„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Rozdělení modliteb podle adresáta (podle toho, ke komu se modlitbou obracíme) / Ke svatým / J

J

Ke svatému Janu Nepomuckému


Svatý Jene Nepomucký, zástupce české země, schlédni na nás, na svůj národ, pamatuj na své plémě, vypros nám u Boha milost,
bychom se mu líbili, podle víry živi byli, jak jsme při křtu slíbili. V ničem člověk víc podobný Bohu svéme nebývá, nežli když k bližnímu svému milosrdenství mívá: neb milosrdenství Boží podle Písma svatého nekonečně převyšuje ostatní skutky jeho. Příklad tvůj, ó svatý Jene, má nás k tomu povzbudit a tvůj život zde na světě v nás lásku k bližním vzbudit; ty jsi vdovám a sirotkům hojnou almužnu dával
a všem chudým z lásky k Bohu štědrou ruku podával. Ještě jednou, svatý Jene, hlas svůj k tobě zdviháme, od tebe, patrona svého,
pomoc vroucně žádáme: Vypros nám u Boha milost, bychom se milovali, jeden druhého jak bratři v nouzi si pomáhali. Neb jsme všichni údy Krista a navzájem jsme bratři; jeden druhého milujeme, jak na křesťany patří; v srdci našem ať zůstává jen svaté lásky plamen,
lásky k Bohu i k bližnímu. Dej nám to, Bože, amen.

 

Ke svatému Janu od Kříže

Svatý Jene od Kříže podej mi ruku pomocnou připomeň mi Slávu Světla až budu pokoušena hledět k temnotám pomoz k síle vyzvi k boji až smrtelné tělo klesne z prachu nepohlédne vzhůru v jas Ty sám jsi nikdy nezapomněl velebit Jediného, který panuje nad vším nepřehlédl jsi plamen lásky vážil sis, že Ti byl dán pomoz aby i ve mně vědomí bezedného vděku  převážilo nad vším zbabělstvím
kéž pro plamen lásky zanechám nevěrnosti spěchám vstříc Beránkovi pro korunu opravdové slávy zahodím klam marných pozlátek
Amen

 

Ke sv. Jiří

Svatý Jiří, ty jako voják vycvičený k boji jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet úklady nepřítele, který nám chce odebrat radost života věčného. Vypros nám prosíme, abychom jako ty důvěřovali Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, a dokázali se rázně postavit proti každému pokušení. Uč nás ve zmatku tohoto světa překonávat strach, úzkost, podezírání a nástrahy Zlého. Pomáhej nám, ať se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, důvěrou v Boží pomoc a setrváváním v naději. Ať se vyvarujeme zbytečného a zbabělého kritizování a odsuzování druhých. Ať jsme ochotni pracovat pro sjednocování lidské rodiny a denně znovu nasazovat všechny své síly pro ochranu a růst Božího království.  Svatý Jiří, přimlouvej se za nás, abychom neutíkali před zkouškami a příkořími, ale abychom vytrvali v lásce Otce i Syna a s pomocí Ducha svatého zvítězili nad naší slabostí a hříchem ve světě. Amen.

 

Ke sv. Josefovi

Josefe, snoubenče panenské Bohorodičky, uč nás neustále celé Boží pravdě a celé lidské důstojnosti obsažené v povolání k manželství a k rodičovství. Svatý Josefe, vypros nám u Boha, ať dokážeme vytrvale spolupracovat s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují manželskou lásku, věrnost a úctu až do smrti.
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště svěřuje: k manželovi, k manželce a k těm, kterým manželé-rodiče společně předávají život. Uč nás zodpovědnosti za všechny formy života od okamžiku početí až do poslední chvíle života na této zemi. Uč nás řešit složité problémy spojené s prací v životě generací, počínaje mládeží – i v životě celých společností. (Jan Pavel II.)

Nebo:

Svatý Josefe při nás stůj, dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží, ve ctnostech vždy setrvali a do nebe se dostali. 
Tak dnes k tobě voláme, o lásku tvou žádáme, přijmi klíče toho domu, odvrať od nás každou škodu.
Uč nás Boha milovat, hříchů se vždy varovat. Ať jsme živi zde na světě jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě.
Amen. (dsn)

 

K svatému Josefu po růžencové pobožnosti

K: Oroduj za nás, svatý Josefe,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí
svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
L: Amen.

Ke svatému Judovi Tadeášovi

Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, našeho vykupitele! Apoštole a mučedníku, slavný ve cnostech a zázracích! Věrný a přímluvce všech svých ctitelů! Byl jsi od Boha obdařen zvláštní milostí přispívati těm, kteří jsou zbavení téměř vší naděje. Z houbi své duše a z houbi svého srdce tě prosím: přispějmi na pomoc v mojí potřebě a nesnázi, neboť u lidí bych pomoc marně hledal. Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chálit před světem jako velikého ochránce.
Amen.

Ke svatému Josefovi Kopertinskému

Svatý Josefe Kopertinský, příteli studentů a přímluvce těch, co skládají zkoušky, přicházím, abych tě prosil o pomoc v mém studiu. Ty znáš ze své vlastní zkušenosti, jak velký neklid doprovází studijní úsilí a jak je jednoduché ztratit orientaci v množství intelektuálních otázek nebo se nechat znechutit. Ty, jenž jsi byl ve studiu a při zkouškách Bohem zázračně podporován, abys byl připuštěn ke kněžskému svěcení, vypros u Boha světlo pro můj rozum a sílu pro mou vůli. ty, jenž jsi zcela konkrétním způsobem zakusil mateřskou pomoc Panny Marie, Matky Moudrosti, pros Ji za mne, abych mohl šťastně překonat všechny studijní těžkosti. Svou důvěru ve Tvou přímluvu spojuji s pevným rozhodnutím žít jako člověk skutečně věřící. Amen.

Témata: modlitba | svatí
Sekce: J

Modlitby k Srdci Ježíšovu

Modlitby k Srdci Ježíšovu
(3. 6. 2024) Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem "srdce" představuje nejhlubší…

Nejsvětější srdce Ježíšovo

(3. 6. 2024) Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež…

Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně
(27. 5. 2024) Svátek "Sanctissimi Corporis Christi" zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení…

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) Modlitba "Můj Bože v Trojici", jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována…

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním
(20. 5. 2024) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Modlitba finského sportovce (27.5.2024, 14:06)

Modlitba finského sportovce
V dětství jsme jako soutěživí kluci neuměli dobře zvládat prohry, ale ani výhry... Proto nás vedoucí ve skautském oddíle...

Různé (27.5.2024, 13:41)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...