Všichni svatí milovali tebe, Bože, a milovali svět. Zpívali o tvé chvále i o kráse tvorstva. A naříkali kvůli bolestem lidí zoufalých. Uměli dát najevo své rozhořčení a pronést prorocká slova, jež čistí vzduch.

 

 

 

Dnes je den Všech svatých: těch se svatozáří
i těch, kteří za svaté nebyli prohlášeni.
Den Všech svatých: lidí, kteří žili klidně
a tiše, nepoutali pozornost, těch, kteří
na konci časů budou následovat Beránka.

Dnes je den Všech svatých: svatých, kteří byli holiči,
svatých kuchařů, fotbalistů a – proč by ne?
také podnikatelů, obchodníků, výrobců kotlů
a uvaděčů (taky žen uvaděček, protože právě ony
nejčastěji uvádějí lidi k jejich sedadlům).
Po dlouhá staletí, v tichu noci
i za denního světla byli všichni tvými svědky,
říkali ano ano a ne ne, jen zřídka se pouštěli
do dlouhých rozprav a odboček. Napodobovali tebe
a v průzračnosti jejich gest
bylo snadné tě zahlédnout.

Dobrodruhové i jiní,
ať odvážní či naopak bázliví a poddajní,
nosili tě ve svém srdci,
na svět hleděli s láskou a na lidi
pohlíželi jako na své bratry a sestry.
Z půdy, po níž kráčeli,
se zrodila naděje na budoucnost
ve spravedlnosti a spáse,
a přítomnost pro ně byla naplněna jen láskou.

Nesčetný zástup mužů i žen, kteří
následovali tebe a s tebou vedli obdivuhodný život:
dělili se o svůj chléb s hladovými,
se soucitem shlíželi na trpící celého světa
a obstáli, když byli pronásledováni pro spravedlnost.
Byli čistého srdce a čistota
jim zářila z očí a z jejich rtů
vycházela slova útěchy.

Milovali tebe a milovali i svět.
Zpívali o tvé chvále i o kráse tvorstva.
A naříkali kvůli bolestem lidí zoufalých.
Uměli dát najevo své rozhořčení
a pronést prorocká slova, jež čistí vzduch.
To jsou ti, kdo následovali Beránka,
protože se s tebou setkali a poznali tě,
a od tebe obdrželi dar
hlásat celému světu spravedlnost a spásu.

 

Převzato z knihy
José Tolentino Mendonca Otče náš, jenž jsi na zemi
kterou vydalo KNA