„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

10. 4. 2017 , Jean Lafrance

Co víme o modlitbě z evangelií

Co víme o modlitbě z evangelií

Jak dospět k neustálé modlitbě srdce a co nám o tom říká Ježíš?

 

 

 

 

 

Modli se ve skrytosti ke svému Otci

Kristus nám toho ohledně modlitby moc neříká - máme jít do své komůrky, ztišit se zavřít dveře a modlit se ve skrytosti k Otci, tedy nechat ze svého srdce vyplavit všechny starosti, které nás obtěžují, ať už právem, nebo neprávem. Zdůrazňuje ale důvěru a vytrvalost: je třeba prosit a hledat, tlouci a hlavně se nikdy nenechat odradit a unavit. Jako příklad takové vytrvalosti nám staví před oči neodbytného přítele a nespravedlivého soudce - je třeba se neodbytně modlit:

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,5-13)

Dokonce je třeba Boha obtěžovat a trápit ho:

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:  „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Lk 18, 1-8)

 

Modlitba důvěry přenáší i hory

Vidíme sílu obrazů, které Ježíš používá a zároveň Otcovu dobrotu, když se nechá obměkčit podle důvěry, se kterou se k němu člověk modlí. Tato vytrvalost je spojena s vírou a důvěrou - modlitba plná důvěry dokáže přenášet hory a morušovníky:

Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: kdokoli řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. (Mk  11,22-24)

Kdybychom opravdu prosili o dar neustálé modlitby, Bůh by nám ho neodmítl. Taková modlitba je čistě Boží dar, který můžeme dostat, pokud budeme vytrvalí v pravidelné každodenní modlitbě a v Ježíšově modlitbě.  Můžeme se celá léta namáhat dosáhnout ustavičné modlitby, a pak je nám jednoho dne dána, aniž bychom věděli jak a proč – je to Boží dar.

 

Upraveno podle knihy
Modlitba srdce od Jeana Lafrance
kterou vydalo KNA

 

 

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…