„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Rozdělení modliteb podle původu, podle autora / Modlitby světců, známých osobností, různých autorů / T

T

Bl. Tereza z Kalkaty (Matka Tereza)

Pane dej,abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá zvěst, smíření tam, kde jsou lidé rozděleni. Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou, manžela s manželkou, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se nemilují. Ty nám otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k tomu, aby církev, zraněné tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé této země i pro celou lidskou rodinu. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně, Pane: chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne pokoj, tam jsou ozbrojené mysli i srdce. Kde vládne pokoj, vyprazdňují se válečné zbrojnice. Kde vládne pokoj, tam zní písně lásky a bratrství.
 

Sv. Terezie od Ježíše (Veliká, z Avily)

Ó kráso, jež předstihuješ všechny krásy na zemi! Bez ran bolest způsobuješ, bez bolesti odstraňuješ lásku Božích stvoření!
Ó uzle, jenž propojuješ dvě věci tak rozdílné, nevím, proč se rozvazuješ, neb svázaný propůjčuješ sílu dobré za zlé mít.
Ty, kdož nemohou již být, spájíš s věčnou Bytostí; nekonečný - ukončuješ, nemusíš, a přec miluješ, zveličuješ naše nic.

(Sebe ve mně hedat musíš, vydalo KNA)

 

Bl. Titus Brandsma (OCarm)

Ó Ježíši, když na Tebe pohlédnu, ožije ve mně láska k Tobě, a rovněž Tvé srdce mne miluje jako svého zvlášť důvěrného přítele. Sice se ode mne vyžaduje víc odvahy trpět, ale všechno utrpení přijímám rád, protože mě připodobní Tobě a to je cesta do Tvého království. Jsem šťasten ve svém utrpení, neboť už ho za utrpení nepokládám, nýbrž za vybraný úděl, jenž mne spojuje s Tebou, ó Bože. Neboť Ty, ó Ježíši, jsi se mnou, nikdy jsem Ti nebyl tak blízko. Zůstaň se mnou, sladký Ježíši, Tvá přítomnost činí dobrým vše.

(Převzato z webu karmel)

 

Sv. Tomáš Akvinský

Pane dej mi bdělé srdce

Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka, ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,
přímé srdce, které nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň. Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který se ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, a důvěru, jež mě učiní zcela tvým.

Před studiem

Stvořiteli, jehož jméno nemůžeme ani vyslovit, který z pokladů své moudrosti všechno vymezil´s a podle obdivuhodného řádu dokonale uspořádal´s všechny části vesmíru, Ty, pravím, který jsi nazýván zdrojem světla a moudrosti a prapočátek všeho, pošli do temnot mého ducha paprsek svého jasu a zbav mne temnot, s nimiž jsem se narodil, totiž hříchu a nevědomosti. 
Ty, který rozvazuješ jazyky nemluvňat, rozvaž i můj jazyk, vlej do mých rtů požehnání své milosti a dej mi bystrost v úsudku, všechno si zapamatovat, snadnost a lehkost všemu se naučit, umět vše vyložit a druhým to tlumočit. Usměrni mé myšlenky hned na počátku, řiď můj další myšlenkový postup a pomoz mi utvářet správné závěry, Ty, který jsi pravý Bůh i člověk, který žiješ a kraluješ na věky věků. Kéž se tak stane. 

