„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

22. 6. 2019 , Charles Journet

Průzračnost modlitby

Průzračnost modlitby

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci(...) - amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt...

 

 

 

Jako šíp, který stoupá k Bohu

Pohovořme o průzračnosti modlitby, nejprve nad textem ze svatého Matouše 6, 5: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí…“

Průzračnost a pokora modlitby, to je něco, co má velký dosah, protože jakmile si řeknete „teď právě se modlím“, je po modlitbě! Velká hnutí lásky k Bohu nejsou nikdy vědomá. Svatý Antonín říkával: „Když si ten, kdo se modlí, všimne, že se modlí, přestává se modlit.“ Když nastane nebezpečí, nepřemýšlíme nad svým postojem, ale vrháme se k záchraně.

V Matoušově evangeliu (18, 20) rovněž čteme: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Není však dobré, aby se pozornost shromážděných lidí odklonila ke společenství; měla by být spíš jako šíp stoupající k Bohu, od něhož sestupují paprsky na společenství a celý svět.

 

Pane, zachraň mě...

Následující úžasné vyprávění mě vždy rozruší a připomene mi, jak jsem býval dojatý, když mi je moje dobrá maminka ve své zcela dětské povaze vysvětlovala pomocí jednoho z těch křiklavých italských obrázků, jak se to tehdy dělávalo: tonoucí svatý Petr a Ježíš, který mu podává ruku… Dnes máme k dispozici krásné obrázky, které můžeme dětem ukazovat a pak je někdy obměnit. Budou se ptát a vy jim budete vysvětlovat… a to v nich zůstane na celý život. Později jsem samozřejmě toto vyprávění nalezl v evangeliu; ale jak stárneme, cítíme, jak nás tyto věci přesahují; sotva jsme o ně zavadili, už přichází smrt.

Jedná se o tuto pasáž ze svatého Matouše (14, 22–32): „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Ježíš je v bouři, to on vše vyvolává. „Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách…“ Jak je to krásné! Jsi-li to Ty… Když přistupujete k přijímání, řekněte mu: Pane, jsi-li to ty, poruč, ať k tobě kráčím po vodách, přes všechny obtíže, přes všechny překážky světa! Jsi-li to Ty, nenechávej mě tam, kde jsem, ale vezmi mě… Vezmi si mě pro něco jiného než pro život běžného křesťana…

„Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách! A on řekl: Pojď! Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach,“ – vidíte, to je akt uvědomění – „začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne!“ Ubohý Ježíš, jaké to má služebníky! A toto je jeho velký apoštol! „Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Měl kráčet dál a byl by padl do Ježíšovy náruče! Průzračnost modlitby si nemůžeme dát sami, můžeme však o ni žádat…

 

Se svolení převzato z knihy  
Charlese Journeta Promluvy o modlitbě
vydalo nakladatelství Krystal OP
(mezititulky redakční)

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…