Duchu Svatému se skrze Slovo evangelia daří vniknout do skořápky našeho zatemnělého ega. Dosahuje toho tím, že mu dává duchovní moudrost a schopnost rozlišovat.

 

 

 

Více Slova, více světla

Čím více se setrvává v Božím slově, tím více se rozšiřuje Boží světlo, tím více se svědomí zlepšuje a člověk začíná chápat, co má dělat, aby se zbavil návyků a chování, jež jsou v protikladu k Boží pravdě. V každém svém slovu a v každém jednání se člověk stále více svěřuje Duchu Svatému.

Když zůstane v okruhu Božího světla a Boží pravdy, starý člověk povadne a ustoupí. Postupně se jeho činnost zastaví a přenechá prostor duchu, který začne snadno odpovídat na všechny výzvy milosti. V témže okamžiku, kdy se uskutečňují duchovní skutky díky součinnosti s milostí, se skutky těla a instinkty uklidňují, až zcela ustanou: „Jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít“ (Řím 8,13).

Boží slovo je živé a aktivní

Dokud je člověk věrný Slovu, nemusí se starat o to, jak se osvobodit od starého člověka, protože Slovo je živé a aktivní. Člověk nemusí dělat nic jiného než je přijmout, aby se mohlo stát mečem schopným rozrazit jeho srdce a odkrýt mu jeho vlastní úmysly. Pokud každá myšlenka a každý čin projdou Slovem, bude Slovo působit v srdci, ve svědomí a ve vůli a bude člověka neustále pobízet.

Když Písmo říká, že Slovo Boží je „živé“, cítíme se povzbuzeni: jestliže mu otevřeme své dveře a dovolíme mu přebývat v našem srdci, nepřestane jednat. To samé platí pro pojem „aktivní“: nepřestává jednat, dokud nesplní vůli toho, který ho poslal: „Tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal“ (Iz 55,11). Ujisti se jen, že jsi loajální a upřímný vůči Slovu: otevři mu své srdce s radostí a nech ho přebývat uvnitř sebe.

Podřízenost Duchu

Starý člověk nemůže pokračovat ve svém jednání v přítomnosti milosti a světla Boží pravdy, jež vstupují do svědomí skrze Slovo. Je nezpochybnitelné, že dokud je Slovu dána autorita nad srdcem, aktivita starého člověka se postupně zmenšuje, až zcela utichne.
Slovo a naše existence podřízená soudu, výzvě a povzbuzování, jež ze Slova pocházejí, jsou zbraní, kterou používáme v boji, a svítilnou, se kterou jdeme, abychom vystoupili z temnot starého člověka na světlo Kristovo a do svobody Ducha Svatého, jako synové světla a pravdy.

Upraveno podle knihy
Matta el-Meskin Starý a nový člověk v nás
kterou vydalo KNA