Několik námětů k modlitbám v souvislosti s uprchlíky

 

Neznáme řešení, ale víme, že se máme modlit…

 

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ (Mt 25,34-40)

Modleme se za ty, kdo utíkají. Jejich cesta je zoufalá a nebezpečná, riziko je veliké a podstoupené pouze ze strachu. Začněme tedy věřit, že naše modlitby mohou pomoci.

 

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Leviticus 19,34)

Modleme se, aby naše prvotní reakce na uprchlíky byla vždy láska, ne strach, a abychom milovali osobu, kterou máme před sebou, nezávisle na jejím původu nebo postavení.

 

Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. (Žl 22,29)

Modleme se, ať se řeší problémy tam, kde vznikly - aby nastaly velké změny v zemích jako je Sýrie, Irák, Libye, Somálsko, Eritrea, Afghánistán atd. Můžeme sledovat, co se děje v těchto oblastech, a modlit se, aby tam přišlo Boží království, za pokoj, který bude vládnout a obnoví stabilitu.

 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mich 6,8)

Modleme se za agentury a církve, které pracují na obou stranách moře, jsou pod obrovským tlakem a snaží se zvládnout tento příliv lidí. Žehnejme jim, chraňme je, dodávejme jim energii a prostředky, aby mohly dobře reagovat na vše, s čím se setkávají.

 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1. Tim 2,1-2)

Modleme se za ty, kdo mají autoritu a rozhodují, aby měli moudrost k vyřešení této komplexní a složité situace s milostí a slitováním.  Je třeba, aby se vedoucí představitelé zabývali  prapříčinami nucené migrace.

Upraveno podle webu modlitby 24-7