Co to je? Je to celosvětové neformální modlitební společenství, které do svých modliteb zahrnuje úmysly celé církve.

Zapojit se může každý, skrze tuto modlitbu:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.

Úmysly apoštolátu modlitby vyhlašuje svatý otec na celý rok, každý měsíc zaměřujeme svou pozornost na zvláštní témata. Vždy jsou vybrána tři témata, první je tzv. všeobecný úmysl, druhý je misijní a třetí téma k modlitbám vybírají biskupové místní církve.

 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015

BŘEZEN

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.

2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.

3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

DUBEN

1. Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.

2. Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.

3. Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

 

KVĚTEN

1. Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.

3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.

ČERVEN

1. Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.

2. Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě.

3. Za církev, aby byla domovem a školou společenství.

ČERVENEC

1. Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky.

2. Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.

3. Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

SRPEN

1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.

3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

ZÁŘÍ

1. Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.

2. Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.

3. Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.

ŘÍJEN

1. Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

2. Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.

3. Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

LISTOPAD

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.

3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

PROSINEC

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.

2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.

3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.