„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Rozdělení modliteb podle adresáta (podle toho, ke komu se modlitbou obracíme) / K Bohu / K Duchu svatému

K Duchu svatému

Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků. 
V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; 
R: a obnovíš tvář země. 
Modleme se: 
Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. 
nebo: 
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 

Veni Creator Spiritus (hymnus)

Přijď Tvůrce, Duchu Svatý, k nám
A navštiv myslí našich chrám,
Sestup z nebeské výsosti,
Srdce nám naplň milostí.

Tys utěšitel pravý zván,
Tys dar, jenž Bohem Věčným dán,
zdroj živý, plamen, lásky dech,
Tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod Tvým vedením
vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v Tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas.

Zněj Bohu Otci píseň chval
i Synu, který z mrtvých vstal,
též Duchu, dárci radosti,
zněj chvála celou věčností.

 

Veni Sancte Spiritus (hymnus)

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.
Přijdi Otče ubohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský utěšiteli,
něžný duší příteli,
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
Smiřiteli v rozbroji,
Rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící,
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci,
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřiveno,
zahřej, co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící,
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti dodej útěchu
a dej v radost věčnou vjít.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Modleme se. Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha svatého poučil a posvětil, dej ať v tomto Duchu správně smýšlíme a z jeho útěchy se stále radujeme.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zůstávej s námi, Duchu svatý

Zde jsme, Pane, Duchu svatý, přijď k nám a zůstávej s námi, svou milostí se vlij do našich srdcí! Uč nás, co máme činit a kam dospět, ukaž nám, jak máme působit. Ty, jenž nadevše miluješ poctivost, nedopusť, abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.  Ať nás nesvede z cesty nevědomost, neovlivní lidská pochvala a přízeň, nepokazí úplatnost či falešné ohledy. Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,  abychom byli v tobě svorně zajedno a v ničem se neuchýlili od pravdy.  Amen. (Z modlitby koncilních otců, 1962)

 

Prosba o Ducha svatého

Duchu svatý, když se učedníci zamkli ze strachu před židy, sestoupils na ně jako bouře a vyhnals je ze stísněnosti. Náhle pocítili odvahu vydávat svědectví zmrtvýchvstalému Ježíšovi. Znám dobře ten strach učedníků. Často se neodvažuji říkat, co si skutečně myslím, a to ze strachu, že by se tomu ostatní mohli smát. Cítím v sobě zábrany, protože se bojím toho, co by si o mně ostatní pomysleli. Často mám také strach mluvit o své víře. Mám strach, že se zesměšním nebo že utržím zranění. Duchu svatý, dej mi odvahu stát při své víře. (podle Anselma Grüna)

 

Duchu svatý, osvěť mě

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.


Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je. (Bl. Miriam od Ježíše ukřižovaného, OCD)

 

 

Přijď Duchu Otce a Syna

Přijď Duchu Otce a Syna,
Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.
Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země,
Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy,
lásko, která se vylila do našich srdcí.
Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama.Děkuji ti, oživovateli.
Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně,
protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života,
ani na konci, až mne všechno opustí.
Přijď Duchu svatý!

 

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

 

Dýchej ve mně, Duchu svatý

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil! (Sv.Augustin z Hyppo)

 

Kdo jsi, světlo

Kdo jsi, světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?
Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil, nesvedla
bych udělat ani krok. Jsi prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí
a ukrývá je v sobě. Kdyby Tě opustilo, kleslo by do propasti nicoty,
z níž je pozvedáš k bytí. 
Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě  a niternější než mé nejhlubší nitro
a přece  neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno:
Duchu svatý- Věčná lásko.

Nejsi mana, jež ze srdce Synova přechází do srdce mého, pokrm andělů a blahoslavených?
On , který se ze smrti pozdvihl k životu, probudil i mne k novému životu, ze spánku smrti,
a dává mi den ode dne  nový život. Jednou mne jeho plnost úplně zaplaví, život z tvého života,
ano ty sám: Duchu svatý-Věčný živote.

Jsi paprsek, jenž dolů ze soudcova trůnu vyšlehne a pronikne do noci duše, která sama sebe nikdy nepoznala? Milosrdný- neúprosný vniká do skrytých záhybů. Vyděšena pohledem na sebe samu dělá duše místo svaté bázni, počátku oné moudrosti, jež přichází z výsosti a na výsosti nás pevně zakotvuje – tvému působení, které nás nově tvoří:
 Duchu svatý- Pronikavý paprsku.

Jsi plnost Ducha  a síla, kterou Beránek rozlamuje pečetě od věčného Božího úradku? Vysláni Tebou, ženou se poslové soudu světem a oddělují ostrým mečem říši světla od říše tmy. Pak bude nebe nové a nová i země, a všechno se dostane na své pravé místo tvým dechem:
Duchu svatý- Vítězná sílo.

Jsi píseň lásky a svaté bázně, co věčně zní okolo Božího trůnu.  A co v sobě spojuje všech bytostí čistý zvuk? Souzvuk, jenž připojuje k hlavě údy, v níž každý oblažen nachází svého bytí tajemný smysl
a jásavě se rozlévá, v tvém proudění:
Duchu svatý – Věčný jásote.    (sv. Edith Stein)

 

Přijď Duchu svatý (modlitba společenství Cursillo)

Přijď Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova o Tvé lásce a kráse. Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, Tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď Duchu svatý a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi.
Amen.

 

Další modlitby k Duchu svatému: modlitby, novény, vigilie , modlitby k Duchu svatému

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) Modlitba "Můj Bože v Trojici", jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována…

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním
(20. 5. 2024) Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Přijď ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý
(13. 5. 2024) Svatodušní sekvence

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému
(5. 5. 2024) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se…

Den modliteb za pronásledované křesťany

Den modliteb za pronásledované křesťany
(30. 4. 2024) Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně! (26.4.2024, 15:19)

Pojďte se s námi vydat na cestu zkoumání modlitby Páně!
Šest interaktivních lekcí určených pro malé skupiny. Lekce jsou založeny na modlitbě Páně, obsahují témata jako...

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...