„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Novény / Novény ke svatým / Ke svatému Janu od Kříže

Ke svatému Janu od Kříže

Novéna ke svatému Janu od Kříže


(text novény upraven podle http://tisk.cirkev.cz/res/data/119/013389.pdf)

Narodil se v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům. V roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše a ta v něm vzbudila zájem o reformu karmelitánského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor a dokonce ho na tři měsíce zavřeli do vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k těmto básním. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému spojení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života. Zemřel 14. prosince 1591 v klášteře v Ubedě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a v roce 1926 za učitele církve. (http://www.iencyklopedie.cz/jan-od-krize/) Život svatého Jana od Kříže nebyl „létáním v mystických oblacích“, nýbrž životem velmi tvrdým, velmi praktickým a konkrétním, ať už jako reformátor řádu, kde narazil na mnohý odpor nebo jako provinční představený, ať už ve vězení, kam byl uvržen svými spolubratry a kde byl vystaven neuvěřitelným inzultacím a fyzickému týrání. (Benedikt XVI., Sv. Jan od Kříže, katecheze 16. 2. 2011 v aule Pavla VI., http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14113)
Citované úryvky z díla sv. Jana od Kříže Duchovní píseň přeložil Dr. Alfred Fuchs.

 

První den - pevná víra

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou cestou k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
 Čtení z Písma 2Sol 1,2-5:  Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.
Modlitba: Všemohoucí Bože, dal jsi svatému Janu od Kříže pevnou a neochvějnou víru, aby ve zkouškách utrpení nemalomyslněl, ale zamiloval si Kříž tvého Syna. Na jeho přímluvu dej i mně hlubokou a odvážnou víru, aby mě žádné neštěstí od tebe nikdy neoddělilo. Prosím, vyslyš tuto modlitbu, když spolu s ostatními prosíme za ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň:  Ach, kam jsi jen skryl se, můj Milý, mě v pláči zanechav a těžkém stonu? Jak jelen jsi prchl v té chvíli, kdy zranils mě téměř až k skonu. Jdu, volám, pryč jsi, a já v bolu tonu.

 

Druhý den - duch pokání

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou cestou k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma Kol 1,19-24: Plnost sama se rozhodla v něm (Kristu) přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony - pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.
Modlitba: Milosrdný Bože, s tvou pomocí uchránil svatý Jan od Kříže čistotu své křestní nevinnosti, ale přesto konal tvrdé pokání. Prosím tě, abych podle jeho příkladu dokázal/a v pokoře přinášet oběti lásky, aby tvé milosrdenství zjevené na Kříži očišťovalo mou duši od hříchů a nedokonalostí a abych se mohl/a radovat z nebeské slávy. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
 Duchovní píseň: Svou lásku chci vyhledat sobě, chci kráčet po horách a doly jíti, já netoužím po květů zdobě, ni šelem mne neděsí vytí, až přes hranice v dáli duch se řítí!

 

Třetí den - svaté osvícení

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou cestou k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma 2Kor 4,5-12: Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Modlitba: Bože, Otče veškerého dobra, dal jsi svatému Janu od Kříže mimořádnou milost ve vedení druhých lidí a schopnost ustavičné modlitby. Pokorně tě prosím o světlo Ducha Svatého, abych i já objevil/a sílu a krásu rozjímavé modlitby, abych se naučil/a milovat tě nade všechno a toužil/a po věčném životě před tvou tváří. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň: Zrak ve zdroj se křišťálný noří. Jak stříbrné se jeho rysy třpytí! Kéž podobu očí mi stvoří, jež touhami plní mé žití! Těch očí, které mně v mém nitru svítí!

 

Čtvrtý den - svatá trpělivost

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma 1Tim 6,11-16:  Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
Modlitba: Bože trpělivě milující, učil jsi svatého Jana od Kříže trpělivé a velkorysé práci pro tvé království a dal jsi mu milost vytrvat v těžkých zkouškách. Obdaruj také mne ctností trpělivosti a naděje v těžkých chvílích životních zkoušek, abych tě mohl/a zcela očištěn/a oslavovat a abych nakonec získal/a odměnu slíbenou těm, kteří trpí pro lásku k tobě. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň: V něm tišiny, hudbou jež znějí, v něm blahá noc, než ranní zora vzhoří; v něm dálavy písně své pějí, v něm sílu zas hody mí stvoří a srdce moje do lásky se vnoří.

