„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Křížové cesty / Se svatým Františkem z Assisi

Se svatým Františkem z Assisi

Od časů svatého Františka, velkého ctitele Kristova utrpení, jenž také sám na svém těle nosil znamení ran Ukřižovaného, byla pašijová spiritualita ve františkánském řádu velmi silně a trvale přítomná. Od roku 1312 měli menší bratři kustodiální práva v péči o svatá místa v Jeruzalémě, kde podporovali i uctívání Křížové cesty. Po skončení křižáckých výprav se pobožnost křížové cesty šíří na křesťanském Západě, nejdříve v německých zemích a dnešním Holandsku; později ve Španělsku a v Itálii, až nakonec v roce 1688 vyslovila Generální kapitula v Římě doporučení zřizovat křížové cesty ve všech klášterech a kostelech spravovaných františkánským řádem a obrátila se na spolubratry o podporu této užitečné pobožnosti. V 17. století vyšlo ve Španělsku a v Itálii více knih věnovaných této pobožnosti, jejich autory byli převážně františkáni a kapucíni. Počet jednotlivých zastavení (statio), který kolísal mezi 7 – 34, se v tomto období ustálil na čtrnácti. Církevní potvrzení této pobožnosti ve formě udělení odpustků dal františkánům již papež Inocenc XI. v roce 1686, přičemž šlo o ty samé odpustky, jaké se daly získat na svatých místech v Jeruzalémě. Papež Benedikt XIII. v roce 1726 rozšířil možnost jejich získání pro všechny věřící, kteří tuto pobožnost vykonají v některém z františkánských kostelů. Papež Benedikt XIV. (1742) doporučil zřizování křížových cest ve všech ostatních kostelech, pokud se na daném místě nenacházel františkánský kostel, a nakonec Pius IX. v roce 1871 zrušil i tuto podmínku. V tom období velmi vzrostla obliba této pobožnosti a stala se tak známou po celém křesťanském světě. Jejím největším propagátorem byl sv. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751), který každou misii ukončil vytvořením křížové cesty s jednoduchými zastaveními v podobě prostých křížů. Na jeho popud nechal papež Benedikt XIV. v jubilejním roce 1750 zřídit Křížovou cestu i v římském Koloseu, památníku mnoha křesťanských mučedníků z časů jejich pronásledování v antickém Římě. Svatý Leonard napsal i knihu rozjímání a modliteb ke křížové cestě, která se šířila v mnohých překladech. Pěstování pobožnosti křížové cesty bylo důvodem vzniku kalvárií, které jsou architektonickými díly cennými svou umělecko – historickou a krajinářsko – estetickou hodnotou. První kalvárie na našem území vznikaly často z iniciativy jezuitů, případně místní šlechty nebo městské rady. Právo posvětit nově vytvořenou křížovou cestu měli jen knězi františkánské řehole; v současné době je toto právo rozšířeno na správce kostela, případně i jiného kněze. Původně byla pobožnost Křížové cesty zaměřená na kontemplaci Kristova vykupitelského utrpení za naše hříchy a sledovala vzbuzení spásonosné lítosti a vůle k obrácení. V současnosti se často kontempluje spíše zpřítomnění tohoto utrpení v nás či ve světě anebo má jiné zaměření, sledující poučení a posilnění víry, naděje a lásky. Františkánská podoba Křížové cesty je zaměřená na sledování Krista v duchu svatého Františka a představuje spíše příklad než normu. V každém zastavení je zachována jednotná struktura: biblický citát, myšlenka z františkánských pramenů a modlitba převzatá z liturgie Církve. I svatý František sestavoval svoje modlitby inspirovaný Písmem svatým, které poznával především v liturgické tradici Církve, z níž vyrůstala jeho osobní spiritualita. Je vhodné, když má pobožnost svoji ústřední myšlenku, z níž se odvíjejí rozjímání při jednotlivých zastaveních.

 

 

Úvodní modlitba

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
Modlitba svatého Františka před křížem:
Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce a dej mi, Pane, pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku, moudrost a poznání, abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz. Amen.

 

I. zastavení Ježíš souzen.

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. (Iz 53,7)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Blahoslavený služebník, který poučování, obvinění i pokárání tak trpělivě snáší od druhého, jako od sebe samotného. Blahoslavený služebník, který pokárání mírně a klidně přijme, uctivě vyslechne, pokorně přizná chybu a ochotně ji napraví. Blahoslavený služebník, který se kvapně neomlouvá, ale v pokoře vydrží pohanění a pokárání za hřích, i když se neprovinil. 
Modleme se:Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou hříchů; ujmi se nás a dej, ať se na nás ukáže životadárná síla umučení tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

