„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Texty / Knihovna / Modlitby Jana Pavla II.

Modlitby Jana Pavla II.

Modlitba za nemocné a umírající

Všemohoucí a věčný Bože, Otče chudých, Utěšiteli nemocných, Naděje umírajících, tvá láska řídí každý okamžik našeho života. Víme, že jsi vždycky nablízku zarmouceným a trpícím.

Bože laskavý a soucitný, přijmi modlitby, které ti přednášíme ve jménu našich nemocných bratří a sester. Posiluj jejich víru a důvěru v tebe. Utěš je svou láskyplnou přítomností a –pokud je to tvá vůle – navrať jim zdraví a dodej jim nových sil na těle i na duchu.

Laskavý Otče, požehnej umírajícím, požehnej těm, kteří zakrátko stanou před tvou tváří. Věříme, že jsi učinil ze smrti bránu k věčnému životu. Posiluj ve svém jménu naše bratry a sestry, kteří završují svůj život, a uveď je bezpečně do domu věčného života s tebou.

Bože, zdroji veškeré síly, braň a ochraňuj ty, kteří se starají o nemocné a kteří pečují o umírající. Dej jim ducha odvahy a laskavosti. Posiluj je v jejich úsilí přinášet útěchu a úlevu. Ať jsou ještě zářivějším znamením tvé proměňující lásky.

Pane života a skálo naší naděje, zahrň hojným požehnáním všechny, kteří žijí, pracují a umírají. Naplňuj je svým pokojem a milostí. Ukaž jim, že jsi milující Otec, Bůh milosrdný a soucitný. Amen.

Kalkata 3. února 1986

 

Zdrávas Maria!

Zdravím tě spolu s andělem: Milostiplná. Pán s tebou. Zdravíme tě společně s Alžbětou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Šťastná jsi, neboť jsi uvěřila v Boží zaslíbení. Zdravíme tě slovy evangelia. Požehnaná jsi, neboť jsi uvěřila, že se splní slova, která ti pověděl Pán!

Jsi milostiplná.

Chválíme tě, milovaná dcero Otce. Chválíme tě, matko Božího Slova. Chválíme tě, příbytku Ducha svatého. Vzýváme tě, Matko a pravzore církve. Kontemplujeme tě, obraze naplněných nadějí celého lidstva.

„Buď zdráva, milostiplná“ (Lk 1,28).

Ano, Maria. Jsi plná milosti. Jsi Neposkvrněné Početí. Na tobě se naplňuje zaslíbení dané prarodičům jako protoevangelium naděje v tragickém okamžiku pádu: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím“ (Gn 3,15).

Tvým potomstvem, Maria, je požehnaný Syn tvého života – Ježíš, neposkvrněný Beránek, který vzal na sebe hřích světa, náš hřích. Tvůj Syn, Matko, tě uchránil poskvrny, aby mohl přinést lidstvu dar spásy. Proto tě vykoupení od pokolení do pokolení bez ustání zdraví andělovými slovy: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ (Lk 1,28).

Pán s tebou.

Jsi Panna přijímající zvěstování. Jsi ANO celého lidstva vůči tajemství spásy. Jsi Matkou Ježíše narozeného v Betlémě, toho, kteréhos ukázala prostým pastýřů a mudrcům z Východu. Jsi Matka, která přinesla svého Syna v oběti do chrámu. Utíkáš s ním do Egypta a vedeš ho zpátky do Nazareta. Jsi Pannou Ježíšových cest, jeho urytého života a zázraku v Káně.

Jsi Matka bolestná na Golgotě a Panna radostná v den Zmrtvýchvstání. Jsi Matka Ježíšových učedníků v očekávání radosti Letnic.

Požehnaná jsi, protože jsi uvěřila ve Slovo Pána, protože jsi důvěřovala jeho zaslíbení, protožes byla dokonalá v lásce.

Požehnaná jsi za starostlivou lásku k Alžbětě, za mateřskou dobrotu v Betlémě, za sílu v době pronásledování, za vytrvalost při hledání Ježíše v chrámu, za skromný život, jakým jsi žila v Nazaretě, za přímluvu v Káně, za mateřskou přítomnost pod křížem, za věrnou naději ve Zmrtvýchvstání, za horlivou modlitbu v čas Letnic.

Požehnaná jsi za své slavné Nanebevzetí, za mateřskou péči o církev a za neustálou přímluvu za celé lidstvo.