 

Pátý den - ochrana před pokušením

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma Žid 4,14-16:  Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Modlitba: Bože silný a nepřemožitelný, v síle tvé lásky dokázal svatý Jan od Kříže přemáhat všechna pokušení a nástrahy Zlého a dokonce v modlitbě a postu osvobozovat lidi z područí zlých duchů. Slituj se nade mnou, abych také já byl/a ochráněn/a před pokušením a mocí zla nejen během svého života, ale především v hodině smrti, abych v milosti a tvé lásce vytrval/a až do konce a mohl/a s tebou být navěky. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň: Co duše má poznati chtěla, tam rač mi nyní cele ukázati. Co v den ten jsem obdržet měla, mi potom chtěj, Milovaný, přáti a dar mi přiřčený rač navždy dáti.

 

Šestý den - čistota duše a těla

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma  Flp 4,4-9:  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Modlitba: Bože, Jediný vpravdě Svatý, na přímluvu nejčistší Panny Marie jsi dal svatému Janu od Kříže milost uchránit vzácný dar čistoty a pomáhat k obrácení těm, kteří byli v zajetí nezkrotných vášní. Dej mi dar čistoty, abych mohl/a pod ochranou Panny Marie v neposkvrněném šatu milosti vstoupit před tvou tvář, kam nemůže vstoupit nic nečistého a kde zástupy věrných vzdávají chválu obětovanému Beránkovi bez poskvrny, v jehož krvi vyprali svá roucha. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... . Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... Duchovní píseň (přeložil dr. Alfred Fuchs) Hle, ty jsi můj holoubek bílý, jenž do archy se vrací s ratolestí. Již hrdličkou nalezen milý je druh její, její to štěstí. Na zelených je březích vidí kvésti.

 

Sedmý den - pokora

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma Ef 3,1-8: Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství.
 Modlitba: Bože milující pokorné a chudé, vedl jsi celý život svatého Jana od Kříže cestou opravdové pokory. Obdaruj mne pravou pokorou srdce, abych si zamiloval/a nepatrnost, abych se naučil/a ctít pouze tebe a nikdy se pro slávu a bohatství světa neklaněl/a moderním modlám majetku a moci. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň:  Má duše mu chtěla se vydat i všecek statek sladké službě jeho. Již není mi brav třeba hlídat, já nemám již úkolu svého než jediný - mít ráda Milovaného!

 

Osmý den - útěcha v utrpení

Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma 2Kor 1,3-7:  Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.
Modlitba: Bože, Útěcho zarmoucených a Sílo trpících, svatý Jan od Kříže byl tvým nádherným obrazem, když se stal otcem chudých, utěšitelem trpících a pro všechny konal zázraky dobroty. Nauč také mne hledat u tebe svou útěchu a pomoc, potěš mě v mých smutcích a veď mě, abych viděl/a v každodenním kříži milost. Dej, abych se také dokázal/a zasadit za spravedlnost a právo opomíjených, utlačovaných a chudých, a tak se stal/a nástrojem tvé lásky. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost .... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň: Ach, strasti mé uhas a žaly! Kdo jiný rozplašit je může v žití? Dej, oči mé tebe by zřely, jsiť světlo, jež ve tmách jim svítí, a jenom pro tebe chci já je míti.

 

Devátý den - svatá odevzdanost


Úvodní modlitba: Svatý Jene od Kříže, toužil ses podobat v utrpení a lidském ponížení ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou prostředkem k dosažení spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma  1Petr 3,10-18:  `Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
Modlitba: Bože, má spáso, svatý Jan od Kříže se snažil následovat našeho Pána Ježíše Krista a stal se mu podobným ve snášení bezútěšnosti Kříže. Zemřel trpící, znevážený a opovržený, ale šťastný, že splnil tvou vůli. Dej mi, prosím, milost odevzdanosti do tvé vůle, abych celou svou radost a naději vložil/a do svého Spasitele a nakonec mohl/a s tebou věčně žít ve slávě. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...
Duchovní píseň: Svou přítomnost odhal, ať padnu já pohledem na všecku krásu tvoji! Vždyť lásky již neduhem chřadnu, ni léku je pro nemoc moji, již přítomnost a podoba jen zhojí.

Modlitby k Srdci Ježíšovu

Modlitby k Srdci Ježíšovu
(3. 6. 2024) Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem "srdce" představuje nejhlubší…

Nejsvětější srdce Ježíšovo

(3. 6. 2024) Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež…

Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně
(27. 5. 2024) Svátek "Sanctissimi Corporis Christi" zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení…

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) Modlitba "Můj Bože v Trojici", jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována…

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním
(20. 5. 2024) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Modlitba finského sportovce (27.5.2024, 14:06)

Modlitba finského sportovce
V dětství jsme jako soutěživí kluci neuměli dobře zvládat prohry, ale ani výhry... Proto nás vedoucí ve skautském oddíle...

Různé (27.5.2024, 13:41)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...