K Panně Marii

Přeblažená a přesladká Panno Maria, Matko Boží, plná veškeré dobroty, dcero nejvyššího Krále, Paní andělů, Matko všech věřících:
Doporučuji tvé milosrdné dobrotě, nyní i po všechny dny svého života, své tělo i duši svoji a všechno čím žiji: svoje myšlenky, rozhodnutí, přání, slova a skutky; celý svůj život i jeho závěr, aby se na Tvoji přímluvu všechno obracelo k dobrému v souladu s vůli milovaného Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista; abys mi byla, Přesvatá moje Panno Maria, Utěšitelkou a Pomocnicí proti útokům a léčkám starého nepřítele a všech mých nepřátel.
Odhodlej se od svého milovaného Syna, našeho pána Ježíše Krista, vyprosit mi milost, abych se s ní dokázal vzepřít pokušením světa, těla a ďábla, a povždy vytrvat v pevném rozhodnutí v budoucnosti již nehřešit, ale vytrvat ve službě tobě a tvému milovanému Synu.
Prosím tě také, přesvatá moje Paní, abys mi vyprosila pravou poslušnost a pravou pokoru srdce, abych skutečně uznal, že jsem ubohý, křehký hříšník, neschopný ne jen vykonat dobrý skutek, ale i vzepřít se neustálým útokům bez milosti a pomoci svého Stvořitele a tvých svatých přímluv. Také mi vypros, přesladká moje Paní, trvalou čistotu mysli i těla, abych čistým srdcem a čistým tělem mohl sloužit milovanému Synu tvému a tobě a tvému Řádu. Vypros mi od Něj dobrovolnou chudobu v trpělivosti a pokoj ducha, abych dokázal vydržet nápor v Řádu a abych mohl pracovat pro spásu svoji a svých bližních. Vypros mi také, Přesladká Panno Maria, pravou lásku, abych jí celým srdcem miloval našeho Pána Ježíše Krista a po Něm tebe, nadevšechno, a svého bližního v Bohu a kvůli Bohu. Abych se tak z dobra bližního radoval a jeho zlo, aby mne bolelo. A abych nikoho nepřehlížel a neusuzoval nepromyšleně. A abych se ve svém srdci nad nikoho nevyvyšoval. Také, tě prosím, Královno nebe učiň, abych ve svém srdci stále nosil uctivou bázeň a současně i lásku ke tvému přesladkému Synu; abych mu vždy děkoval za tolik dobrodiní, která mi ve své dobrotě bez mých zásluh udělil a abych jasně a upřímně vyznal své hříchy, abych se za ně opravdově kál a abych si zasloužil dosáhnout jeho milosrdenství a milost. Prosím také, o Bráno nebeská a Obhájkyně hříšníků, nedopusť, abych nakonec svého života, já tvůj nehodný služebník, odpadl od svaté katolické víry, ale abys mi ve své veliké dobrotivosti a milosrdenství pomohla a uchránila mě od zlých duchů a abys mi skrze požehnaná slavná muka svého Syna, a na svoji vlastní přímluvu, od Něho vyprosila odpuštění hříchů, a abys mne až zemřu ve své a jeho lásce, vedla na cestu spásy.Amen.

Před mší svatou

Všemohoucí věčný Bože, hle, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista; přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý ke zdroji milosrdenství, jako slepý k světlu věčného jasu, jako ubožák a chudák k Pánu nebe a země. Prosím přemíru tvé nesmírné štědrosti, abys uzdravil mou chorobu, smyl mou ošklivost, osvítil mou slepotu, obdaroval mou chudobu a oděl mou nahotu, abych Chléb andělů, Krále králů, Pána pánů přijímal s takovou úctou a pokorou, s takovou zkroušeností a zbožností, s takovou čistotou a vírou, s takovým předsevzetím a úmyslem, jak se sluší k tvé slávě a k spáse mé duše. Dej mi, prosím, abych přijal nejen způsoby Pánova Těla a Krve, ale také podstatu a sílu této svátosti. Nejdobrotivější Bože, dej, abych Tělo tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, počaté v Marii Panně, přijal tak, abych zasloužil být přivtělen k jeho mystickému Tělu a započten mezi jeho údy. Nejmilovanější Otče, dopřej mi, abych tvého milovaného Syna, kterého chci nyní zahaleného přijmout jako posilu na cestě, mohl jednou věčně nazírat tváří v tvář. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.

Modlitba ke sv. Jiří

Modlitba ke sv. Jiří
(21. 4. 2024) Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem…

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes
(30. 3. 2024) Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální…

O filii et filiae

(30. 3. 2024) Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého…

Exultet

Exultet
(29. 3. 2024) Chvalozpěv "Exultet", který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol.…

Lide můj, co jsem ti učinil?

Lide můj, co jsem ti učinil?
(28. 3. 2024) Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text…

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
(26. 3. 2024) Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty…

Modlitba ke sv. Josefovi

Modlitba ke sv. Josefovi
(18. 3. 2024) Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho…

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět (19.4.2024, 12:22)

Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět
To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba neobracela k Bohu a byla myšlena jen z hmotného...

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál (26.3.2024, 12:13)

Když se Ježíš modlil v Getsemanech, na nic si nehrál
Ježíšova modlitba v Getsemanech je pro nás důležitým příkladem. Ježíš si na nic nehrál a neodříkával "ty...

Odkazy (29.1.2024, 12:55)