Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Svátek Stolce svatého Petra (22.2.) připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš. Více