Svatá Maria, Matko Boží!

Toužíme se ti odevzdat. Protože ty jsi Matka Boží i Matka naše. Protože tvůj Syn Ježíš nás všechny svěřil tobě. Tobě svěřujeme plody nové evangelizace, věrnost ve zvláštní lásce k chudým, křesťanskou výchovu mládeže a růst kněžských a řeholních povolání, ušlechtilá srdce těch, kteří se věnují misijní práci, jednotu a svatost všech rodin.

Nechť se otevřou nové cesty spravedlnosti a rozvoje. Prosíme tě o to jakožto Královnu míru. Nyní i v hodině smrti naší! Svěřujeme ti všechny oběti nespravedlnosti a násilí, všechny, kteří zahynuli při živelných katastrofách, všechny, kteří se v hodině své smrti utíkají pod tvou ochranu, protože jsi Matka a Ochránkyně.

Pro nás všechny buď branou nebes, životem, sladkostí a nadějí, abychom mohli spolu s tebou oslavovat Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Chiquinquirá, Kolumbie 3. července 1986

 

 

Jménem Zvěstování

Maria, dcero Izraele, ty jsi hlásala milosrdenství nabízené lidstvu od pokolení do pokolení ze starostlivé lásky Otce. Maria, svatá Panno a služebnice Páně, tys nosila pod srdcem drahocenný plod Božího milosrdenství. Maria, tys následovala svého Syna Ježíše až pod kříž, mateřským fiat svého srdce ses beze zbytku připojila k oběti vykoupení. Maria, Matko milosrdenství, ukaž svým dětem Ježíšovo Srdce, které jsi viděla probodené, aby se nám navždycky stalo zdrojem života. Maria ve společenství učedníků, ty nám přibližuješ životodárnou lásku svého zmrtvýchvstalého Syna. 
Paray-le-Monial 5. října 1986

Jsme sjednoceni křtem

Bože, tys způsobil, že jsme se zrodili z vody a z Ducha svatého k věčnému životu v novém stvoření, ve své dobrotě nadále žehnej všem svým synům a dcerám. Dej, abychom vždycky a na každém místě zůstali věrnými členy tvého lidu sjednocenými společným křtem, abychom společně vyznávali jednu víru zděděnou od apoštolů, vydávali tak svědectví v rozděleném světě a směřovali k plné jednotě, po jaké Ježíš touží pro svou církev. On je Bůh, který s tebou kraluje v jednotě Ducha svatého na věky věků. Amen.
Vatikán 21. ledna 1987

Prosby k ochránci církve

Josefe, snoubenče panenské Bohorodičky, uč nás neustále celé Boží pravdě a celé lidské důstojnosti obsažené v povolání k manželství a k rodičovství. Svatý Josefe, vypros nám u Boha, ať dokážeme vytrvale spolupracovat s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují manželskou lásku, věrnost a úctu až do smrti. Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště svěřuje: k manželovi, k manželce a k těm, kterým manželé-rodiče společně předávají život. Uč nás zodpovědnosti za všechny formy života od okamžiku početí až do poslední chvíle života na této zemi. Uč nás řešit složité problémy spojené s prací v životě generací, počínaje mládeží – i v životě celých společností. Svatý Josefe, ochránce církve, dnes, v den tvé slavnosti se obracíme k Bohu slovy této modlitby: „Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy.“
Civitavecchia, Itálie 19. března 1987

Michael znamená: „Kdo je jako Bůh“

Velebný kníže andělských kůrů, statečný obránce Nejvyššího Boha, vroucný milovníku Boží slávy, postrachu vzbouřených andělů a radosti andělů spravedlivých, Svatý archanděli Michaeli, v touze patřit mezi tvé ctitele se ti odevzdávám a zasvěcuji. Odevzdávám pod tvou bdělou ochranu svou rodinu, práci, přátele a všechno, co mám. Jsem jen ubohý hříšník a neméně ubohá je moje oběť, ale ty nepohrdáš city mého srdce. Pamatuj, že ode dneška jsem pod tvou zvláštní ochranou, a proto tě prosím, neopouštěj mě po celý můj život. Vypros mi u Pána odpuštění mých četných a těžkých hříchů, milost milovat celým srdcem mého Boha, drahého spasitele Ježíše Krista, nejlíbeznější Pannu Marii a všechny lidi, mé bratry, milované Bohem Otcem a vykoupené Synem Božím. Vyprošuj mi veškerou pomoc potřebnou k získání slávy nebeské koruny. Chraň mě vždycky před nepřáteli mé duše, především v posledním okamžiku mého života. Přispěj mi na pomoc, slavný archanděli, buď se mnou v mých duchovních bojích, vzdal ode mě pekelné čelisti zrponevěřivšího se pyšného anděla, kterého jsi přemohl a pokořil, když byl boj na nebi. Uveď mě před trůn nejvyššího Boha, ať spolu s tebou, svatý Michaeli archanděli, a se všemi ostatními anděly, zvěstuji čest, slávu a chválu toho, který žije a kraluje na věky věků. Amen. 
Monte Sant’Angelo, Itálie 24. května 1987

