„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Prosby, přímluvy / za rodinu, děti, manželství

za rodinu, děti, manželství

Za novomanžele

Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu; a v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici, takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Shlédni na tyto manžely, kteří prosí o tvou ochranu a požehnání. Dej své služebnici N… lásku a mírnost; dej, ať žije podle příkladu svatých žen, o kterých čteme v knihách Písma. Svému služebníkovi N… dej, ať má ke své ženě důvěru a úctu, a ať ji vždycky miluje jako Kristus miluje svou církev. A oba ať nikdy nezapomenou, žes je společně povolal do svého království. Upevni je ve víře, ať jsou věrni tobě i sobě navzájem, ať žijí podle evangelia a vydávají svědectví Kristu. (Dej, ať dobře vychovají své děti a dočkají se na nich radosti.) Dej, ať spolu žijí šťastně; dej jim dlouhá léta, a nakonec život věčný. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu; a v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici, takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše. Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Sešli na tyto své služebníky N… a N… své požehnání, ať se po celý život navzájem posvěcují a dávají si tvou lásku. Ať žijí jeden pro druhého a jsou jeden druhému znamením tvé přítomnosti. Jejich lásku posiluj a rozmnožuj: Ať den ze dne roste, ať se podobá lásce tvého Syna, který miloval až k smrti kříže. (Ať se podobá lásce tvé: ať je plodná, ať je zdrojem života, ať dává světu a církvi děti, aby se šířilo tvé království.) Ať se osvědčí ve službě bratřím, ať přetrvá všechny zkoušky a vydá svědectví o tobě. Neboť tys, Pane, jejich pomoc a síla; ty je nikdy neopustíš, ale zůstaneš s nimi vždycky a na věky věků. Amen.

 

Výročí svatby:

Bože, původce života, tys od začátku posvětil spojení muže a ženy, aby vytvářeli jednotu lásky a věrnosti; shlédni také na tyto své služebníky, požehnej jim a dej jim sílu, aby jejich společný život v manželství byl stále dokonalejším obrazem jednoty Krista a církve. 
Amen.


Při 25. výročí:

Bože, tys posvětil nerozlučný svazek těchto manželů a stál jsi při nich, aby se ve všech radostech i strastech utvrzovala jejich jednota; 
pomáhej jim i nadále, aby se jejich láska stále více oprošťovala od všeho sobectví, aby stále rostla a byla jim (i jejich dětem) zdrojem posvěcení.Při 50. výročí:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, shlédni na tyto manžele (i na ty, kterým dali život a první základy víry); tys posvětil jejich lásku ve svátosti manželství a padesát let jsi jim pomáhal překonávat překážky, které se jim stavěli do cesty; za všechno dobré, co ve svém životě vykonali, naplň nyní i jejich stáří svým hojným požehnáním.

Za sebe navzájem

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracem. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.

Nebo:

Děkujeme ti Bože, že jsi každého z nás stvořil. Děkujeme ti, že jsi nás dva přivedl k sobě. Je to dar, že smíme spolu žít. Je to krásné, když vidíme, jak se můžeme vzájemně doplňovat. Dej, ať skutečnost, že jsme každý jiný není pro nás kamenem úrazu, ale mostem k hlubšímu spojení se navzájem, jednoho s druhým, jednoho pro druhého. Pane, buď při nás v loďce našeho partnerského vztahu. Buď při nás ve vlnách, bouřích i v klidných vodách. S tebou se odvážíme plout oceánem našeho života. Buď s námi u kormidla a pomoz nám, abychom pluli správným směrem, který nás povede k sobě, k lidem a k tobě. Amen.

Nebo:

Pane, učiň z našeho domova domov lásky, kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění, kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost, kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět, kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi. Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou. Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti. Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší. Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem. Pane, pomoz nám, abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě. Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle. Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc. Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí! (dsn)

Modlitba manželova

Pane Ježíši Kriste, nauč mne milovat svoji manželku, jako ty miluješ svou církev, za kterou ses obětoval, abys ji miloval jako sebe samého. Kdo miluje svou manželku, miluje vlastně sebe. Vždyť přece nikdo nemá v nenávisti své tělo, naopak je živí a pečuje o ně, jako ty pečuješ o svou církev, protože jsme údy tvého těla. Proto, jak stojí v Písmu: "Opustí člověk otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou potom tělem jedním". Toto tajemství je veliké vzhledem k tobě i církvi. Prosíme tě, Pane, nauč nás tedy pravé lásce i vzájemné úctě. 