II. zastavení Ježíš přijímá kříž.

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje. (Jan 12,26)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Františku,“ pravil mu Pán …, „vyměňuj to, co jsi tělesně a marnivě miloval, za duchovní, ber hořké za sladké, a chceš-li mne poznat, pohrdej sám sebou. Neboť když změníš řád hodnot, porozumíš tomu, co ti říkám.“
Modleme se: Bože, ty chceš, abychom se cvičili v kázni a sebeovládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; pomáhej nám, ať se varujeme hříchů a ochotně konáme, co nám ukládá tvá láska. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

III. zastavení Ježíš padá pod křížem poprvé.

Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou. (Ž 22,8)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

(František …plný milosti Ducha svatého …řekl … svým bratřím): „Nebojte se, malé stádce, ale důvěřujte Pánu ... Naleznete lidi věrné, mírné, pokorné a laskavé, kteří přijmou vás i vaše slova s radostí a s láskou ... Naleznete i jiné, nevěřící, pyšné a rouhající se, kteří vám i vašim slovům budou odporovat a vás urážet. Uložte si to tedy do svých srdcí, abyste to všechno trpělivě a pokorně snášeli.“
Modleme se: Prosíme tě, Bože, provázej nás svou milostí a pomáhej nám, abychom ti oddaně sloužili. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

IV. zastavení Ježíš se potkává se svou Matkou.

Usedli na zem a ztichli starcové sijónské dcery, házeli si na hlavu prach, oděli se do žíněných suknic. Jeruzalémské panny svěsily hlavu k zemi. (Pl 2,10) 4

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Podívej se, člověče, jak skvělé postavení ti určil Pán Bůh, neboť tě stvořil a učinil k obrazu svého milovaného Syna, co se týče těla, a k jeho podobě, co se týče ducha. A všechno stvoření, které je pod nebem, každé podle své přirozenosti slouží, poznává a poslouchá svého Stvořitele lépe než ty. A neukřižovali ho zlí duchové, ale ty jsi ho ukřižoval spolu s nimi a dosud křižuješ svou zálibou ve špatnostech a hříších.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

V. zastavení Šimon pomáhá nést kříž.

Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž. (Mt 27,32)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Přinášejme … ovoce hodné pokání. A milujme své bližní jako sebe samotné. Pokud snad je někdo nechce milovat jako sám sebe, ať jim alespoň nepůsobí zlo, ale činí dobro. 
Modleme se: Bože, nepřestávej nás provázet svou milostí, abychom poznávali, co je správné, a ochotně se podle toho řídili; a protože jsme ve všem zcela závislí na tobě, dej, ať žijeme stále ve spojení s tebou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

VI. zastavení Veronika podává Ježíšovi roušku.

A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těch nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. (Mt 10,42)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Blahoslavený služebník, který by miloval svého bratra, když je nemocný a nemůže mu lásku oplácet tak, jako když je zdravý a může mu to oplatit.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících. Slyš prosby těch. Kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

VII. zastavení Ježíš padá pod křížem podruhé.

V noci mě bodá v kostech, hlodá mě bolest neutuchající. … jsem smeten do bláta, podoben prachu a popelu. Volám k tobě o pomoc, a ty mi neodpovídáš, stojím tu, měj pro mě pochopení. (Job 30, 17.19-20)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Nikdo se nemá pokládat za Božího služebníka, dokud neprošel pokušeními a strastmi. Překonané pokušení je jakýmsi prstenem, kterým si Pán zasnubuje duši svého služebníka. Mnozí si zakládají na dlouholetých zásluhách a radují se z toho, že nemuseli přestát žádná pokušení. Ať však vědí, že Pán bere v úvahu jejich slabost, neboť už před náznakem pokušení by strachem strnuli. Tam, kde se do cesty nepostavily těžké zkoušky, není ani dokonalá ctnost.“ 
Modleme se: Svou milostí, Bože, léčíš naše slabosti a dáváš nám už nyní účast na životě, který nás čeká v nebi; veď nás, dokud žijeme zde na zemi, a doveď nás do světla, ve kterém ty sám přebýváš. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

VIII. zastavení Jeruzalémské ženy pláčou pod křížem.

Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi … Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“ (Lk 23,27-28.31) 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kvůli tomu všemu, co dokáže i hříšník, si nikdo nesmí lichotit nespravedlivou chválou. Hříšník se dovede postit, modlit se, plakat i trestat své tělo. Ale nedovede toto: zůstat věrný svému Pánu … Největším nepřítelem člověka je tělo; nedovede si vzpomenout na nic, čeho by mělo litovat, nedovede předvídat to, čeho by se mělo obávat. Snaží se jen zneužít přítomnost. 
Modleme se: Bože, ty nám otvíráš nekonečné bohatství své milosti a naplňuješ nás svým požehnáním; pomáhej nám, ať usilujeme o nový způsob života a nevracíme se k tomu, co je staré a špatné, aby se jednou na nás zjevila sláva tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

IX. zastavení Ježíš padá pod křížem potřetí.

Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí. (Př 24,16)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

