„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

17. 6. 2018 , Enzo Bianchi

Boží slovo v modlitbě

Boží slovo v modlitbě

Jestliže dnes navzdory pokrokům biblických věd a jejich rozšíření do nejširších vrstev křesťanského lidu zaznamenáváme jistou neplodnost Božího Slova, je to způsobeno tím, že vůči němu zaujímáme postoj spíše intelektuální než toužící po moudrosti, spekulativní spíše než kognitivní, meditativní spíše než modlitební.

 

 

 

 

Číst ve víře

Pokud nám má Písmo (bible) zprostředkovat Boží slovo, je třeba do něj proniknout působením Ducha svatého, je nutné číst ho a přibližovat se k němu ve víře, jako ke slovu, které od Boha vychází a k Bohu opět přivádí. Když totiž přistupujeme k Písmu, nemáme hledat nějakou myšlenku nebo rozšíření poznání, ale zavazující vztah mezi námi a Bohem, mezi tím, kdo k nám promlouvá, a námi, kteří posloucháme.  Ke slovu máme přistupovat proto, abychom uzavřeli smlouvu. Slovo Boží je slovem života, tj. prostředkem života v Bohu. Bez něho nikdy nedospějeme k tomu, abychom se stali nositeli Kristova života v nás, nikdy nedojdeme k tomu, abychom žili ze samotného božského života Trojice.

Jestliže Bůh promlouvá, tvoří

Výraz „slovo“ (hebrejsky dabar) označuje etymologicky vzato základ věcí, jejich skrytou podstatu. Mluvit znamená vyjádřit to, co se nachází ve věcech, učinit zjevným a účinným to, co v sobě skrývají, tedy jejich nejhlubší dynamickou skutečnost, jejich povolání. Jestliže Bůh promlouvá, tvoří věci, dovoluje jim vynořit se z nicoty; jestliže Bůh dává věcem jméno (srov. Gn 1,5.8), vyhlašuje nad nimi svou vládu, rozprostírá nad nimi svou moc, dovádí je k naplnění jejich vlastního povolání, protože jeho slovo je účinné, nevrací se zpět bez užitku (Iz 55,10–11 a Gn 1,1–31).

Boží slovo není kniha, ale skutečnost, která v sobě obsahuje život

Podle židovského pojetí, tak odlišného od našeho běžného uvažování vycházejícího spíše z řecké kultury, je Boží slovo vždy účinné a mocné, nestojí v protikladu k činnosti, ale naopak, zahrnuje činnost v sobě jako svou konstitutivní součást.V Písmu tedy nenacházíme traktát o životě, člověku a jeho dějinách, ale hlubokou realitu toho všeho, svrchovanou Boží moc, projevenou a přítomnou v těchto skutečnostech.
Boží slovo není kniha nebo sbírka knih, ale semeno (Mt 13,19), skutečnost, která v sobě obsahuje život (Dt 32,47) a tento život rozvíjí, dokud nevytvoří velký strom Království. Raší v dějinách lidstva i v osobním životě každého člověka, roste a naplňuje skutečnost novou přítomností. Posvěcuje tím, že živí a dává pokrm každému, kdo je přijímá, a osvěcuje člověka, protože zjevuje tajemství věcí takovým způsobem, že uděluje moudrost prostým (Žl 119,130) a samotné věci přivádí k jejich konečnému završení (srov. Jan 17,17;..).

 

Se svolením převzato z knihy
Enzo Bianchi Modlit se Boží slovo
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…