Adventní zpěvy za svitu svící v jedinečné atmosféře

Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v předvánočním období. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává - v prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech - jedinečnou atmosféru.

Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy, vyvedení ze spoutanosti a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po příchodu Boha Spasitele na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás.

Roráty – symbolika tmy a světla

V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy.

Název „roráty“

Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“ (Bible, Izaiáš 45,8).

Staročeské roráty a jejich význam

Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV. Tyto staročeské písně nás spojují s vírou našich předků, která vycházela z Božího slova. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit pospolitost křesťanů, která je rozprostřena přes celá století.

Roráty byly zároveň důležitým faktorem pro šíření a udržování rodného českého jazyka mezi širokou veřejností. Nebýt rorátů a jim mnohých podobných českých zpěvů, možná by dnes český jazyk již nebyl „živým“ jazykem.

Osobní pohled

Na roráty jsem chodlil jako mladík s partou kamarádů a kamarádek do studené svatovítské katedrály. Mše se konala velmi brzy, proto jsme potom ještě před cestou do škol stihli zajít na nějakou společnou teplou snídani. A dnes se občas pokouším brát na roráty i své děti. A zajít s nimi pak před školou na nějakou tu teplou snídani…

Text celého zpěvu  „Rorate coeli desuper“  (latinsky a česky)

Text celého zpěvu  „Rorate coeli desuper“  je inspirován knihou proroka Izaiáše (45,8) a v době adventní je pro nás zvláště modlitbou touhy po Ježíšově příchodu. Je modlitbou chvály za jeho první příchod - narození, které si připomínáme o vánočních svátcích, prosbou o jeho příchod do našich srdcí a přípravou na jeho definitivní příchod na konci časů. „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry) - jsou i první slova vstupní antifony ze čtvrté neděle adventní.

Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum
Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása

 1. Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti  facta est desérta,  Sion desérta facta est,  Jerúsalem desoláta est: domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudavérunt te patres nostri.
  Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Hle, tvé svaté město je pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde k chvále tvé zpívali otcové naši.
 2. Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus nos, et cecídimus quasi fólium univérsi, et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos: abscondísti fáciem tuam a nobis, et allisísti nos in manu iniquitátis nóstrae.
  Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí.  Jako vichr nás uchvátily naše viny,  když jsi před námi ukryl svou tvář  a vydal nás napospas nepravosti naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.
 3. Vide, Dómine,  afflictiónem pópuli tui, et mitte quem missúrus es: emítte Agnum  Dominatórem terrae, de Petra desérti  ad montem fíliae Sion, ut áuferat ipse iugum captivitátis nostrae.
  Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli Beránka, ať vládne zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery. Ať on sám sejme jho poroby naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.
 4. Consolámini, consolámini, pópule meus,  cito véniet salus tua:  quare moeróre consúmeris,  quia innovávit te dolor?  Salvábo te, nóli timére,  ego enim sum Dóminus Déus tuus,  Sanctus Israel, redémptor tuus.
  Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý,  neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj,  Izraelův Svatý a Spása tvoje.

Odkazy:

- Rorátní zpěvy v plném znění s notovým zápisem:

- Zpěvníček Rorate.

Advent - jeho smysl a význam...

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? 

 

Roráty - fotogalerie