Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.

Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se

Bože, náš nebeský Otče odp: Smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože Duchu svatý
Bože v Trojici jediný


Bože, který jsi stvořil člověka k svému obrazu a podobě,
Bože, který jsi člověka povolal k věčné blaženosti,
Bože, který jsi svedeného člověka nezavrhl,
Bože, který jsi potěšil první lidi nadějí na vykoupení,
Bože, který jsi dal velké zaslíbení Abrahámovi,
Bože, který jsi také Izákovi obnovil toto zaslíbení,
Bože, který jsi Jakubovi oznámil, že z pokolení Judova se narodí slíbený Mesiáš,
Bože, který jsi skrze Davida zjevil, že tvůj jednorozený Syn bude Mesiášem,
Bože, který jsi skrze proroka Izaiáše předpověděl božství Mesiášovo,
Bože, který jsi oznámil, že tvé Slovo se narodí z Panny,
Bože, který jsi skrze proroka Izaiáše řekl, že prut z kořene Jesse vyrazí a květ z jeho kořenu vykvete,
Bože, který jsi prorokem Danielem určil čas narození Vykupitele,
Bože, který jsi skrze proroka Micheáše naznačil, že rodištěm Mesiáše bude Betlém,
Bože, který jsi prorokem Malachiášem ohlásil předchůdce Páně,
Bože, který jsi skrze proroka Aggea oznámil, že se narodí ten, který je očekáváním všech národů,
Bože, který jsi skrze svého anděla Zachariášovi zjevil, že jeho syn Jan bude předchůdcem Páně,
Bože, který jsi neposkvrněnou Pannu z Davidova rodu ustanovil rodičkou Mesiáše,
Bože, který jsi skrze archanděla Gabriela jmenoval Pannu Marii Matkou Páně,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3x)


Modleme se
Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě; posiluj naši vůli, ať
konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli
do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.