„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

22. 6. 2019 , Charles Journet

Průzračnost modlitby

Průzračnost modlitby

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci(...) - amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt...

 

 

 

Jako šíp, který stoupá k Bohu

Pohovořme o průzračnosti modlitby, nejprve nad textem ze svatého Matouše 6, 5: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí…“

Průzračnost a pokora modlitby, to je něco, co má velký dosah, protože jakmile si řeknete „teď právě se modlím“, je po modlitbě! Velká hnutí lásky k Bohu nejsou nikdy vědomá. Svatý Antonín říkával: „Když si ten, kdo se modlí, všimne, že se modlí, přestává se modlit.“ Když nastane nebezpečí, nepřemýšlíme nad svým postojem, ale vrháme se k záchraně.

V Matoušově evangeliu (18, 20) rovněž čteme: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Není však dobré, aby se pozornost shromážděných lidí odklonila ke společenství; měla by být spíš jako šíp stoupající k Bohu, od něhož sestupují paprsky na společenství a celý svět.

 

Pane, zachraň mě...

Následující úžasné vyprávění mě vždy rozruší a připomene mi, jak jsem býval dojatý, když mi je moje dobrá maminka ve své zcela dětské povaze vysvětlovala pomocí jednoho z těch křiklavých italských obrázků, jak se to tehdy dělávalo: tonoucí svatý Petr a Ježíš, který mu podává ruku… Dnes máme k dispozici krásné obrázky, které můžeme dětem ukazovat a pak je někdy obměnit. Budou se ptát a vy jim budete vysvětlovat… a to v nich zůstane na celý život. Později jsem samozřejmě toto vyprávění nalezl v evangeliu; ale jak stárneme, cítíme, jak nás tyto věci přesahují; sotva jsme o ně zavadili, už přichází smrt.

Jedná se o tuto pasáž ze svatého Matouše (14, 22–32): „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Ježíš je v bouři, to on vše vyvolává. „Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách…“ Jak je to krásné! Jsi-li to Ty… Když přistupujete k přijímání, řekněte mu: Pane, jsi-li to ty, poruč, ať k tobě kráčím po vodách, přes všechny obtíže, přes všechny překážky světa! Jsi-li to Ty, nenechávej mě tam, kde jsem, ale vezmi mě… Vezmi si mě pro něco jiného než pro život běžného křesťana…

„Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách! A on řekl: Pojď! Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach,“ – vidíte, to je akt uvědomění – „začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne!“ Ubohý Ježíš, jaké to má služebníky! A toto je jeho velký apoštol! „Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ Měl kráčet dál a byl by padl do Ježíšovy náruče! Průzračnost modlitby si nemůžeme dát sami, můžeme však o ni žádat…

 

Se svolení převzato z knihy  
Charlese Journeta Promluvy o modlitbě
vydalo nakladatelství Krystal OP
(mezititulky redakční)

 

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…