„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Prosby, přímluvy / V nemoci, ve stáří, v jakékoli tísni, za umírající a zemřelé

V nemoci, ve stáří, v jakékoli tísni, za umírající a zemřelé

Za trpící

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku. Amen.

Nebo:

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Nebo:

Milosrdný Bože, shlédni na nás a vyslyš naše prosby. Vlej nám svého svatého Ducha, aby utišil naše bolesti a v slabosti nás posilnil, abychom snášeli utrpení. Amen.

Nebo:
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Nebo:
Milosrdný Bože, shlédni na nás a vyslyš naše prosby. Vlej nám svého svatého Ducha, aby utišil naše bolesti a v slabosti nás posilnil, abychom snášeli utrpení. Amen.

 

Za nemocné

Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý. Pomoz mi, abych došel klidu, abych poznal, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce a pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj. Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám odvahu druhým.

Nebo:

Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval.
Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci, vlej nám do duše sílu a trpělivost.
Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži, upevni nás v důvěře v Tebe.
Pane Ježíši, ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň, abychom se Tebou všichni nechali přitáhnout a následovali Tě tam, kam nás chceš dovést.
Amen.

Nebo:

Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám, tak, jaká síla je skryta v trpělivé snášení bolesti; shlédni s otcovou láskou na našeho nemocného bratra jméno (na naši nemocnou sestru jméno) a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem.
Amen.

Nebo:

Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

 

Ve stáří

Pane, jsem starý, nemocný. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný. Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že už nemohu být užitečný prací, radou. Ať v radosti prožívám, jak jsem pro své nejbližší i pro tvé království užitečný a potřebný svou modlitbou a obětí.

 

Za dobrou smrt, "za milost šťastné smrti"

Pane Ježíši,
přijímám z tvých rukou každý způsob smrti
se vším, co je s ní spojeno. 
Ale o jedno tě prosím, milosrdný Spasiteli: 
Nedopusť, abych odešel na věčnost nepřipravený. 
Dej mi milost, abych umíral posilněný a očištěný svátostmi. 
Ježíši, tobě odevzdávám svou duši. 
Ježíši, stůj při mně v hodině mé smrti
a dej mé duši mír. (Podle Pia X.)

 

V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti. Byla to pro nás tehdy divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“. Ale léta přešla a sestry tu už nejsou... Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě. Kde a kdy to bude – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče.

Bože, nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do Tvé šťastné náruče.

(Mychal Judge OFM 1933-2001. Kaplan newyorských hasičů, jenž zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001)

 

 

Za umírající (Obřady pomazání nemocných - Odporoučení umírajících Bohu)

Krátká zvolání

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? (Řím 8,35) Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. (Řím 14,8,) Máme věčný domov v nebi (2 Kor 5,1) Budeme s Pánem navždycky (1 Sol 4,17)
Budeme vidět Boha tak, jak je. (1 Jan 3,2) Přešli jsme ze smrti do života, protože milujeme bratry. (1 Jan 3,14) K tobě, Pane, pozvedám svou duši. (Žl 25,1) Hospodin je mé světlo a spása. (Žl 27,1)
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. (Žl 27,13) Má duše žízní po živém Bohu. (Žl 42,3) I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,4)
Pán Ježíš řekl: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte království, které je pro vás připraveno." (Mt 25,34) Pán Ježíš řekl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."(Lk 23,43)
Pán Ježíš řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků." (Jan 14,2) Pán Ježíš řekl: "Jdu vám připravit místo, a vezmu vás k sobě. (Jan 14,2-3) Pán Ježíš řekl: "Chci, aby byli se mnou tam, kde jsem já." (Jan 17,24) Každý, kdo věří v Syna, má život věčný. (Jan 6,40) Do tvých rukou, Pane, svěřuji svého ducha. (Žl 31,6a) Pane Ježíši, přijmi mého ducha! (Sk 7,59)  Svatá Maria, oroduj za mě!
Svatý Josefe, oroduj za mě! Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v posledním boji!

Delší modlitby

Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha Svatého,
který byl na tebe vylit; kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svétém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

Nebo:

Odporoučím tě drahý bratře (sestro), všemohoucímu Bohu, odevzdávám tě tomu, který tě stvořil. Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země. Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí. Kéž tě osvobodí Kristus, který byl pro tebe ukřižován, kéž tě osvobodí Kristus, který za tebe dal život. Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého, uvede do svého ráje. On je pravý pastýř; kéž v tobě pozná svou ovečku. Kéž tě očistí ode všech hříchů a připočte ke svým vyvoleným. Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky věků požíváš blaženého patření na Boha. Amen.

