„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Novény / Novény k Panně Marii / K Panně Marii Lurdské

K Panně Marii Lurdské

 

Přípravná modlitba na každý den novény

Milá nebeská Panno a Matko Lurdská, přicházíme k Tobě ve své velké bídě. Obracíme se k Tobě, Matko Boží, protože víme, že můžeš pomoci, vždyť jsi Matka Spasitelova. Naše prosba........ je sice velká, ale nekonečně větší je tvá pomoc. Víme, že Ty nám můžeš nejen pomoct, ale že také chceš skutečně pomoct, vždyť jsi nejlepší a nejmilejší Matka, která ještě nikdy své dítě neopustila. Ty jsi dobrota sama, proto se k tobě utíkáme Matko nejvěrnější. Sama jsi to slíbila, že můžeme k Tobě přijít kdykoliv. Nemůžeš tedy odmítnouti své děti. Ty nás znáš, znáš naši chudobu, opuštěnost a bídu. Pevně věříme, že nás vyslyšíš.  Shlédni laskavě na naše úpěnlivé volání a dones je k trůnu Božího milosrdenství. Amen.

 

 Pobožnost lze ukončit denně litanií Loretánskou nebo litanií Lurdskou nebo některým desátkem sv. růžence. Po každém desátku je možné vsunout některou z následujících modliteb:
1. Panno Maria Lurdská, oroduj za nás. 2. Panno Maria Lurdská, uzdravení nemocných, oroduj za nás. 3. Panno Maria Lurdská, útočiště hříšníků, oroduj za nás. 4. Panno Maria Lurdská, potěšení zarmoucených, oroduj za nás. 5. Pozdraveno budiž Božské Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Marie Panny.

 

1. den Maria, Matka tvá

Lurdská P. Maria, Matko naše. S vroucí důvěrou Tě nazýváme a jsme šťastni, že Tě takto můžeme jmenovat. Tehdy, když jsi pod křížem přijala sv. Jana za syna, tenkráte jsi s ním přijala i nás. Ty jsi nám více, nežli naše pozemská matka! Ty jsi naše Matka nebeská. Proto přicházíme se svou prosbou k Tobě a dovoláváme se mateřské pomoci. Ty nás jisté nepropustíš bez pomoci a útěchy. Znovu a znovu půjdeme k Tobě a nepřestaneme volat: Maria pomoz!

 

2. den Panna Maria Lurdská

P. Maria vždycky jsi svou mateřskou lásku projevovala zvláště těm, kteří se k Tobě s důvěrou utíkali. Kolik nebohých zarmoucených došlo u Tvé jeskyně v Lurdech úlevy a zázračného uzdravení! Kolik si jich tam vyprosilo, když Bůh dal, aby se uzdravili, také i dětinnou oddanost do vůle Boží a svatou trpělivost nebo milost blažené smrti. Kolik se jich k tobě, P. Maria, utíkalo v těžkém duchovním bolu, ve velikých starostech a trampotách, kolik se jich se srdcem lehkým v radostné důvěře vracelo domů. Ty dobrá a mocná paní Lurdská i my jsme nemocní! Ty znáš naši nemoc, jsme ubozí a smutní, jsme stísnění a sklíčení! Ty znáš naše srdce! Uznáváme, že nejsme hodni, abys nás vyslyšela. Pohleď na naši ubohost a bídu, pohleď na důvěru, se kterou se k Tobě obracíme! P. Maria Lurdská pomoz.

 

3. den Matka Boží, bez poskvrny počatá

Žádný z tvých titulů, Maria Panno, není tak hluboký a tajuplný, jako právě tento, vždyť vše vyjadřuje, co na tobě obdivujeme! Nazýváme tě Matkou Boží. Žádná jiná bytost, žádný anděl, žádný člověk nebyl vyvolen, aby se stal Matkou vykupitele světa, jediná Ty Maria! Jednorozený Syn věčného Boha sestoupil do Tvého Mateřského lůna a vyšel jako syn člověka. Jak šťastnou jsi Maria, že jsi Matkou Boží! Jako Matka Boží jsi bez poskvrny hříchu počatá. Jako Matky Spasitelovy nemohla se Tebe dotknouti žádná skvrna hříchu, proto jsi také byla uchráněna i té viny, která všechny děti Adamovy postihla, hříchu dědičného. Mohla jsi také plným právem onomu prostému dítku u jeskyně Massabiellské říci: "Já jsem Neposkvrněné Početí." Radujeme se z toho, že jsi byla vyvolená za vznešenou Matku Ježíše Krista. Radujeme se z toho, že jsi zůstala jako Matka Ježíše Krista uchráněna všeliké viny i hříchu. Naše radost nad Tvou vznešeností je zároveň prosbou v naši ubohosti. K Tobě, Maria, bez poskvrny počaté utíkáme se my ubozí hříšníci o pomoc! Když Ty, jejíž srdce bylo tak čisté a neporušené, se za nás přimluvíš, pak nám Tvůj Ježíš nic neodepře. Matičko Boží přimlouvej se za nás.