 

Modlitba manželky

Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Naprosto si uvědomuji, že jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré emocionální návyky, automatické reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany
a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a rozboř mé zdi beranidlem svého zjevení. Dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš proměnit. Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš ty – úplně a dokonale, bez ohlížení se zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu. Učiň mě pomocnicí mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mě tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s hrdostí říct, že je jeho manželkou. Pokládám všechna svá očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Vím, že v některých věcech se možná nikdy nezmění, ale zároveň ho uvolňuji k tomu, aby se změnil takovým způsobem, o kterém jsem nikdy nevěřila, že je možný. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a plně přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat. Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená a jak ji vyjadřovat tak, aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli. Kéž nám Bůh vytrvalosti a povzbuzení dá, abychom stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Udělej z nás tým, abychom neusilovali o oddělené, soutěžící nebo nezávislé životy, ale abychom pracovali spolu, přehlíželi své chyby a slabosti pro vyšší cíle našeho manželství. Pomoz nám usilovat o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu . Kéž můžeme dosáhnout „plné jednoty smýšlení i úsudku“. Modlím se, aby náš závazek tobě a sobě navzájem sílil a stával se zanícenějším každým dnem. Umožni mému muži, aby byl hlavou naší domácnosti, jak jsi ho stvořil, a ukaž mi, jak ho podporovat a mít k němu úctu, když se chopí této vedoucí pozice. Pomoz mi porozumět jeho snům a vidět věci z jeho úhlu pohledu. Zjev mi prosím, co si přeje a potřebuje. Ukaž mi potenciální problémy ještě před tím, než nastanou. Vdechni svůj život do našeho manželství. Učiň mě novým člověkem, Pane. Dej mi novou perspektivu, pozitivní mentalitu a obnovený vztah s mužem, kterého jsi mi dal. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Dej mému muži novou ženu a dej, ať jsem jí já. (upraveno podle knihy Síla manželčiny modlitby, nakladatelství Paulínky)

 

Máme to spolu těžké

Pane, není to jednoduché, když jsme tak každý jiný, a přesto tak blízko máme spolu žít. Dříve to bylo fascinující a napínavé. Dnes je to často únavné a mrzuté. Jsou situace, kdy svému/své .......... nerozumím. Někdy trpíme jeden druhým. Působíme si bolest, žijeme jako by zde ten druhý nebyl, nehledáme už cestu k sobě. Pane, chtěl bych přestat s nářkem a se stížnostmi, přestat s výčitkami, přestat obviňovat. Pane, pomoz mi, sebrat síly a znovu začít. Ty jsi ten Třetí v našem vztahu, do kterého jsi vstoupil prostřednictvím svátosti manželství. Ty jsi se připojil k nám. Ve znamení kříže s námi neseš zkoušky všedního dne. Pomáháš nám zvládnout hodiny osamocení a zklamání, aniž bychom zatrpkli. Pane, když ty s námi zůstaneš, pak zvládneme těžkosti, 
najdeme potom opět cestu k sobě, potom se budeme vždy znovu učit dívat se na slabosti a chyby druhého očima lásky. Pane, zůstaň s námi. Dej, ať se rány našeho vztahu uzdraví větší vzájemnou láskou. Pomoz nám zvítězit nad odcizením se jeden druhému a místo toho si opět udělat radost. Amen.     

