„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Rozdělení modliteb podle původu, podle autora / Modlitby z Písma / Žalmy

Žalmy

 

Co jsou to žalmy?

Žalmy jsou jednou částí (knihou) bible, ve které jsou zaznamenány modlitby lidu Starého zákona: Bůh zde hovoří s člověkem, člověk se obrací k Bohu z hloubi svého srdce. Všech 150 žalmů je vrcholem modlitby Starého zákona. Je to osobní i společná modlitba vyvoleného národa, ve které opěvujeme divy Boží ve stvoření a v dějinách spásy. Tato modlitba se týká těch, kteří se modlí i těch, kteří naslouchají. Žaltář je kniha, ve které se Boží slovo stává modlitbou člověka. V jiných knihách Starého zákona se hlásá dílo Boží nebo se objasňují různá tajemství. Žalm se recituje nebo zpívá pro Boha. Žalmy jsou skutečně knihou modliteb, které biblická tradice dává věřícímu lidu, aby je přijal jako svou osobní modlitbu. Je to určitá nabídka, jak hovořit s Bohem. V žalmech je skryta veškerá lidská zkušenost s modlitbou  a s celou škálou pocitů, které provázejí lidský život. V žalmech se krásně ukazuje radost (např. žalmy 95 – 100), utrpení (např. žalm 86) a touha po Bohu (např. žalm 42). Ale také vnímání sebe sama, pocit štěstí (např. žalm 103), odevzdanosti (např. žalm 102), důvěry v Boha (např. žalm 11), ale také samoty a strachu ze smrti. (Upraveno podle katecheti olomouc)
 

Žaltář on-line:

biblenet

bible21

 

Číslování žalmů

Posun v číslování žalmů vznikl při překladu z hebrejštiny do řečtiny (Septuaginta), posléze do latiny (Vulgata). V originále je žalm č. 9 rozdělen na dva: 9, 10.

 

Můžete se setkat

Některé žalmy se modlí církev ve své denní modlitbě či jiných příležitostech častěji, spolu s dalšími je uvádíme níže:

Žalm 94(95)1-7

Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme!
Neboť veliký Bůh je Hospodin a veliký Král nade všemi bohy. V jeho ruce jsou hlubiny země a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil, i souš, kterou zhnětly jeho ruce. Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme jeho lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

 

Žalm 150

Velebte Pána v jeho svatyni, chvalte na jeho mocné klenbě nebes! 
Chvalte ho za divy, jež učinil, chvalte ho pro velikost svrchovanou! 

Chvalte ho zvučným hlaholením trub, chvalte ho v doprovodu harf a citer! 
Chvalte ho bubínky a vířením, chvalte ho strunnou hrou i píšťalami! 
Chvalte ho zvonivými cimbály, U chvalte ho cimbály, jež zvučně chřestí! Vše co má dech, ať Pána velebí!

 

Žalm 51 (Miserere)

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Smyj ze mě úplně mou vinu a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou nepravost uznávám, 
můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, 
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, s vinou jsem se narodil 
a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, 
ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře 
a neodmítej mi svého Svatého Ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, 
Bože, můj Spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, 
aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, 
v celopalech i žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

 

Žalm 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, 
hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, 
přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

 

Žalm 130 (De profundis)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. 
Doufám v Hospodina, má duše doufá v jeho slovo. Má duše čeká na Pána, více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina. Neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

 

Žalm 122

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme!" 
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu. 
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích! 
Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj v tobě! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí.

 

Žalm 70

Bože, prosím, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Nechť se zardí hanbou, kdo touží mě zničit; nechť ustoupí s pohanou, 
kdo se těší z mého neštěstí. Ať couvnou k vlastní potupě, kdo se mi posmívají! Nechť jásají, v tobě se radují všichni, kdo tě hledají,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ kdo touží po tvé pomoci. Já jsem jen chudák a ubožák, Bože na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

 

Žalm 86

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v Tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k Tobě volám. Obvesel život svého služebníka,
neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši. Tys totiž, Pane, dobrý a schovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby. V den svého soužení k Tobě volám, Ty mě přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se Ti nevyrovná, Pane, nic se nepodobá tvým skutkům. Všechny národy, keteré jsi učinil, přijdou, budou se Ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno. Protože tys veliký a činíš divy, Ty jediný jsi Bůh. Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě,
veď mé srdce, aby se bálo tvého jména. Chci Tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mě tvá láska a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši. Bože, povstali proti mě zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život, neberou na Tebe ohled. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, srvchovaně laskavý a věrný. Obrať se ke mě
a smiluj se nade mnou, uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice. Dej mi znamení své přízně, ať ho vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, že Ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Den modliteb za pronásledované křesťany
(30. 4. 2024) Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

O filii et filiae

(30. 3. 2024) Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého…

Exultet

Exultet
(29. 3. 2024) Chvalozpěv "Exultet", který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol.…

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...