Nebo:

Bože, přijmi k sobě svého služebníka (služebnici), neboť doufal ve tvé milosrdenství a tvou spásu. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka ze všeho soužení. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Noema za potopy. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vyvedl Abraháma z chaldejského města Ur. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraónovy. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Daniela ze lví jámy. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil tři mladíky z ohnivé pece a z rukou krutého krále. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi očistil Zuzanu ze lživého obvinění. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi zachránil Davida z rukou Goliáše i krále Saula. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, jako jsi vysvobodil Petra a Pavla z vězení. Amen. Bože, vysvoboď svého služebníka, skrze našeho Spasitele Ježíš Krista, který pro nás podstoupil hořkou smrt a získal nám život věčný. Amen.

Nebo:

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, odporoučíme ti tvého služebníka (služebnici) N a prosíme tě: Přijmi ho (ji) milostivě do radosti svého království, neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi.
Třebaže z lidské slabosti zhřešil (a), nezapřel (a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země, ale věřil (a) v něj klaněl (a) se mu.

 

Za zemřelé


Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. 

Nebo:

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Nebo:

Svatí Boží přátelé ať tě doprovodí. Andělé Páně ať ti vyjdou naproti a přijmou tě mezi sebe. A Představí tě před trůnem Nejvyššího. Kéž tě přijme Kristus, který tě zavolal. Kéž tě andělé k němu dovedou.
A představí tě před trůnem Nejvyššího. Ať ti dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať ti svítí. Kéž tě andělé k němu dovedou. A představí tě před trůnem Nejvyššího. Modleme se: Do tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (sestru) N, neboť věříme, že žije, i když zemřel (a); a prosíme tě: ať mu (jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil (a), tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba v době sucha

Motto (Žl 135,5-7): Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními, a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a nám svítí světlem svým, jest krásné a září leskem velikým jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem.Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebiʼs je stvořil jasné, vzácné a krásné. Chválen buď, můj Pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, skrze nečas i počasí jasné, kterým na živu své tvory udržuješ. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď, můj Pane skrze bratra oheň, kterým osvěcuješ naše noci, je krásný, radostný, mohutný a silný. Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody a trávu a barevné květy. Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále, kterou vyzpíval svatý František. Jak tě ale může chválit slunce, když spaluje, voda, která ztrácí průzračnost a v přívalech přináší zkázu namísto života, jak tě může chválit oheň změněný v ničivý požár, a vyprahlá země? Pohled na ni nás naplňuje sklíčeností. Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření, když přírodu víc drancujeme, než abychom ji chránili, a rozséváme znečištění a zkázu namísto krásy. Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch na úkor přírody a na úkor chudých. Prosíme o dar vláhy pro naši zem a pro nás o sílu tvé lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Dobrý Pane, Bože našich předků, Panovníku nebe a země, Stvořiteli vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš naši modlitbu. Amen.

Modlitba ke svaté Marii Magdaléně

(20. 7. 2024) Kde mám hledat Ježíše, jehož jsem ztratila?

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(20. 7. 2024) V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících…

Modlitba na prázdniny, na dovolenou

Modlitba na prázdniny, na dovolenou
(19. 7. 2024) Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem

Svatí Cyril a Metoděj - modlitba

Svatí Cyril a Metoděj - modlitba
(4. 7. 2024) Tento týden 5.7. si připomínáme slovanské věrozvěsty, o kterých papež Benedikt XVI. řekl: Cyril a Metoděj představují…

Modlitba za dovolenou a prázdniny

Modlitba za  dovolenou a prázdniny
(1. 7. 2024) V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu…

Litanie k Nejdražší Krvi Páně

Litanie k Nejdražší Krvi Páně
(30. 6. 2024) Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet…

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla
(26. 6. 2024) Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.

Modlitba finského sportovce (27.5.2024, 14:06)

Modlitba finského sportovce
V dětství jsme jako soutěživí kluci neuměli dobře zvládat prohry, ale ani výhry... Proto nás vedoucí ve skautském oddíle...

Různé (27.5.2024, 13:41)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...