 

Modlitba Tobiáše a Sáry

Tóbijáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: "Sestro vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu." Vstala a počali se modlit, aby se jim dostalo spásy. Tóbijáš začal slovy: "Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: 'Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou.' Hle, neberu si tuto svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel slitování, já i ona, a abychom společně dožili stáří." A oba řekli: "Amen, amen." (Tób 8,4-8)

 

Modlitba společenství manželů

Pane, otevři naše srdce, dovoláváme se tvého slibu, který vždy věrně plníš, že všude tam, kde se i malé společenství schází v tvém jménu, ty jsi uprostřed nich. Pomoz nám objevit tvou přítomnost a v úžasu ji zakoušet ve svém srdci, posiluj a buduj naši jednotu svým svatým Duchem lásky, aby do všech lidských vztahů v našich rodinách se přeléval Boží život z jediného Zdroje lásky, pravé, věčné a nekonečné, kterým jsi Ty sám. Dej, ať z našich rodin, svatyní života a lásky roste tvá církev jako rodina všech a domov pro všechny. Dej, at' jsme všichni a každý z nás spolehlivými nástroji tohoto Božího díla.

 

Za smíšená manželství

Nesou kříž tvého rozděleného křesťanstva. Pomoz jim, aby se ve svém soukromém životě spolu setkávali tak, aby se nemoc oddělení nezhoršovala. Tato manželství vyžadují silné křesťany. Dej, ať se jejich manželství silou lásky, kterou si jim dal, stane obrazem jednoty, jednotou, ke které směřujeme my všichni.Pomoz jim i nám.

 

Za manželství v krizi

Pane, dnes přicházíme k tobě kvůli svým přátelům. Nevíme, jak to mohlo tak daleko dojít. Nemají si co říct, zranění je hluboké. Chtějí se vzdát svého manželství. Pane, máme oba rádi. Nevíme, jak se máme zachovat. Nevíme, jak jim můžeme pomoci. Dej nám odvahu a správná slova, abychom jim mohli pomoci. Především přijmi naši modlitbu za oba a za jejich děti. Nenech je samotné v této těžké zkoušce jejich života. Pane, ty umíš psát rovně také na křivých linkách. Prosíme, udělej to. Maria, útočiště v každé tísni, řekni Ježíši, svému Synu: Pane, už nemají lásku. Pane, už nemají věrnost. Pros ještě jednou - jako v Káně - o zázrak, neboť z lidského hlediska je situace bezvýchodná. Maria, Matko milosrdenství, pros za nás. Amen.

 

Za rodinu

„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24,15).

Otče náš, děkuji, že Ti záleží na celé naší rodině. Prosím, aby Tě všichni moji blízcí mohli poznat. Pomoz mi být pro ně příkladem lásky a služby. Vyznávám, že všichni potřebujeme Tvé moudré a láskyplné vedení, abychom mohli vytvářet krásné rodinné společenství. Ochraňuj naše děti, aby nebyly strhávány špatnými příklady. Čekám na Tvou pomoc a prosím“ buď v naší domácnosti Pánem. Dej, aby náš rodinný život byl veden Tvým slovem a modlitbou. Prosím Tě, aby se naše rodina stala oázou klidu a pokoje v dnešní neklidné a narušené době. Amen.

Nebo:

Pane Bože, od kterého má své jméno každý rod na nebi i na zemi. Otče, ty jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, narozeného z ženy, a skrze Ducha svatého, který je pramen božské lásky, dej, ať každá rodina na zemi se stane pro každou následující generaci pravou svatyní života a lásky. Dej, ať tvá milost vede myšlenky a skutky manželů a manželek k dobru jejich rodin a všech rodin na celém světě. Dej, ať mladí naleznou v rodině pevnou podporu pro jejich lidskou důstojnost a pro jejich růst v pravdě a lásce. Dej, ať láska, posilovaná milostí svátosti manželství, se projevuje mocněji, než všechny slabosti a všechna utrpení, skrze která naše rodiny někdy procházejí. Na přímluvu Svaté rodiny Nazaretské dej, ať církev plodně uskutečňuje své celosvětové poslání v rodině a skrze rodinu. Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen.

Nebo:

Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa, vzore a ideále každé křestanské rodiny, tobě svěřujeme naše rodiny. Otevři srdce každého rodinného společenství víře, přijetí Božího slova, křesťanskému svědectví, aby se stala zdrojem nových a posvátných povolání. Uschopni ducha rodičů, aby horlivou láskou, moudrou péčí a láskyplnou zbožností s jistotou vedli své děti k duchovním a věčným dobrům. Vzbuď v mysli mladých upřímné svědomí a svobodnou vůli, aby, když prospívají "moudrostí, věkem a oblibou" uměli velkodušně přijímat dar Božího povolání. Svatá rodino nazaretská, dej, abychom se rozjímáním a napodobováním vytrvalé modlitby, velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby a panenské čistoty, v nichž jsi žila, připravili k plnění Boží vůle a s předvídavou jemností provázeli ty z nás, kdo jsou povoláni, aby z vetší blízkosti následovali Pána Ježíše, který se za nás obětoval. Amen.