 

4. den Královna posvátného růžence

Panno Maria, když jsi se zjevila sv. Bernardetě držela jsi ve svých rukou růženec. Co jiného jsi tím chtěla naznačit, nežli říci: „Mé dítě, s růžencem v rukou můžeš ode mne dosáhnout všeho, i kdyby to bylo sebetěžší.“ Růženec, toť onen zázračný klíč k Tvému srdci. Či není tomu tak? Nezmůže všechno u Tebe modlitba, kterou jsi nás sama naučila? Není ono znovu a znovu opakující se zdrávas, stálým klepáním na Tvé mateřské srdce? Nevzbuzují ony desátky radostného, bolestného a slavného růžence v Tobě živé vzpomínky na tajemství tvé radosti, tvé bolesti a tvého vítězství? Nedovedou tato tajemství ve tvém mateřském srdci roznítit onu lásku milosrdenství, o němž mluví tak výslovně každý desátek růžence? K tvým nohám klademe ony růže své modlitby, shlédni na dárek svých dítek a neodpírej vyslyšení a pomoc. Pro všechno mateřské štěstí růžence radostného, pro světlo růžence světla, pro všechen bol růžence bolestného, pro všechnu blaženost růžence slavného prosíme, Královno posvátného růžence: oroduj za nás! Amen.

 

5. den Útočiště hříšníků

Proč pak Tvůj Božský Syn nám daroval tebe? Tak jako On sám přišel na svět, aby byl lékařem, ne pro zdravé, ale pro nemocné, tak jako každý jeho krok života zde na zemi platil všem ubohým a obtíženým, aby zachránil a spasil co bylo zahynulo, tak také i Tvé mateřství na zemi mělo sloužit nejprve hříšníkům. Proto plným právem nazývá Tebe, Maria, Církev katolická, útočištěm hříšníků! Že je tento Tvůj titul oprávněný, může dosvědčiti každé lidské srdce, když uvažuje o své minulosti! I kdyby byla vina sebetěžší, když se hříšník k tobě, Maria, utíkal, nebyl nikdy ztracen! Ty nehledíš na velikost viny, ale na hloubku a vřelost důvěry! Tebe známe jako útočiště hříšníků. Tolikrát jsme klesli, ale ty jsi nikdy nebyla k nám tvrdou, nemilosrdnou. Vždycky jsi nám podala svou milosrdnou ruku, vždycky jsi nám nabídla svou mateřskou lásku. Také nyní cítíme, že jsme samá vina a hřích, nesměli bychom se odvážit vzhlédnouti k Tobě, Maria, kdybychom nevěděli, jak jsi dobrá a laskavá. Prosíme Tě o milost opravdové a upřímné lítosti a kajícnosti a o pravé polepšení života, abychom se stali hodnými vyslyšení svých proseb. Maria, útočiště hříšníků, oroduj za nás.

 

6. den Maria, Uzdravení nemocných

Nesčetné berly, které vděčnost uzdravených zázračně v jeskyni Lurdské zavěsila, tisíce děkovných desek, které pokrývají zdi všech tří svatyní Lurdských, ty mluví výmluvnou řečí, ty volají mocným hlasem: "My jsme zde, abychom oslavovaly Marii, Uzdravení nemocných." A kdybychom se všech těch nemocných, kteří s důvěrou vzhlížejí k soše Matky Boží tázali: "Copak zde děláte, co hledáte vy nevyléčitelně nemocní, pokládaní vědou lékařskou ze úplně ztracené?" Právě ti největší ubožáci by nám řekli: "My věříme v zázračnou pomoc Panny Marie Lurdské, která již tolika tisícům pomohla, ona i nám pomůže, je-li to vůle Boží. Matko Boží, i my jsme nemocní (na duši), utíkáme se k Tobě, lidské umění nám nemůže pomoct. Ty však jsi, Matko, silnější! Ty víš, jak velké mohou být bolesti, vždyť jsi stála pod křížem Spasitele. Je-li to vůle Boží, vrať nám a všem zdraví (duše nebo těla), abychom s novou horlivostí a láskou pracovali ke Tvé cti a spáse své duše. Amen.

