„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Prosby, přímluvy / Za církev a její služebníky, povolání

Za církev a její služebníky, povolání

Za církev:

Bože, prosíme tě ta církev tvého Syna Ježíše Krista.
Dej, ať zůstane věrná svěřenému poslání.
Dej, ať s lidstvem prožívá jeho osudy, ať je kvasem a duší lidské společnosti,
aby ji neustále obnovovala v Kristu a proměňovala v jeho rodinu dětí Božích.

Nebo:

Milosrdný Otče, prosíme tě za celou tvou církev. Naplň ji pravdou a pokojem. Očisti ji, kde je poskvrněna. Uchraň ji omylu. Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. Obdaruj ji, kde trpí nedostatkem. Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na tvé cestě. Dej jí co, jí schází. Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená.

Za farnost:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, 
pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, 
podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

 

Za pronásledované křesťany:

Pane, naše Země je jen malá hvězdička ve velkém vesmíru.
Je na nás, abychom z ní udělali planetu, která nebude ničena válkami,
trápena hladem a strachem, trhána v nesmyslném rozdělení
podle ras, barvy, světového názoru.
Dej nám odvahu a prozíravost, abychom už dnes začali pracovat na tom, 
aby naše děti a děti jejich jednou mohly s hrdostí nést jméno člověk.

 

Za papeže:

Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže N, 
který je tvým darem celé církvi a každému z nás.
Chraň ho a žehnej mu.
Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí
a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.

 

Za biskupa:

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu biskupovi. Ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, v oddanosti biskupu římskému. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. A´t všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi.

Za kněze:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství.Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

Nebo:

Ježíši, který jako Dobrý pastýř dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti, sešli ze svého svatostánku bohaté paprsky své milosti na naše duchovní otce. Dej jim všechny milosti, které potřebují k svému
i našemu posvěcení. Posiluj je, aby věrně bděli nad svým stádem nad nímž je Duch svatý ustanovil. Žehnej jim, když v modlitbě pozvedají k tobě svá srdce, žehnej jim, když nám zvěstují tvé svaté slovo,
žehnej jim, když v kněžském úřadě pracují pro spásu nesmrtelných duší. Učiň je podle svého srdce pastýři, kteří žijí jen pro svůj svatý úřad, abychom, až přijdeš soudit pastýře i stáda, byli jejich korunou a radostí a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny života věčného. Amen.
 
 

Za povolání

Za dobrou volbu manželky(manžela)

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě.
Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě:
osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval.
Ať nehladím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody.
Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, 
ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce.
Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí.
Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme.
Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.

Modlitba snoubenců

Otče, máme se navzájem rádi. 
Připravujeme se, abychom si udělili svátost manželství.
Děkujeme ti, že jsi nás jednoho pro druhého stvořil a dal nám, abychom se našli.
Dej nám, ať vzájemně a pravdivě poznáváme své přednosti a oceňujeme je, 
ale ať poznáme i své nedostatky a vyrovnáme se s nimi.
Ať se zodpovědně rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat 
a jeden druhého přijímat po celý život.
Dej nám dar sebeovládání, ať dojdeme k manželství v čistotě.

Nebo:

Děkuji ti za štěstí, které nám dáváš. Ty jsi nás vedl, abychom se sešli. Pomáhej nám, abychom zůstávali při sobě 
a pomáhali si na cestě k manželství. Láska žije odpouštěním. Čím více budeme milovat jeden druhého, 
tím více poroste i naše láska k tobě. Dej, ať se hlouběji poznáváme, vroucně milujeme a každou něžností vyznáváme 
srdcem i ústy: Mám tě rád. Ty jsi láska.

 

Za kněžská a řeholní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí.
Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky.
Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva,
s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže.
Pane, jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás, otevři jim všechny kraje,
kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky.
Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, 
vytvářejí tvé tajemné Tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa.
Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky.
Ať jsou čisté a velkodušné.
Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, 
a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky 
daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí.

Nebo :

Milosrdný Bože, ty vybízíš všechny věřící, aby svůj život naplňovali láskou k tobě 
a k bližnímu, a přitom v každé době mnohé voláš, aby následovali tvého Syna, 
veď ty, kdo touží zasvětit svůj život tobě, usilovat o dokonalou lásku 
a zároveň spolupracovat na spáse lidí.

Nebo:

Pane, prosím te za to, abys dal naší vlasti kněze. Ty víš, jak je těžké být knězem, ty víš, co všechno musí kněží vytrpět, co musí vydržet, v jakých podmínkách musí pracovat. Ty víš, Pane, že dnešní kněz musí být svatý člověk. A já tě prosím: Povolej co nejvíce mladých lidí ke kněžskému povolání a pomoz jim, aby pres všechny překážky došli až k přijetí kněžské svatosti, a pak s velikou vírou, nadějí a láskou přinášeli tvé slovo všem, opravdu všem lidem. 
Amen.

Nebo:

          Můj Pane, mé oči vidí hlavně zlo, které zaplavuje náš svět a ztrácím mnohdy naději na světlo, které by proniklo tyto temnoty. Pane, ty sám si volíš a povoláváš své spolupracovníky. Ty jsi dokázal              proměnit pronásledovatele církve Šavla v neúnavného misionáře! Ty můžeš i v dnešní doběprobouzet nové osobnosti schopné nést tvé světlo a tvou radostnou zvěst do všech koutů světa a                    společnosti. Pane prosím tě, obnov v našem středu své mocné působení, projev svou moc a vzbuzuj si uprostřed nás nové hlasatele evangelia. A prosím tě, používej i mně ke zvěstování své                  radostné zvěsti mému okolí. Dobrý pastýři, pečuj o své stádo a posílej nadále dělníky na svou žeň! Amen

 

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) Modlitba "Můj Bože v Trojici", jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována…

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním
(20. 5. 2024) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Den modliteb za pronásledované křesťany
(30. 4. 2024) Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...