 

Nebo:

Pane Bože, od kterého má své jméno každý rod na nebi i na zemi. Otče, ty jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, narozeného z ženy, a skrze Ducha svatého, který je pramen božské lásky, dej, ať každá rodina na zemi se stane pro každou následující generaci pravou svatyní života a lásky. Dej, ať tvá milost vede myšlenky a skutky manželů a manželek k dobru jejich rodin a všech rodin na celém světě. Dej, ať mladí naleznou v rodině pevnou podporu pro jejich lidskou důstojnost a pro jejich růst v pravdě a lásce. Dej, ať láska, posilovaná milostí svátosti manželství, se projevuje mocněji, než všechny slabosti a všechna utrpení, skrze která naše rodiny někdy procházejí. Na přímluvu Svaté rodiny Nazaretské dej, ať církev plodně uskutečňuje své celosvětové poslání v rodině a skrze rodinu. Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen.

 

 Za děti

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi se přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil. Svatá Maria, matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Nebo:

Otče náš, jsou venku a já je nemůžu chránit. Čím jsou větší, tím méně můžu být s nimi. Jdou si svými vlastními cestami a mně nezůstává než je svěřit Tobě a snažit se jim rozumět a radit. Dej jim dobré kamarády a přátele a také dobré dospělé kolem nich, kterým by na nich záleželo. Chraň je, aby se jim nestalo nic zlého, a samy aby nezavinily neštěstí. Ochraňuj je, aby nedělaly nic nesprávného, když jsou samy mezi sebou. Především dej jedno: aby se rády vracely domů, aby se těšily na domov rodičů a aby ho milovaly. Dej, aby se mi dařilo vytvořit tento domov a náš rodinný krb milým a takový ho zachovat co nejdéle. Jim dej, aby nemyslely na své rodiče se strachem ani tehdy, když udělaly něco špatného. Zachovej jim důvěru, že tento dům je pro ně stále otevřený i přes všechny hlouposti, které udělaly. Dej nám všem, aby jim náš domov ukazoval, co znamená být doma, být u Tebe tam, kde Ty jsi doma, u stolu v tvém věčném království. Amen. 

 

Za dítě v ohrožení života:

Pane, máme velký strach. Úzkost svírá naše srdce, chtěli bychom křičet: Bože, to nemůžeš udělat. Naše dítě nám nesmíš vzít. Tys nám ho přece svěřil. Devět měsíců jsme na něj čekali. Potom radost z jeho narození. Pak pomalu rostlo, hodiny plné radosti a štěstí, 
hodiny plné starostí a strachu. Proč má být nyní všemu konec? Chtěli bychom se dále starat o své dítě, které jsi nám svěřil. Svěřil, daroval, propůjčil. Přivlastňovat bychom si ho nikdy neměli. Panno Maria, Matko Ježíšova, ty víš, co znamená, ztratit dítě. Tys musela prožívat umírání svého Syna. Prosím, buď zde, buď vedle nás, bdi s námi u lůžka našeho dítěte. Pomoz nám probojovat se k souhlasu s Boží vůlí. Pomoz nám uvěřit, že Bůh vidí dál. Pomoz nám věřit, že je dobrý Otec, není mstitel ani despota. 
Pomoz nám pochopit, že láska zůstává, že bude vždy pevným poutem mezi námi a naším dítětem, ať se stane cokoli. Pane, nenech naše dítě trpět. Odejmi od něho všechen strach. Chraň nás svou rukou, abychom ve správný čas mluvi i mlčeli, abychom se především modlili o sílu a o lásku. Pane, nerozumíme, ale důvěřujeme. Amen.

 

Modlitba ženy v požehnaném stavu za dítě, které se má narodit:

Všemohoucí Bože,kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji.Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem.
Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích. Dobrotivý Bože,tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti.Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe.Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti,i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem.Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna.Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě. Amen! Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás! S božským Dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti.