Vesel se, nebes Královno, aleluja!

Raduj se, Maria, raduj se, Matko! Jeho tělo jsi nosila pod svým panenským srdcem. Nosila jsi v sobě Bohočlověka. A potom jsi ho přivedla uprostřed betlémské noci na svět. Chovala jsi ho jako dítě v náručí. Přinesla jsi ho do chrámu v den obětování. Tvé oči – více než oči kohokoli jiného – hleděly na vtělené Slovo, tvé uši mu naslouchaly od jeho prvních slůvek, tvé ruce se dotýkaly Slova života. Regina coeli laetare! „Ten, jejž jsi v klíně chovala, v pravdě vstal Kristus, tvá chvála, aleluja!“ Ještě více než v náručí jsi ho chovala v srdci. Především v oněch posledních dnech, kdy bylo tvým údělem stát pod křížem božského Odsouzence, protkl tvé srdce meč bolesti podle slov starce Simeona. Trpěla jsi spojena s obětí Syna, spojena s ním svým mateřským duchem. Matko, svolila jsi, aby došla zmaru Oběť z tebe zrozená. Svolila jsi s láskou – s tou láskou, která je mocnější než smrt a mocnější než hřích celých dějin člověka na zemi. A potom, když zemřel a jeho tělo bylo sňato z kříže, ještě jednou spočinul v tvém náručí, tak jako už tolikrát předtím, když byl dítětem, a potom – ho položili do hrobu. Vzali ho Matce z náručí a odevzdali ho zemi, hrob uzavřeli těžkým kamenem a hle – kámen je odvalený, hrob prázdný. „Ten, jejž jsi v klíně chovala, vpravdě vstal Kristus, tvá chvála! Aleluja!“ Regina coeli, laetare! Toto je den, který učinil Pán, den velikonoční radosti církve. Všichni se podílíme na tvé radosti, Matko. Všichni, celá církev tvého Syna, celá církev vtěleného Slova.
Vatikán 3. dubna 1988

Na Golgotě lidského násilí

Kriste! Kriste tolikerého lidského utrpení, ponížení a zkázy. Kriste ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. Na místě – jednom z mnoha těch, která nelze vynechat z dějin našeho století – tě prosím já, římský biskup a nástupce tvého apoštola Petra: Zůstaň! Zůstaň a přebývej v naší budoucnosti. Zůstaň a buď s námi! Ke komu půjdeme? Vždyť ty máš slova života, která nezastřela a nezničila ani smrt. „Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68). Blahoslavený Marcelo Callo, mučedníku z Mauthausenu, blahoslavená sestro Terezie Benedikto od Kříže, Edito Steinová, a svatý otče Maximiliáne Kolbe, slavní a uctívaní mučedníci z Osvětimi, přimlouvejte se za všechny k smrti utýrané a umučené v těchto místech. Modlete se za všechny oběti nespravedlivého násilí včerejška i dneška a proste i za jejich katy! Ježíši Kriste, Beránku Boží, smiluj se nad nimi – smiluj se nad námi!
Mauthausen, Rakousko 24. dubna 1988

Matko naše a Matko církve

Nejblahoslavenější Panno, Matko Kristova a Matko církve, s radostí a obdivem se připojujeme k tvému Magnificat, k tvé písni vděčné lásky. S tebou děkujeme Bohu, „jehož milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“, za podivuhodné povolání laiků. Bůh je povolal každého osobně, aby s ním žili ve společenství lásky a svatosti a byli spojeni jako sourozenci ve velké rodině Božích dětí. Byli posláni, aby vyzařovali Kristovo světlo a aby v celém světě šířili oheň Ducha svým životem v duchu evangelia.

