Tomáš Akvinský patří ke známým světcům; proslul jako učitel církve, vrcholná postava scholastické filosofie a teologie (*1225 +1274). Přes odpor rodiny vstoupil do dominikánského řádu. Kromě filosofických a teologických pojednání je mu připisováno několik náboženských hymnů a mnoho modliteb. Jeho svátek slavíme 28. ledna.

 

Pane, dej mi bdělé srdce

Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka, ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,
přímé srdce, které nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.
Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který se ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, a důvěru, jež mě učiní zcela tvým.

 

Před studiem

Stvořiteli, jehož jméno nemůžeme ani vyslovit, který z pokladů své moudrosti všechno vymezil´s a podle obdivuhodného řádu dokonale uspořádal´s všechny části vesmíru, Ty, pravím, který jsi nazýván zdrojem světla a moudrosti a prapočátek všeho, pošli do temnot mého ducha paprsek svého jasu a zbav mne temnot, s nimiž jsem se narodil, totiž hříchu a nevědomosti. 
Ty, který rozvazuješ jazyky nemluvňat, rozvaž i můj jazyk, vlej do mých rtů požehnání své milosti a dej mi bystrost v úsudku, všechno si zapamatovat, snadnost a lehkost všemu se naučit, umět vše vyložit a druhým to tlumočit. Usměrni mé myšlenky hned na počátku, řiď můj další myšlenkový postup a pomoz mi utvářet správné závěry, Ty, který jsi pravý Bůh i člověk, který žiješ a kraluješ na věky věků. 
Kéž se tak stane. 

 

 

K Panně Marii

Přeblažená a přesladká Panno Maria, Matko Boží, plná veškeré dobroty, dcero nejvyššího Krále, Paní andělů, Matko všech věřících:
Doporučuji tvé milosrdné dobrotě, nyní i po všechny dny svého života, své tělo i duši svoji a všechno čím žiji: svoje myšlenky, rozhodnutí, přání, slova a skutky; celý svůj život i jeho závěr, aby se na Tvoji přímluvu všechno obracelo k dobrému v souladu s vůli milovaného Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista; abys mi byla, Přesvatá moje Panno Maria, Utěšitelkou a Pomocnicí proti útokům a léčkám starého nepřítele a všech mých nepřátel.
Odhodlej se od svého milovaného Syna, našeho pána Ježíše Krista, vyprosit mi milost, abych se s ní dokázal vzepřít pokušením světa, těla a ďábla, a povždy vytrvat v pevném rozhodnutí v budoucnosti již nehřešit, ale vytrvat ve službě tobě a tvému milovanému Synu.
Prosím tě také, přesvatá moje Paní, abys mi vyprosila pravou poslušnost a pravou pokoru srdce, abych skutečně uznal, že jsem ubohý, křehký hříšník, neschopný ne jen vykonat dobrý skutek, ale i vzepřít se neustálým útokům bez milosti a pomoci svého Stvořitele a tvých svatých přímluv. Také mi vypros, přesladká moje Paní, trvalou čistotu mysli i těla, abych čistým srdcem a čistým tělem mohl sloužit milovanému Synu tvému a tobě a tvému Řádu. Vypros mi od Něj dobrovolnou chudobu v trpělivosti a pokoj ducha, abych dokázal vydržet nápor v Řádu a abych mohl pracovat pro spásu svoji a svých bližních.

Vypros mi také, Přesladká Panno Maria, pravou lásku, abych jí celým srdcem miloval našeho Pána Ježíše Krista a po Něm tebe, nadevšechno, a svého bližního v Bohu a kvůli Bohu. Abych se tak z dobra bližního radoval a jeho zlo, aby mne bolelo. A abych nikoho nepřehlížel a neusuzoval nepromyšleně. A abych se ve svém srdci nad nikoho nevyvyšoval.
Také, tě prosím, Královno nebe učiň, abych ve svém srdci stále nosil uctivou bázeň a současně i lásku ke tvému přesladkému Synu; abych mu vždy děkoval za tolik dobrodiní, která mi ve své dobrotě bez mých zásluh udělil a abych jasně a upřímně vyznal své hříchy, abych se za ně opravdově kál a abych si zasloužil dosáhnout jeho milosrdenství a milost.
Prosím také, o Bráno nebeská a Obhájkyně hříšníků, nedopusť, abych nakonec svého života, já tvůj nehodný služebník, odpadl od svaté katolické víry, ale abys mi ve své veliké dobrotivosti a milosrdenství pomohla a uchránila mě od zlých duchů a abys mi skrze požehnaná slavná muka svého Syna, a na svoji vlastní přímluvu, od Něho vyprosila odpuštění hříchů, a abys mne až zemřu ve své a jeho lásce, vedla na cestu spásy.
Amen.

 

Před mší svatou

Všemohoucí věčný Bože, hle, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista; přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý ke zdroji milosrdenství, jako slepý k světlu věčného jasu, jako ubožák a chudák k Pánu nebe a země. Prosím přemíru tvé nesmírné štědrosti, abys uzdravil mou chorobu, smyl mou ošklivost, osvítil mou slepotu, obdaroval mou chudobu a oděl mou nahotu, abych Chléb andělů, Krále králů, Pána pánů přijímal s takovou úctou a pokorou, s takovou zkroušeností a zbožností, s takovou čistotou a vírou, s takovým předsevzetím a úmyslem, jak se sluší k tvé slávě a k spáse mé duše. Dej mi, prosím, abych přijal nejen způsoby Pánova Těla a Krve, ale také podstatu a sílu této svátosti. Nejdobrotivější Bože, dej, abych Tělo tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, počaté v Marii Panně, přijal tak, abych zasloužil být přivtělen k jeho mystickému Tělu a započten mezi jeho údy. Nejmilovanější Otče, dopřej mi, abych tvého milovaného Syna, kterého chci nyní zahaleného přijmout jako posilu na cestě, mohl jednou věčně nazírat tváří v tvář. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.

 

další texty o Tomášovi Akvinském na webu pastorace