životními okamžiky. Zastavme se zejména u slovesa, kterým se Ježíš modlí: „Otče, zachovej je…” Co máme zachovávat?

Abychom nepodlehli bolesti a nepropadli rezignaci

V první řadě je tu zachovávání víry. Potřebujeme si zachovat víru, abychom nepodlehli bolesti a nepropadli rezignaci těch, kteří už nevidí východisko. Ještě před těmito slovy nás evangelium vede k zamyšlení nad Ježíšovým postojem: evangelista říká, že když se modlil, "pozdvihl oči k nebi" (Jan 17,1). Jsou to poslední hodiny jeho života, cítí tíhu úzkosti z blížícího se umučení, cítí temnotu noci, která na něj dopadne, cítí se zrazen a opuštěn, ale právě v té chvíli Ježíš pozvedá oči k nebi. Vzhlíží k Bohu. Nesklopí hlavu před zlem, nenechá se zdrtit bolestí, neupadne do hořkosti poražených a zklamaných, ale pohlédne vzhůru. Doporučil to na jiném místě i svým učedníkům: až přijde strach a zkáza, právě tehdy "se napřimte a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko" (Lk 21,28). Zachovat si víru znamená upírat zrak k nebi, zatímco na zemi se bojuje a prolévá se nevinná krev. Znamená to nepodlehnout logice nenávisti a pomsty, ale zůstat s pohledem upřeným na Boha lásky, který nás volá, abychom byli mezi sebou sestrami a bratřími.

Zbraň, kterou máme, abychom chránili lásku

Modlitba nás otevírá důvěře v Boha i v těžkých chvílích, pomáhá nám doufat navzdory všem důkazům, podporuje nás v každodenním boji. Není to únik, způsob, jak utéct od problémů. Naopak, je to jediná zbraň, kterou máme k dispozici, abychom chránili lásku a naději uprostřed tolika zbraní, které rozsévají smrt. Není snadné pohlédnout vzhůru, když nás něco bolí, ale víra nám pomáhá překonat pokušení uzavřít se do sebe! Možná máme potřebu protestovat, křičet k Bohu o našem utrpení. Nesmíme se bát, i to je modlitba. Jedna babička říkala vnoučatům: “I rozhněvat se na Boha může být modlitbou”. To je moudrost prostých a spravedlivých, kteří umí pozvednout oči v těžkých chvílích. V určitých chvílích je to modlitba, kterou Bůh přijímá více než jiné, protože se rodí ze zraněného srdce, a Bůh vždy slyší volání svého lidu a stírá jeho slzy. Drazí bratři a sestry, nepřestávejte vzhlížet vzhůru. Střežte svou víru!

Smrtelná nemoc: rozdělení

Druhý aspekt zachovávání: zachování jednoty. Ježíš se modlí k Otci, aby zachoval své vlastní v jednotě. Aby byli "jedno" (Jan 17,21), jedna rodina, kde vládne láska a bratrství. Znal srdce svých učedníků. Občas je viděl, jak se dohadují, kdo z nich je největší, kdo má vládnout. Jedná se o smrtelnou nemoc: rozdělení. Prožíváme to ve svých srdcích, protože jsme často rozděleni i sami v sobě; prožíváme to v rodinách, v komunitách, mezi národy... Existuje mnoho hříchů proti jednotě: závist, žárlivost, sledování osobních zájmů místo dobra všech, posuzování druhých. A tyto malé konflikty, které mezi námi existují, se pak odrážejí ve velkých konfliktech. Když převáží stranické zájmy, touha po zisku a moci, vždy dochází ke střetům a rozdělení. Posledním doporučením, které Ježíš dává před Velikonocemi, je jednota. Protože rozdělení pochází od ďábla, který rozděluje, od velkého lháře, který vždy rozděluje.

Jsme povoláni chránit jednotu, brát vážně tuto Ježíšovu srdečnou prosbu k Otci: být jedno, tvořit rodinu, mít odvahu žít ve svazcích přátelství, lásky a bratrství. Jak moc je zvláště v dnešní době zapotřebí bratrství! Vím, že některé politické a sociální situace jsou větší než vy, ale závazek k míru a bratrství vždy vychází zdola: každý může svým malým dílem přispět. Každý se může zavázat, že bude svým vlastním malým způsobem budovat bratrství, že bude rozsévat bratrství, že bude pracovat na obnově toho, co bylo rozbito, místo aby živil násilí. Podporujme dialog, úctu k druhým, péči o bližní, společenství! Nedovolme, aby mezi křesťany vstoupila stranická logika. Logika, která rozděluje, logika která je egoistická a pohrdá ostatními. Tohle je destruktivní. Ničí to rodinu, církev, společnost a ničí to i nás samotné.

Drazí bratři a sestry, kéž nám Ježíšova modlitba pomůže zachovat si víru i v těžkých dobách, být budovatelé jednoty a riskovat život pro pravdu evangelia. Prosím, neztrácejte naději: Ježíš se stále modlí k Otci, ukazuje nám ve své modlitbě Otce. Touto modlitbou se Ježíš modlí a přimlouvá se za nás všechny, aby nás zachoval od zlého a osvobodil nás z moci zla.