„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Rozdělení modliteb podle adresáta (podle toho, ke komu se modlitbou obracíme) / K Bohu / K Ježíši Kristu

K Ježíši Kristu

Zůstaň s námi, Pane!

Mane nobiscum, Domine! Tak jako oni dva učedníci z evangelia tě prosíme: Pane Ježíši, zůstaň s námi! Boží Poutníku, ty znáš naše cesty a naše srdce, nedovol, abychom se stali zajatci večerních stínů. Buď nám oporou, když podléháme únavě, odpusť naše hříchy a veď naše kroky po cestách dobra. Žehnej dětem, mládeži, seniorům a především nemocným. Žehnej kněžím a zasvěceným osobám. Žehnej celému lidstvu. V eucharistii jsi „lékem nesmrtelnosti“. Vlij nám touhu po plnosti života, která nám pomůže kráčet po této zemi v postoji důvěryplných a radostných poutníků, kteří upírají svůj zrak neustále k cíli života bez konce. Zůstaň s námi, Pane! Zůstaň s námi! Amen. (Jan Pavel II.)

Ty jsi naše naděje

Ty jsi naše naděje. Jenom ty máš slova věčného života. Ty, který jsi přišel na svět uprostřed betlémské noci, zůstaň s námi! Ty, který jsi Cesta, Pravda a Život, veď nás! Ty, kterýs přišel od Otce, veď nás k němu v Duchu svatém cestou, kterou znáš jen ty sám a kterou jsi nám zjevil, abychom měli život a měli jej v hojnosti. Ty, Pane Ježíši, Synu Boha živého, buď nám branou! Buď nám skutečnou branou, kterou symbolizuje tato brána, slavnostně otevřená dnes v noci! Buď nám branou, uvádějící nás do tajemství Otce! Dej, aby byli všichni zahrnuti jeho milosrdenstvím a pokojem! (Jan Pavel II.)

Ježíši, žij ve mně

Ježíši, žij ve mně, jako jsi žil v Marii a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně, Modli se ve mně, Miluj ve mně,T rp ve mně.
Pohlížej ze mne,Mluv ze mne,Jednej ze mne,Působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,Povzbuzuj skrze mne,Posiluj skrze mne, 
Pomáhej skrze mne.Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama dál po zemi. Abys nás všechny v duchu svatém přivedl k Otci…
Abys ty, vtělený bože, byl všechno ve všech nás.

Modlitba sv.Ignáce

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od Tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k Tobě,
abych Tě s Tvými svatými
chválil na věky. Amen.
 

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu
kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli. Amen.

Dobrý Pastýři

Dobrý pastýři, pravý chlebe, Ježíši, smiluj se nad námi: živ nás a ochraňuj, doveď nás do věčné vlasti v zemi živých. Ty, který všechno víš a můžeš, který nás na zemi živíš, uveď své bratry k nebeskému stolu, do radosti svých svatých. (Jan Pavel II.)

 

Vzkříšený Ježíši, jsem mnohdy zmatený

Vzkříšený Ježíši, vidíš, že jsem mnohdy zmatený
jako cizinec na této zemi.
Mou duši sužuje žízeň a to je očekávání
a touha po tvé přítomnosti.
A srdce bez ustání touží po tom, aby spočinulo v tobě,
Kriste, aby k tobě složilo všechno, co je tížilo
a co je od tebe vzdalovalo. (bratr Roger Schutz, Taize)

 

Přijď, Pane Ježíši

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen. (Sv. Bernard z Clairvaux)

 

Balzám lásky

Ježíši, dobrý Samaritáne,
skloň se soucitně nad našimi ranami.
Ležíme podél cest, kde nenávist a násilí seji smrt.
Nalij na naše zraněni balzám své lásky,
abychom byli znovu vráceni do pravého života
a mohli zpívat novou píseň naděje a radosti. (Anna Maria Canopi)

 

Ó Ježíši, když na Tebe pohlédnu

Ó Ježíši, když na Tebe pohlédnu,
ožije ve mně láska k Tobě,
a rovněž Tvé srdce mne miluje
jako svého zvlášť důvěrného přítele.

Sice se ode mne vyžaduje víc odvahy trpět,
ale všechno utrpení přijímám rád,
protože mě připodobní Tobě
a to je cesta do Tvého království.

Jsem šťasten ve svém utrpení,
neboť už ho za utrpení nepokládám,
nýbrž za vybraný úděl,
jenž mne spojuje s Tebou, ó Bože.

Neboť Ty, ó Ježíši, jsi se mnou,
nikdy jsem Ti nebyl tak blízko.
Zůstaň se mnou, sladký Ježíši,
Tvá přítomnost činí dobrým vše.
(Bl. Titus Brandsma, O.Carm; převzato z webu karmel)

 

Synu Boží, ty, jenž jsi nám dal vystoupit k Otci

Synu Boží, ty, jenž jsi nám dal vystoupit k Otci a nabídl jsi nás jemu, abychom mohli být v každém čase před ním v tobě a skrze tebe, ty jsi náš prostředník, záruka zdokonalení naší spásy, až do konce. Daruj nám tajemství svého vzkříšení, svého nanebevstoupení, vdechnutí svého Ducha Svatého v nás, abychom se mohli těšit po zbytek svých dnů. Abychom žili novým životem, v novém stvoření, očištěni od toho, co se stalo, a zaměřeni na budoucnost, plni naděje v dosažení tvého vzkříšení. Ano, Synu Boží, učiň, abychom dosáhli tvého vzkříšení, i přesto, že jsme ho již dosáhli v tobě, a mohli sledovat, jak se odhaluje den za dnem. Požehnej, Pane, tomuto dni, abychom v něm nalezli bohatství a zazpívali chválu, jež trvá na věky. Buď pochváleno jméno tvé nyní i na věky věků. Amen. (upraveno podle textu Matta el-Meskin, Starý a nový člověk v nás, KNA, 2014)

 

Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji!

V Tvé Srdce ó můj Ježíši, svá odevzdávám utrpení, nést v pokoře je nejtišší chci, než je v radost moc Tvá změní. Co bolestného v tomto žití má duše pro čest Boží cítí, to jistě se, až přijde čas, obrátí v rajskou zář a jas. V Tvé srdce, ó můj Ježíši, svou radost každou odporoučím. Ve slunném blaha zátiší ať od Tebe se neodloučím, ať nestálé mě nemýlí a zrak od kříže neodchýlí. To nejvroucnější můj je vzdech: být věrným Ti i v radostech! V Tvé Srdce, ó můj Ježíši své otázky chci odevzdat, nechť moudrost Tvá je rozřeší a odpověď jim ráčí dát. Ty zapuď všechny obavy mé a sám mi ukaž cesty přímé, vše učiním co přikážeš, a co chceš Ty, to já chci též. V Tvé srdce, ó můj Ježíši, mé jméno vpiš – to moje přání, bych Tvým byl, Pane nejvyšší, a zůstal Tvým až do skonání. By srdce mé v Tvých rukou bylo, by život můj byl Tvoje dílo, bys vedl Ty mne výš a výš a dovedl mne ve svou říš. (dsn)

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Den modliteb za pronásledované křesťany
(30. 4. 2024) Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

O filii et filiae

(30. 3. 2024) Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého…

Exultet

Exultet
(29. 3. 2024) Chvalozpěv "Exultet", který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol.…

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...