 

7. den Maria, Potěšení zarmoucených

Nikdo nebyl více podoben spasiteli v jeho utrpení a bolestech, nežli Ty, Matko Boží! Kolik bolestí jsi snášela pro své Božské Dítě! Od Betléma až na Golgotu nemohla jsi mu nic jiného dát, než chudobu a bídu! Ty jsi věděla, že Tvůj Božský Syn je nevinný a musela jsi ho vidět tak strašně trpět! Všechny bolesti, které ho zavalily jako příval moře, Ty jsi spolu s ním trpěla. Jeho kříž byl i Tvým křížem. Jak bys mohla, Matko bolestná, nerozumět našim bolům a trýzním? Jak bys mohla nás opustit v našem žalu, v naší křehkosti? Ne, Ty jsi přece potěšení zarmoucených, pomocnice ve všech bolestech a úzkostech! Maria, Potěšení zarmoucených, i my jsme sklíčení velkým bolem i naše srdce svírá velký zármutek! Nikdo nám nemůže pomoct, nikdo nás nechce potěšit. Utíkáme se proto k Tobě, naše pomocnice, k Tobě, potěšení zarmoucených! Svěřujeme Ti všechen svůj bol, před Tebou otevíráme svá rozbolněná srdce, tak jako děti své milované matce. Vrháme se před Tebou na kolena a prosíme o Tvé milosrdenství a lásku, kterou jsi projevila už tolika zarmouceným a nešťastným. Slibujeme Ti se srdcem vděčným, že budeme a zůstaneme Tvými dětmi, které budou zvěstovat Boží slávu po všechny dny svého života. Amen.

 

8. den Maria, Prostřednice naše

Božský Spasitel je láska a dobrota sama, a my se můžeme s plnou důvěrou utíkat k Němu ve všech potřebách. Poněvadž Jeho jedinou snahou je, aby nás navěky spasil, dal nám proto svou Matku, milovanou a něžnou. Dal nám Tebe Matko Boží, učinil Tě prostřednicí mezi sebou a námi, abychom všechny své záležitosti Tvým prostřednictvím skládali před Jeho velebný trůn. I když srdce naše je ubohé a hříšné, Tvým prostřednictvím můžeme u Něho nalézt pomoc a vyslyšení. Panno Maria, prostřednice naše, vezmi za své naše záležitosti a přání, všechno odevzdáváme Tobě, Matko Boží! Svou zvláštní prosbu......., kterou máme na srdci, klademe zcela do Tvých rukou. Vypros nám, čeho se nám nedostává pro tělo i duši. Zvláště Ti kladem na srdce svou poslední hodinu smrti. Neopouštěj nás v tomto nejtěžším boji. Amen.

 

9. den Maria, Hvězda mořská

Pokud putujeme slzavým údolím, stále nám hrozí nebezpečí ze všech stran. Jako lodička na rozbouřeném moři může být naše duše každou chvíli pohlcena přívalem hříchů. Láska Boží nám dala Mořskou hvězdu, která něžně shlíží z nebes výšin na lodičku našeho života a ukazuje cestu k přístavu. Maria, Hvězda mořská. Kdo k Tobě Maria vzhlíží, ten nebloudí, ten jistě dosáhne přístavu. Ona je hvězda mořská, která svítí každému, kdo k ní upírá svůj zrak. A dosáhne-li člověk svého věčného domova, děkuje jedině Tobě, Maria. Matko Boží, mořská hvězdo, k Tobě vzhlížíme s důvěrou. Ze všech stran na nás dorážejí zvednuté vlny, hluboká a tmavá noc je kolem nás. Ty však nám ukazuješ cestu. Jdeme za Tebou. Tvůj něžný obličej nám září z Lurdské jeskyně, Tvůj skvělý příklad ctností, Tvé něžné slovo, Tvá Mateřská láska nás volá. Buď naší vůdkyní! A nyní děkujeme, že jsme po devět dní směli předstupovat před trůn Tvé lásky a milosrdenství, abychom Ti přednášeli své prosby a přání. Ještě jednou prosíme, ukaž nám svou věrnost a lásku! Poslední naše slovo je: "Pane, staň se Tvá vůle!" Amen.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

O filii et filiae

(30. 3. 2024) Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého…

Exultet

Exultet
(29. 3. 2024) Chvalozpěv "Exultet", který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol.…

Lide můj, co jsem ti učinil?

Lide můj, co jsem ti učinil?
(28. 3. 2024) Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text…

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
(26. 3. 2024) Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty…

Modlitba ke sv. Josefovi

Modlitba ke sv. Josefovi
(18. 3. 2024) Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho…

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...

Odkazy (29.1.2024, 12:55)