Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).

 

 

 

Popule meus, quid feci tibi?                         Lide můj, co jsem ti učinil?
Aut in quo contristavi te?                             Čím jsem tě zarmoutil?
Responde mihi.                                           Odpověz mi.

Quia eduxi te de terra Aegypti:                     Já jsem tě vyvedl z Egypta
parasti Crucem Salvatori tuo.                       a ty jsi svému Spasiteli připravil kříž.

Hagios o Theos. Sanctus Deus.                  Svatý Bože,
Hagios Ischyros. Sanctus fortis.                  Svatý Silný,
Hagios Athanatos, eleison himas.                Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Sanctus immortalis, miserere nobis.             Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Quia eduxi te per desertum quadraginta annis:                         Já jsem tě čtyřicet let vedl pouští,
et manna cibavi te, et introduxi te in terram satis bonam           živil tě manou a dovedl tě do země požehnané,
P
arasti Crucem Salvatori tuo.                                                 přibil jsi na kříž svého Spasitele
Hagios…                                                                              Svatý…


Quid ultra debui facere tibi, et non feci?                        Co jsem pro tebe mohl udělat víc a neudělal jsem?
Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: Vždyť jsem se o tebe staral jako o svou nejkrásnější vinici.
                                                                                                  
et tu facta es mihi nimis amara:                                            Ale tvé víno ztrpklo:
aceto namque sitim meam potasti:                                       Octem jsi hasil mou žízeň
et lancea perforasti latus Salvatori tuo.                                 a bok jsi probodl kopím svému Spasiteli.
Hagios…                                                                           Svatý…

Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitis suis:      Já jsem pro tebe stíhal ranami Egypt a  pobil jeho prvorozené                                                                                                      
 et tu me flagellatum tradidisti.                                               a tys mě za vydal ke zbičování.
Popule meus…                                                                    Lide můj…

Ego te eduxi de Aegypto, demerso Pharone in mare Rubrum:   Já jsem tě vyvedl z Egypta, z rukou faraona v Rudém moři                                                                                                                        
et tu me tradidisti principibus sacerdotum.                               a tys mě vydal do rukou velerady.
Popule meus…                                                                      Lide můj…

Ego ante te aperui mare:                                                         Já jsem ti otevřel cestu mořem,
et tu aperuisti lancea latus meum.                                            a tys otevřel kopím mou hruď.
Popule meus…                                                                       Lide můj…

Ego ante te praeivi in columna nubis:                                       Já jsem tě v oblakovém sloupu vedl pouští,
et tu me duxisti ad praetorium Pilati.                                         a tys mě vlekl před Pilátův soud.
Popule meus…                                                                       Lide můj…

Ego te pavi manna in desertum:                                          Já jsem tě sytil manou na poušti
et tu me cedisti alapis et flagellis.                                        a tys mě tloukl a nasytil potupou.
Popule meus…                                                                    Lide můj…

Ego te potavi aqua salutis de petra:                                  Já jsem ti vyvedl vodu spásy ze skály,
et tu me potasti felle et aceto.                                            a tys hasil mou žízeň žlučí a octem.
Popule meus…                                                               Lide můj…

Ego propter te Chananeorum reges percussi:                Já jsem kvůli tobě rozdrtil krále země Kanaán,
et tu percussisti arundine caput meum.                          a tys holí rozbil mou tvář.
Popule meus…                                                               Lide můj…

Ego dedi tibi sceptrum regale:                                        Daroval jsem ti královské žezlo
et tu dedisti capiti meo spineam coronam.                      a tys mě korunoval korunou z trní.
Popule meus…                                                                Lide můj…

Ego te exaltavi magna virtute:                                        Já jsem tě proslavil svými velikými skutky,
et tu me suspendisti in patibulo crucis.                           a tys mě za to přibil na kříž.
Popule meus                                                                    Lide můj…