„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

22. 6. 2019 , Charles Journet

Průzračnost modlitby

Průzračnost modlitby

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci(...) - amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt...

 

 

 

Jako šíp, který stoupá k Bohu

Pohovořme o průzračnosti modlitby, nejprve nad textem ze svatého Matouše 6, 5: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí…“

Průzračnost a pokora modlitby, to je něco, co má velký dosah, protože jakmile si řeknete „teď právě se modlím“, je po modlitbě! Velká hnutí lásky k Bohu nejsou nikdy vědomá. Svatý Antonín říkával: „Když si ten, kdo se modlí, všimne, že se modlí, přestává se modlit.“ Když nastane nebezpečí, nepřemýšlíme nad svým postojem, ale vrháme se k záchraně.

V Matoušově evangeliu (18, 20) rovněž čteme: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Není však dobré, aby se pozornost shromážděných lidí odklonila ke společenství; měla by být spíš jako šíp stoupající k Bohu, od něhož sestupují paprsky na společenství a celý svět.

 

Pane, zachraň mě...

Následující úžasné vyprávění mě vždy rozruší a připomene mi, jak jsem býval dojatý, když mi je moje dobrá maminka ve své zcela dětské povaze vysvětlovala pomocí jednoho z těch křiklavých italských obrázků, jak se to tehdy dělávalo: tonoucí svatý Petr a Ježíš, který mu podává ruku… Dnes máme k dispozici krásné obrázky, které můžeme dětem ukazovat a pak je někdy obměnit. Budou se ptát a vy jim budete vysvětlovat… a to v nich zůstane na celý život. Později jsem samozřejmě toto vyprávění nalezl v evangeliu; ale jak stárneme, cítíme, jak nás tyto věci přesahují; sotva jsme o ně zavadili, už přichází smrt.

Jedná se o tuto pasáž ze svatého Matouše (14, 22–32): „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Ježíš je v bouři, to on vše vyvolává. „Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách…“ Jak je to krásné! Jsi-li to Ty… Když přistupujete k přijímání, řekněte mu: Pane, jsi-li to ty, poruč, ať k tobě kráčím po vodách, přes všechny obtíže, přes všechny překážky světa! Jsi-li to Ty, nenechávej mě tam, kde jsem, ale vezmi mě… Vezmi si mě pro něco jiného než pro život běžného křesťana…

„Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách! A on řekl: Pojď! Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach,“ – vidíte, to je akt uvědomění – „začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne!“ Ubohý Ježíš, jaké to má služebníky! A toto je jeho velký apoštol! „Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Měl kráčet dál a byl by padl do Ježíšovy náruče! Průzračnost modlitby si nemůžeme dát sami, můžeme však o ni žádat…

 

Se svolení převzato z knihy  
Charlese Journeta Promluvy o modlitbě
vydalo nakladatelství Krystal OP
(mezititulky redakční)

 

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…