 

Ke sv.Norbertovi za dítě, které se má narodit

Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží!Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele,kterého nejčistší Panna Maria, Jeho Matka,počala bez poskvrny a porušení svého panenstvía porodila bez veškeré bolesti.Proto jsi i vznik svého premonstrátského řáduspojil s dnem narození Ježíše Krista.V pokoře Tě tedy prosíme, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce,aby nám Bůh dal na Tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života.Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církvea Jemu, našemu pánu,celý život věrně sloužilo,abychom nakonec spolu dosáhly věčné spásy.Skrze Ježíše Krista , našeho Pána. Amen. Svatý Norberte, pomocníku neplodných manželství a nastávajících matek,oroduj za nás.

 

Modlitba dětí za rodiče

Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim dělal(a) radost.

 

Modlitba matky

Maria, ty první ze všech matek, tys dobře poznala dávno přede mnou všechno, co já zakouším. Poznalas radosti mateřské, víš také, co cítilo tvé srdce, když se s tebou loučil tvůj Syn. Zůstala jsi sama, když odešel plnit své poslání. Stála jsi stranou, když mu provolávali slávu a chtěli jej povýšit na krále. Zakusila jsi, jak těžko je v duši matky, když její děti chtějí jít svou cestou. Nemohla jsi svému Synu pomoci, když jej zesměšňovali a soudili, stála jsi pod křížem a čekala jsi na jeho poslední slova. Viděla jsi jej v bolestech umírat. Maria, pros za mé děti, aby nedoplácely na to, co jsem zanedbala při jejich výchově, když byly odkázány na mou lásku. Pros za mé děti u svého Syna, aby je chránil tehdy, když je nemohu chránit já. Pros za mé děti u svého Syna Ježíše, aby je miloval tam, kam já svou láskou nedosáhnu. Amen. (dsn)

 

Modlitba rozvedené matky

Pane, někdy mám pocit, že jsem u konce, ztroskotaná, bezútěšná, smutná. A někdy se v mém nitru objeví nová chuť k životu. Nikdo neví, kromě tebe, jak dlouho jsem váhala udělat za vším konečnou čáru. Jen ty znáš ty okamžiky, ve kterých jsem ti zůstala něco dlužna; ale ty znáš také hranice mých možností a našich vztahů. Ty víš, Pane, o mé zranitelnosti, o mém neštěstí, o mém strachu. Ty jsi Bůh, který uzdravuje, Ty chápeš a odpouštíš. Za to Ti děkuji. Prosím Tě za svoje děti. Požehnej jim. Modlit se za jejich otce je mi zatěžko. Mé zranění je příliš hluboké. Pane, potřebuji odvahu pro svou novou cestu. Někdy je to až příliš, co na mne padá, někdy cítím naprostou prázdnotu. Ale pak se objeví nová síla, když Ty to chceš. Pane, zůstaň u mně! (dsn)

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(22. 7. 2024) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…

Modlitba ke svaté Marii Magdaléně

(20. 7. 2024) Kde mám hledat Ježíše, jehož jsem ztratila?

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(20. 7. 2024) V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících…

Modlitba na prázdniny, na dovolenou

Modlitba na prázdniny, na dovolenou
(19. 7. 2024) Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem

Svatí Cyril a Metoděj - modlitba

Svatí Cyril a Metoděj - modlitba
(4. 7. 2024) Tento týden 5.7. si připomínáme slovanské věrozvěsty, o kterých papež Benedikt XVI. řekl: Cyril a Metoděj představují…

Modlitba za dovolenou a prázdniny

Modlitba za  dovolenou a prázdniny
(1. 7. 2024) V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu…

Litanie k Nejdražší Krvi Páně

Litanie k Nejdražší Krvi Páně
(30. 6. 2024) Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet…

Modlitba finského sportovce (27.5.2024, 14:06)

Modlitba finského sportovce
V dětství jsme jako soutěživí kluci neuměli dobře zvládat prohry, ale ani výhry... Proto nás vedoucí ve skautském oddíle...

Různé (27.5.2024, 13:41)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...