„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

30. 8. 2015 , Józef Augustyn

Odpustit znamená víc než zapomenout

Odpustit znamená víc než zapomenout

Ten, kdo se cítí být zraněný a odpouští těm, kdo mu zranění způsobili, odhaluje hloubku vlastního zranění, které ovlivňuje jeho myšlení, city a jednání vůbec. Nepřiznaná zranění působí vnitřní neuspořádanost a chaos, zraňují a působí křivdy jiným. Nejprve je třeba prosit o odpuštění Boha.Odpuštění je něco víc než zapomenutí na spáchanou křivdu. Ve skutečnosti člověk sám nedokáže ze svého vědomí „vymazat“ křivdu, jež mu byla způsobena. Pokus o odstranění bolestivých zkušeností z vědomí silou vůle je určitým druhem represe.

 

Ukřižovaný Ježíš je „svátostí“ odpuštění

V prosbě o odpuštění vyjadřujeme hlubokou touhu, aby odpouštějící na sebe vzal zlo, které jsme mu způsobili, a neodplácel nám zlem za zlo, utrpením za utrpení, křivdou za křivdu, pokořením za pokoření. Člověk ze sebe automaticky „setřásá“ to, co po hříchu zakouší jako zlo. Cílem většiny našich obranných mechanismů je přenést utrpení, křivdy nebo bolesti na někoho jiného. Nedokáže-li ukřivděný svalit křivdu na toho, kdo mu ji způsobil, často si vylévá zlost na osobách, které náhodně potká.

Když prosíme Boha, aby nám odpustil naše hříchy, prosíme ho, aby vzal na sebe jejich „zlo“ a aby nás zbavil jejich hořkých následků. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? (Žl 130,3). Nutnost Božího odpuštění vyplývá z tajemné, ničící síly hříchu, kterou člověk nemůže unést, a právě proto spontánně svaluje nesnesitelné břímě na jiné. Ukřižovaný Ježíš je „svátostí“ odpuštění! Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal … jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost (Iz 53,4-5).

Neexistují soukromé hříchy

Hříchem působíme křivdu nejen Bohu, ale také lidem. Zraňujeme své bližní každým našim hříchem. Neexistují hříchy „soukromé“, „izolované“. Každý hřích má sociální rozměr. Vyplývá to z tajemství našeho včlenění do mystického těla Kristova.
Toho, co nás učí víra, si můžeme všimnout v každodenním životě. Pečlivá existenciální analýza ukazuje, že jakýkoliv hřích, i když nezraňuje naše bližní bezprostředně, uzavírá člověka do sebe, činí ho neprůhledným, málo citlivým na jiné a nakonec neschopným obětavé lásky a služby.
Když prosíme bližní o odpuštění našich vin, uznáváme, že jsme jim způsobili zlo, vyjadřujeme touhu nést za ně zodpovědnost, na kolik je to možné, a současně je prosíme o to, pokud nám odpouštějí viny, aby nám neodpláceli stejným zlem, jaké jsme jim způsobili my. Bolestné není pouze odpuštění. Prosit o odpuštění také bolí. Člověka totiž nebolí jen rány, které dostal, ale také ty, které sám rozdal jiným. Je mnoho ran, jimiž jsme ublížili, a které bychom raději sami snášeli než vědomí, že kvůli nám trpí někdo druhý. 

 

Upraveno podle knihy
Čtvrthodinka upřímnosti od Józefa Augustyna
kterou vydalo KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…