O milosrdenství potřebujeme neustále rozjímat. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice.

 

 

 

„Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého na své životní pouti potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme trvale milováni i navzdory hranicím, které způsobil náš hřích. Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji vyzýváni, abychom upírali svůj zrak k milosrdenství, a tak se stávali účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a účinnější svědectví.“

Těmito slovy se k nám papež František obrací prostřednictvím buly Misericordiae Vultus (tvář milosrdenství), kterou vyhlásil Svatý rok milosrdenství; začal na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8.12. 2015 a bude zakončen slavností Krista Krále 20.11.2016.

Ve svém listu nás papež mimo jiné vybízí ke skutkům duchovního milosrdenství, mezi něž patří také modlitba za živé i zemřelé. Zve nás, abychom se obraceli k Matce milosrdenství, v jejímž životě je vše tvořeno přítomností milosrdenství, které se stalo tělem. Jako matka Ukřižovaného Vzkříšeného vstoupila do svatyně božského milosrdenství, protože se niterně podílela na tajemství jeho lásky.

„Obraťme se k ní ( k Matce Boží) starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdrávas Královno), aby k nám nikdy nepřestávala obracet své milosrdné oči a učinila nás hodnými kontemplovat tvář milosrdenství, svého Syna Ježíše. Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté a blahoslavené, kteří své životní poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště mám na mysli velkou apoštolku milosrdenství, svatou Faustýnu Kowalskou, která byla povolána vstoupit do hlubin božského milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá a vyprošuje nám, abychom žili a putovali ve stálém Božím odpuštění a neochvějné důvěře v jeho lásku.“

 

Zpracováno podle buly
papeže Františka Misericordiae Vultus