Ve většině našich diecézí byli tuto sobotu 25.6. vysvěceni noví kněží (kromě plzeňské diecéze, kde je svěcení plánováno na 6.8.). O slavnosti svatých Petra a Pavla (29.6.) mnoho služebníků církve slaví výročí svého svěcení a pro brněnskou diecézi bude v tento den vysvěcen nový pomocný biskup Pavel Konzbul.

 

 

V těchto dnech můžeme tedy zvláště prosit za všechny služebníky církve. Za adepty kněžského svěcení, za novosvěcence i za ty, kteří jsou již nějaký čas ve službě. Modlitba uvedená níže je upravena podle konsekrační modlitby, kterou biskup pronáší při svěcení kněží.

 


Otče, všemohoucí věčný Bože, původce lidské důstojnosti a dárce všech milostí, skrze tebe se všechno rozvíjí a upevňuje. Ty utváříš svůj lid jako královské kněžstvo a volíš si z něj služebníky, aby v síle Ducha Svatého zastávali různé úřady a sloužili Kristu, tvému Synu.

On ti mocí Svatého Ducha sám sebe přinesl jako oběť neposkvrněnou, a na svém poslání dal účast svým apoštolům, za které prosil, aby byli posvěceni pravdou. Tys jim pak dal pomocníky, aby po celém světě zvěstovali a naplňovali dílo spásy. Obnov v  nitru  svých služebníků Ducha svatosti; ať příkladem svého života upevňují mravní řád. Ať se svým biskupem poctivě spolupracují a slova evangelia, která hlásají, ať milostí Ducha Svatého přinášejí hojný užitek v lidských srdcích a šíří se do všech končin světa.

Ať jsou věrnými správci tvých tajemství, aby se tvůj lid neustále obnovoval koupelí znovuzrození a sytil z darů tvého oltáře, aby hříšníci docházeli odpuštění a smíření a nemocným se dostávalo útěchy a pomoci. Ať se  všichni společně dovoláváme tvého milosrdenství pro lidi i pro celý svět. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.