Panno, která jsi zapěla Magnificat, naplň jejich srdce vděčností za toto povolání a poslání a nadšením pro ně. Ty, která ses stala v pokoře a velkodušnosti „služebnicí Páně“, daruj nám svou ochotu ke službě Bohu a spáse světa. Otevři naše srdce pro nesmírné perspektivy Božího království a hlásání evangelia všemu stvoření. Tvé mateřské srdce ví o mnoha nebezpečích a četných zlech, která tísní muže i ženy naší doby. Ví však také o tolika iniciativách dobra, o velké touze po hodnotách, o pokroku, jehož bylo na cestě ke spáse dosaženo.

Statečná Panno, daruj nám duševní sílu a důvěru v Boha, abychom dokázali překonat všechny překážky, které se staví proti splnění našeho poslání. Nauč nás zacházet s realitou světa s živým smyslem pro zodpovědnost a v radostné naději na příchod Božího království, nového nebe a nové země. Panno a Matko, veď a podporuj nás, abychom vždycky žili jako praví synové a dcery církve tvého Syna a tak přispívali k tomu, aby byla na zemi podle Božího přání a k Boží slávě budována civilizace pravdy a lásky. Amen.
Apoštolská exhortace Christifideles laici, 64, 30. prosince 1988

Jednota s Bohem a s lidmi

– Požehnaný jsi, Bože.

Otče, tys poslal svého jednorozeného Syna, aby vykoupil a spasil celé lidstvo. – Požehnaný jsi, Bože.

Tys nám dal svého Ducha, shromažďuješ nás v našich společenstvích. – Požehnaný jsi, Bože.

Ty chceš, aby se všichni lidé stali tvým svatým lidem. – Požehnaný jsi, Bože.

Ty rozdílíš své dary a talenty a vybízíš všechny k jednotě v jednom těle. – Požehnaný jsi, Bože.

Dej nám, Bože, abychom se mohli s důvěrou obracet k tobě jako k svému Otci a abychom mohli volat jedním srdcem: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Vatikán 18. ledna 1989

Ikona Hodegetria – ta, která ukazuje cestu – Ježíše

Matko naděje, buď průvodkyní našich cest, průvodkyní každého člověka, lidí všech kultur a plemen, všech stavů a každého věku. Buď průvodkyní národů v jejich směřování k solidaritě a vzájemné lásce. Buď s mladými, s hrdiny dní pokoje, které nadejdou. Potřebují tě národy, které nedávno získaly prostor svobody a které nyní začínají budovat svou budoucnost. Potřebuje tě Evropa, která – od Západu na Východ – nedokáže objevit vlastní identitu, pokud novým způsobem neodhalí společné křesťanské kořeny. Potřebuje tě svět, aby dokázal skoncovat s řadou násilných konfliktů, které jej pořád ještě sužují.
Fatima 13. května 1991

Rodina – podivuhodná smlouva srdcí

Matko, dobře víme, že jsi s námi a že nikdy nepřestáváš být s námi, navzdory našim slabostem a hříchům, navzdory často strašlivým proviněním. Pomoz nám obnovit rodinu jako svatou a svátostnou smlouvu jednotlivců a jako záruku pokolení. Ať se rodina stává skutečným prostředím lásky a života. Pravdivým a zodpovědným. Ať se stane první školou velkého přikázání lásky, té lásky, která je trpělivá, laskavá, která nehledá vlastní výhody a nepřipomíná zlo, která se raduje z pravdy a která všechno vydrží (srov. 1 Kor 13,4-7). Pomoz nám obnovit rodinu. Skrze rodinu probíhá budoucnost člověka. Na rodině závisí budoucnost člověka na zemi. 
Varšava 9. června 1991

Chceme žít pro Ježíše tak jako Maria

„Panno slavná a požehnaná“, chováme v sobě velké touhy. Chceme žít pro Krista. Obracíme se na tebe, nejjistější průvodkyně lidských cest, pomoz nám překonávat veškerou beznaděj. Dovol nám být silnější než všechno, co je okolo nás. Náš každodenní život je rozdílný, rozdílné jsou také tvé podoby v našich zemích. Pomoz nám, ať zůstaneme sebou samými. Svěřujeme ti to, co je v nás nejlepší a zdravé. Svěřujeme se ti i s tím, co je v nás vnitřně i navenek ohrožené. Uzdravuj naše hříchy slabosti, vysvobozuj nás z pádů a chyb, chraň nás před pohrdáním životem a přede vším, co ohrožuje zdraví a život. Chraň nás před samotou, samotou nikoli z vlastní volby, se kterou si mnozí nedokážou poradit.
Čenstochová, Polsko 15. srpna 1991