(František) … aby ukázal, že je opravdu hoden opovržení, pravdivě vyznával některé činy, když se v něčem dopustil pochybení, a nestyděl se to přiznat i v kázání přede všemi lidmi. Dokonce i tehdy, když si o někom něco nesprávného jen myslil, nebo mu uklouzlo prudší slovo, hned svůj hřích se vší pokorou vyznal a toho, jehož mylně soudil, nebo mu něco řekl, prosil za odpuštění. 
Modleme se: Bože, ty odměňuješ spravedlivé za jejich zásluhy a hříšníkům odpouštíš pro jejich pokání; milostivě vyslyš naše prosby a pomoz nám, abychom s pravou kajícností vyznali své viny a dosáhli odpuštění. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

X. zastavení Ježíš svlečen ze šatů.

Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. (Lk 14,33) 7

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Mnohokrát (František) opakoval: „Tou měrou, jakou se bratři odvrátí od chudoby, odvrátí se od nich také svět … budou-li objímat moji paní Chudobu, bude je svět živit, protože jsou světu dáni k spáse.“ A také: „Mezi světem a bratřími je úmluva; oni jsou povinni dávat světu dobrý příklad a svět je povinen se postarat o jejich potřeby. 4 Jestli oni nebudou dávat dobrý příklad a ztratí hodnověrnost, jako spravedlivý trest stáhne svou ruku zpět i svět.“ 
Modleme se: Bože, shlédni na nás a pomoz nám, ať sebeovládáním překonáváme, co nás spoutává, a všechny naše tužby ať směřují k tobě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

XI. zastavení Ježíš ukřižován.

 

S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. (Mt 27,38) Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ (Jan 19,28)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Protože byl František, muž Boží, tělem i duchem přibit na kříž, spaloval jej plamen serafínské lásky k Bohu a žíznil s Ukřižovaným po spáse všech, kteří mají být vykoupeni … jako druhý anděl, přicházející s východem slunce, toužil zapalovat srdce Božích služebníků božským plamenem lásky, vést jejich kroky cestou pokoje a označovat jejich čela znamením živého Boha …
Modleme se: Bože, tys´ chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

XII. zastavení Ježíš na kříži umírá.

 

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53,5)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tomu pak, který toho tolik snesl kvůli nám, tolik dobrého učinil a v budoucnu učiní, všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, v moři i v hlubinách, ať vzdává Bohu chválu, slávu, čest a dobrořečení, protože on je naší pevností i silou, on jediný je dobrý, jediný nejvyšší, jediný všemohoucí, obdivuhodný, slavný a jediný svatý, chvályhodný a velebený na nekonečné věky věků. Amen.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, tys´ nám poslal svého Syna; stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

XIII. zastavení Ježíš sňat z kříže.

Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. (Mdr 3,1-3)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

(František říká:) „Veliké věci jsme slíbili, větší však jsou přislíbeny nám, zachovávejme ty první, mějme touhu po těch druhých. Rozkoš je krátká, trest věčný, utrpení je nepatrné, sláva nekonečná. Mnoho je povolaných, málo vyvolených, a všem bude odplaceno.
Modleme se: Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; slyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme, a odchod z tohoto světa ať nás nezastihne nepřipravené, abychom šťastně došli k tobě a radostně spočinuli v náruči tvého milosrdenství. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

XIV. zastavení Ježíš položen do hrobu.

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrti, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Zvláště pak řeholníci, kteří se zřekli světa, jsou zavázáni konat více a větší skutky, ale toto neopomíjet. Máme mít v nenávisti naše těla s neřestmi a hříchy, neboť Pán v evangeliu říká: „Všechny špatnosti, neřesti a hříchy vycházejí ze srdce.“ 
Modleme se: Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.

 

Závěrečná modlitba:

Milosrdný Bože, vyslyš naše pokorné prosby; shlédni na naše upřímné vyznání, odpusť nám hříchy a naplň nás svým pokojem. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modlitba na úmysl svatého Otce

Otče náš.

Zdrávas.

Sláva.

Modleme se.

Pane Ježíši Kriste, vyslyš svatého Otce, papeže N., svého náměstka, aby dosáhl vše, oč prosí v tvém jménu od nebeského Otce. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

(Pokud pobožnost křížové cesty vedl kněz, udělí lidu kněžské požehnání.)

K.: Pán s vámi.

L.: I s tebou.

K.: Skloňte se před požehnáním.Prosíme tě, Bože, shlédni na tuto svou rodinu, za kterou náš Pán Ježíš Kristus neváhal vydat se do rukou zločinců a podstoupit muka kříže. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.

L.: Amen.

K.: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn † i Duch svatý.

L.: Amen.

K.: Jděte ve jménu Páně.

L.: Bohu díky.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) Modlitba "Můj Bože v Trojici", jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována…

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním
(20. 5. 2024) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Den modliteb za pronásledované křesťany
(30. 4. 2024) Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...