K modlitbě patří naslouchání i odvaha.

 

 

 

 

 

Modlitba je projevem svobody. Někdy bychom modlitbou rádi manipulovali, je to však totéž, jako chtít manipulovat s Bohem.
Může se to projevit jako nejrůznější deformace, například přehnané soustředění se na rituály, a podobně. 

Modlit se znamená mluvit a naslouchat. Jsou chvíle hlubokého mlčení, klanění, ve kterých člověk čeká, co nastane.
K modlitbě ale patří také jistý druh vyjednávání, jako když Abrahám vyjednává s Bohem o zmírnění trestu pro Sodomu a Gomoru;
i k modlitbě tohoto druhu patří uctivé mlčení a naslouchání.

Stejně tak Mojžíš vyjednává, přimlouvá se za svůj lid a chce Hospodina přesvědčit, aby netrestal jeho souputníky.
Bez tohoto postoje odvahy - spolu s pokorou a klaněním - se modlitba neobejde.

 

 

Upraveno podle knihy
Saverio Gaety Papež František život a výzvy
kterou vydalo nakladatelství Paulínky