Svýma očima ho nemůžeme vidět.Většinou ho necítíme a ani nijak citově nevnímáme jeho přítomnost.

 

 

 

 

Co je to víra?

Rozumem nemůžeme dokázat, že se o nás  Bůh stará a že se svobodně rozhodl být s námi. Možná, že dokážeme racionálně dokázat Boží existenci, nemůžeme ale rozumem prokázat, že nás miluje. Existence Boha je nezbytná, jeho láska je však svobodný dar, jeho svobodné rozhodnutí.
Víme, že je zde přítomen, protože nám to slíbil. „A hle, já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 28,20). Jinými slovy, víme to skrze víru. Co je to víra? Není to nějaký stav mysli, který si navodíme. Víra znamená jednoduše věřit Božím příslibům. Vztahuje se také ke svému předmětu, Bohu. Víra není ani tak v nás jako spíše mezi námi a Bohem. Je naší odpovědí na Boží iniciativu. 

Víra je velmi jednoduchá, protože uvažuje takto: „Bůh to řekl, tedy to platí a já tomu věřím.“ To není bezmyšlenkovitý fundamentalismus, je to naprosto odůvodněné. Bůh totiž nemůže ani podvádět, ani být podváděn. Slovy starého hymnu: „Kdyby jen naše víra byla jednodušší, vzali bychom ho za slovo.“

Ježíš nám dal za příklad víry malé dítě, ne dospělého, a šel tak daleko, že nebudeme-li jako děti, nevejdeme do království nebeského. Pokud se při učení se prodlévat v Boží přítomnosti spoléháme na cokoli jiného kromě víry, jistě selžeme – ať už ve svých pocitech, zkušenostech, upřímnosti či dobrých úmyslech, uvažování nebo plánech. Důvodem, proč tyto skutečnosti zklamou, zatímco víra ne, je to, že tyto věci záleží na nás, zatímco víra závisí na Bohu. Ta je Božím darem. Máme svobodu ji přijmout, nebo odmítnout, ale jedná se o dar Boží, ne naši vlastní věc, kterou jsme si vytvořili.

Most mezi Bohem a námi

Je propastný rozdíl mezi námi a Bohem, mezi naším subjektivním neuvědomováním si jeho přítomnosti a objektivní pravdou, že je přítomen, mezi naší tmou a jeho světlem. Nemůžeme přejít z naší tmy do jeho světla, protože se pohybujeme ve tmě. Ale Bůh může přijít ze svého světla do naší tmy, protože on se pohybuje ve světle.
Jakýkoli most, který se pokusíme postavit přes nekonečnou propast mezi námi a Bohem, se zřítí, protože ji nemůžeme překlenout vlastní omezenou silou. Avšak ten most, který Bůh staví směrem k nám, se nikdy nezřítí, protože je zbudován jeho mocí. Tím mostem je Kristus. My ho přijímáme vírou. Dokonce i naše víra v Krista, stejně jako on sám, je Božím darem. On nám nedává jen sám sebe, ale také nový smysl, jehož prostřednictvím ho můžeme přijímat, nový zrak, kterým ho můžeme vidět, zrak víry.

Mnoho lidí dnes touží po zážitcích. Jejich modlitbou jsou ve skutečnosti slova: „Pane, já věřím; pomoz mým špatným pocitům!“ namísto: „Pane, věřím, pomoz mé malé víře!“ (srov. Mk 9,24).

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství