„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

22. 11. 2017

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se

Pohled na Ježíše jako srdce modlitby

 

 

 

 

 

Pánův pohled na nás je počátkem modlitby

„S pohledem upřeným na Ježíše" - krásná definice modlitby z Písma (Žid 12,2). Snad jen jedno slůvko k doplnění: „S pohledem srdce upřeným na Ježíše". Toto je nitrem modlitby. Počátkem naší modlitby ale není tento náš pohled, nýbrž Pohled, který předchází pohledu našemu: „Ježíš na něj s láskou pohleděl" (Mk 10,21). Ježíšův pohled je zdrojem našeho pohledu, jejž sytí, je pobídkou ke spočinutí v něm: „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh." (Pís 1,4)

 

Já se dívám na něho a on se dívá na mě...

Dívat se na sebe, vzájemně na sebe patřit a si patřit. Sednout si k nohám Ježíšovým a poslouchat Jeho slovo. Jen tohoto jediného je zapotřebí (srv. Lk 10,39.42). Spočívat před druhým a v něm, navzájem; spočívat na srdci Pána, „v Ježíšově náručí" (J 13,23). Dívání, které není nezúčastněným pozorováním, ale naopak sdílením nitra, sdílením intimissima, důvěrností. Niternost, která se vylévá také vně a uzdravuje i vody moře-světa: „Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá" (Ez 47,9).

 

S pohledem upřeným na Ježíše

Ježíšův pohled „jako když slunce září v plné síle" (Zj 1,16), který prozařuje naše okamžiky, kolik mu jich jen dáme. „Slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích" (Mal 3,20), které nezná západu a uzdravuje prokřehlé duše i těla a dává jim sílu, takže se „rozběhneme a budeme poskakovat jako vykrmení býčci" (srv. Mal 3,20). Slunce, které září, kdykoliv vstaneme do „dne Hospodinova", v němž „již nebude noci" (Zj 2,5). Slunce osmého dne stvoření, jež vzešlo „prvního dne po sobotě" (Mk 16,2) a prosvětlilo zatuchlost naše hrobu. „Kdo na něho budou hledět, rozzáří se" (Ž 34,6), jako Mojžíš, když hovořil s Hospodinem na hoře Sinaj (Ex 34,29). Proto „vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, na vůdce a dokonavatele víry" (Žid 12,1-2).

 

upraveno podle webu theofil
 

 

Témata: jak se modlit? | nitro | srdce | žalmy