Velká odevzdanost

„Panno slavná a požehnaná“, svěřujeme ti ty, kteří jsou ohrožováni nezaměstnaností, ztrátou střechy nad hlavou, nebo trpí strachem z budoucnosti. Pomoz nám zachraňovat svět i sebe před násilím a před různými současnými totalitními režimy, na které nemáme bezprostřední vliv. Svěřujeme ti, Matko, mladé rodiny a také ty, kteří se odevzdali do výlučné služby Bohu. Tobě, Matko, svěřujeme povolání každého člověka. Dej, aby život každého a každé z nás přinášel plody evangelia. Chceme se modlit společně s tebou za ty, kteří hledají cesty tvého Syna, a také za ty, kteří nevědí a nechtějí vědět o našem setkání. Za ty, kteří neznají Boha, Krista ani tebe.
Čenstochová, Polsko 15. srpna 1991

Maria skrývá i odhaluje tajemství Boží lásky

Paní naše, ty navracíš tajemství životu a všemu, co mu dává smysl. Ty svou čistotou navracíš tajemství lásky. V tobě se čistota stává odpovědí na tajemství. „Blahoslavení čistého srdce“, protože oni uvidí Boha. Ty víš, že největší zhoubou člověka je nečistota, ze které se rodí nenávist, vraždy a války. Přejeme si přijmout zodpovědnost za naši budoucnost, za budoucnost církve a světa na prahu třetího tisíciletí, abychom našim dětem dokázali předávat víru v Boha a smysl života. Nauč nás, jak být přítomni v církvi i ve společenském životě. Nauč nás přijímat zodpovědnost za osud světa a našich pozemských vlastí. Matko moudrosti, nauč nás vytvářet takovou kulturu a civilizaci, která by se zakládala na Božích zákonech, tak aby sloužila člověku. Nauč nás duchu smíření a odpuštění.
Čenstochová 15. srpna 1991

Nedovol, abychom se od tebe vzdálili

Bože, ty jsi náš Stvořitel. Jsi dobrý a tvé milosrdenství nezná mezí. Všechno stvoření zvěstuje tvou slávu. Bože, tys nám dal vnitřní zákon, podle kterého máme žít. Plnit tvou vůli znamená plnit své povinnosti. Kráčet po tvých cestách znamená dopřát své duši pokoj. Tobě odevzdáváme svou poslušnost. Veď nás ve všem našem počínání zde na zemi. Osvoboď nás od zlých náklonností, které odvádějí naše srdce od tvé vůle. Nedovol, abychom se od tebe vzdálili. Bože, soudce celého lidstva, pomoz nám, abychom se v poslední den ocitli mezi tvými vyvolenými. Bože, Tvůrce spravedlnosti a pokoje, zahrň nás pravou radostí, skutečnou láskou a stálou solidaritou mezi národy. Naplňuj nás neustále svými dary. Amen. 
Dakar 22. února 1992

Proto mě pomazal

„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“ (Lk 4,18). Kristus nechává také dnes v našich kněžských srdcích rozeznít slova, která řekl v synagóze v Nazaretu. Naše víra nám skutečně odhaluje účinnou přítomnost Kristova Ducha v našem bytí, jednání a životě. Uděl, prosíme, všemohoucí Otče, těmto svým služebníkům hodnost kněžskou, obnov v nich ducha svatosti; a dej, ať vytrvají v kněžské službě, kterou od tebe přijímají, a jejich život ať je pro tvůj lid povzbuzením a příkladem.
Apoštolská exhortace Pastores dabo vobis, 33, 25. března 1992

 

Zenon Ziółkowski (edit)
Modlitby Jana Pavla II.
KNA 2010

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

O filii et filiae

(30. 3. 2024) Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého…

Exultet

Exultet
(29. 3. 2024) Chvalozpěv "Exultet", který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol.…

Lide můj, co jsem ti učinil?

Lide můj, co jsem ti učinil?
(28. 3. 2024) Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text…

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
(26. 3. 2024) Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty…

Modlitba ke sv. Josefovi

Modlitba ke sv. Josefovi
(18. 3. 2024) Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho…

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...

Odkazy (29.1.2024, 12:55)