„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

11. 7. 2018 , Enzo Bianchi

Společná modlitba nad Božím slovem

Společná modlitba nad Božím slovem

Často chybí snaha o to, aby se slovo Písma stalo modlitbou. Modlitba se ztrácí a na její místo nastupuje analýza daných situací. Taková četba však s sebou nese riziko, že bude pouze intelektuální a sociologická, neschopná přivést k obrácení a růstu k duchovní dospělosti podle Kristova obrazu.

 

 

 

 

Snaha o naslouchání je nezbytná

Rozpaky vyvolává někdy způsob, jak se s Písmem pracuje v tzv. základních církevních společenstvích a farních skupinách, které chtějí poznávat Boží slovo. Setkávání nad slovem je sice duchovním středem shromažďování i růstu a často už probíhá formou dialogu, nikoli jen klerikálního předávání. Postrádá však rozměr naslouchání a osobního úsilí proniknout ke smyslu slova, porozumět mu. Snaha o aktualizaci bývá křečovitá a používání Písma se stává nebezpečným a sektářským. Děje se tak výběrem biblických textů nastolujících témata, jež jsou pro život skupiny palčivá. Otázky míru, sociální spravedlnosti, násilí a nenásilí, manželství, svobody a lidských práv vypadají tak naléhavě, že se jimi ospravedlňuje zužující výběr slova, který přehlíží a nebere v potaz jiná poselství v něm obsažená.

Selektivní způsob čtení může být nebezpečný

Tváří v tvář takovému zacházení s Božím slovem musel už Jan Zlatoústý zasáhnout dosti důrazným napomenutím: „Vlažnost, do které jste upadli, souvisí s tím, že nečtete celé Písmo a vybíráte si to, co se vám zdá jasnější a užitečnější, přičemž vše ostatní zanedbáváte. Hereze vznikaly právě tímto přístupem, který nechce číst celé Písmo a věří, že v Písmu jsou části důležité a části vedlejší.“
Selektivní způsob čtení vede k jednostrannému přijímání slova, k výkladu Písma pouze ve světle ideologií a světských problémů. Tím, co ovlivňuje úsudek věřícího při rozpoznávání znamení času, už není Boží slovo, ale určitá ideologie, jíž se výklad evangelia přizpůsobuje. Ideologie vidí znamení času v každé historické události a činí si nárok vysvětlovat poselství slova a jeho aktuálnost. Boží slovo zkreslené tímto tendenčním přístupem však odhaluje pouze ta znamení času nebo rozpory či soudy, k nimž věřící již došel jinými cestami. Znovu se tak objevuje prastaré pokušení věštění, kdy člověk jakoby nachází znamení času, která jsou však již předem definována, vybrána a dešifrována na základě sociologických či psychologických ideologií.

Analýza modlitbu nenahradí

Citelně zde chybí snaha o to, aby se slovo stalo modlitbou. Modlitba se ztrácí a na její místo nastupuje analýza daných situací. Taková četba však s sebou nese riziko, že bude pouze intelektuální a sociologická, neschopná přivést k obrácení a růstu k duchovní dospělosti podle  Kristova obrazu. Boží slovo, především etické texty evangelia, je v diskusích redukováno na systém „koláží“ biblických veršů předkládaných v lehce stravitelné formě sloganů a hesel; tím se však znesnadňuje vnímání celkového kontextu Písma a dochází k jednostranné interpretaci slov Páně.

Se svolením převzato z knihy
Enzo Bianchi Modlit se Boží slovo
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.