Zachovávat dennodenně pravidla modlitby a věrně, láskyplně, vytrvale se jich držet – to prostě není jen povinnost, kterou musíš plnit a dávat část svého času i sil Bohu – a nic víc. Kdyby byl rytmus modlitby jen povinností, Kristus by nás nevybízel k modlitbě tak naléhavě.

Ale za svědomitostí a vytrvalostí v modlitbě lze objevit mimořádně cenný dar, vzácnější než cokoli, co by člověk mohl potřebovat anebo co by mu mohlo přijít na mysl, dar dokonce drahocennější než veškerá světská sláva. Tím darem je Duch svatý, jehož Bůh touží nabídnout člověku, a to nikoli jako odplatu, ale jako odpověď na modlitbu a vytrvalost v prosbě. „Čím spíš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,13). Dobře zvaž, jak je modlitba důležitá, a uvažuj, proč je vhodné, abys tento pravidelný řád modlitby svědomitě a vytrvale zachovával – můžeš díky němu přijmout Ducha svatého.

Právě Duch svatý vlévá do srdce lásku, vyučuje pokoře, daruje srdci pokoj, posiluje tvou víru v Boha a tvou naději na věčný život, svěcuje tvůj pohled, abys mohl rozlišovat pravdu a Boží vůli, rozněcuje srdce duchem modlitby a povzbuzuje tě k bdělosti s takovou silou a horlivostí, jež překračují možnosti těla! Kdybys toto věděl, uvědomil by sis, jak vzácné plody modlitby můžeš sklidit. A to je tajemství ukryté za naléhavou Ježíšovou výzvou k modlitbě. Hodnota modlitby spočívá v tom, že se nám dostává Ducha svatého, bez něhož člověk nic neváží.

Modlitba tedy představuje nejdůležitější pravidlo v duchovním životě. Právě modlitba skrývá tajemství plodného duchovního růstu a korunuje každou námahu na cestě k Bohu. Právě modlitbou člověk získává Ducha svatého, jenž zdokonaluje duchovní růst každého člověka.

Upraveno podle knihy
od Matta el-Meskin Rady k modlitbě
kterou vydalo KNA