„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

11. 7. 2018 , Enzo Bianchi

Společná modlitba nad Božím slovem

Společná modlitba nad Božím slovem

Často chybí snaha o to, aby se slovo Písma stalo modlitbou. Modlitba se ztrácí a na její místo nastupuje analýza daných situací. Taková četba však s sebou nese riziko, že bude pouze intelektuální a sociologická, neschopná přivést k obrácení a růstu k duchovní dospělosti podle Kristova obrazu.

 

 

 

 

Snaha o naslouchání je nezbytná

Rozpaky vyvolává někdy způsob, jak se s Písmem pracuje v tzv. základních církevních společenstvích a farních skupinách, které chtějí poznávat Boží slovo. Setkávání nad slovem je sice duchovním středem shromažďování i růstu a často už probíhá formou dialogu, nikoli jen klerikálního předávání. Postrádá však rozměr naslouchání a osobního úsilí proniknout ke smyslu slova, porozumět mu. Snaha o aktualizaci bývá křečovitá a používání Písma se stává nebezpečným a sektářským. Děje se tak výběrem biblických textů nastolujících témata, jež jsou pro život skupiny palčivá. Otázky míru, sociální spravedlnosti, násilí a nenásilí, manželství, svobody a lidských práv vypadají tak naléhavě, že se jimi ospravedlňuje zužující výběr slova, který přehlíží a nebere v potaz jiná poselství v něm obsažená.

Selektivní způsob čtení může být nebezpečný

Tváří v tvář takovému zacházení s Božím slovem musel už Jan Zlatoústý zasáhnout dosti důrazným napomenutím: „Vlažnost, do které jste upadli, souvisí s tím, že nečtete celé Písmo a vybíráte si to, co se vám zdá jasnější a užitečnější, přičemž vše ostatní zanedbáváte. Hereze vznikaly právě tímto přístupem, který nechce číst celé Písmo a věří, že v Písmu jsou části důležité a části vedlejší.“
Selektivní způsob čtení vede k jednostrannému přijímání slova, k výkladu Písma pouze ve světle ideologií a světských problémů. Tím, co ovlivňuje úsudek věřícího při rozpoznávání znamení času, už není Boží slovo, ale určitá ideologie, jíž se výklad evangelia přizpůsobuje. Ideologie vidí znamení času v každé historické události a činí si nárok vysvětlovat poselství slova a jeho aktuálnost. Boží slovo zkreslené tímto tendenčním přístupem však odhaluje pouze ta znamení času nebo rozpory či soudy, k nimž věřící již došel jinými cestami. Znovu se tak objevuje prastaré pokušení věštění, kdy člověk jakoby nachází znamení času, která jsou však již předem definována, vybrána a dešifrována na základě sociologických či psychologických ideologií.

Analýza modlitbu nenahradí

Citelně zde chybí snaha o to, aby se slovo stalo modlitbou. Modlitba se ztrácí a na její místo nastupuje analýza daných situací. Taková četba však s sebou nese riziko, že bude pouze intelektuální a sociologická, neschopná přivést k obrácení a růstu k duchovní dospělosti podle  Kristova obrazu. Boží slovo, především etické texty evangelia, je v diskusích redukováno na systém „koláží“ biblických veršů předkládaných v lehce stravitelné formě sloganů a hesel; tím se však znesnadňuje vnímání celkového kontextu Písma a dochází k jednostranné interpretaci slov Páně.

Se svolením převzato z knihy
Enzo Bianchi Modlit se Boží slovo
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…