„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Křížové cesty / Prosebná křížová cetsa

Prosebná křížová cetsa

 

Úvodní modlitba

Pane, veliký a mocný ve slově a v činu. Chceme si v této chvíli připomenout velikost tvé oběti života a učit se přijímat kříž. Pokračuješ ve své oběti v každém z nás, kde trpíš a umíráš za hříchy světa.
Křížová cesta je cesta života. Pojď s námi a buď nám Šimonem i Veronikou. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

1. Pilátův soud

Pane Ježíši, Pilát tě odsoudil. Rozsudek je vynesen. Nikdo ze žalobců nepomyslel na to, že přijde chvíle, kdy bude každý z nich stát před soudem lidí a především před soudem Božím. I my často stojíme u soudu: Soudí nás lidé, posuzujeme se sami, jednou nás přijdeš soudit i Ty. V této chvíli k tobě voláme:
ROZPOMEŇ SE NA NÁS PANE!
Až shromáždíš lidi ze všech konců světa:
Až se začnou pohybovat nebeská tělesa:
Až staneme před tvým soudem:
Až nás naše svědomí bude obviňovat ze zlých skutků:
Až tě uvidíme přicházet ve slávě s nebeskými anděly:
Až začneš oddělovat dobré od zlých:
Až budeme očekávat tvůj rozsudek:

Smiluj se Pane, odprošujeme tě a prosíme o tvou milost a milosrdenství, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

2. Ježíšův kříž

Spasiteli, podrobuješ se rozsudku vladařovu. Ochotně přijímáš kříž. Jak se to liší od našeho přijímání kříže života. Voláme k tobě slovy:
SMILUJ SE NAD NÁMI, PANE!
Kdykoliv se kříže bojíme:
Kdykoliv kříže odmítáme a utíkáme před ním:
Kdykoliv je kříž pro nás těžký a nesnesitelný:
Kdykoliv se neochotně podrobujeme tvé vůli:
Kdykoliv se nám zdá, že trpíme nespravedlivě:
Kdykoliv chceme jít za tebou jen slovy a ne skutky:
Pane, nauč nás, co znamená: Kdo chce za mnou přijít, vezmi svůj kříž a následuj mne! Smiluj se nad námi, Pane, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

3. Ježíšův pád

Vykupiteli, nemohl jsi již kříž unésti. Upadl jsi pro slabost svého těla. I my často padáme pod křížem pro slabost těla i duše. Voláme k tobě slovy:
BUĎ S NÁMI, PANE JEŽÍŠI!
Když naříkáme nad svými bolestmi:
Když padáme pod tíhou kříže:
Když se proti tobě bouříme:
Když nechceme povstat a jít dál:
Když se stydíme za své hříchy a poklesky:
Když hříchy zlehčujeme a pády všelijak omlouváme:
Dej nám sílu nejen odhodlaně nastoupit cestu za tebou, ale i přes všechny pády nevěrnosti a snad i hříchy, znovu povstat a vytrvat, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

4. Ježíš potkává svoji Matku

Pane, ze všech stran na tebe hledí nepřátelské obličeje. Zaryté a zatvrzelé. Jen pohled tvé Matky byl jiný - útěšný a povzbuzující. Voláme ke tvé Matce slovy:
ORODUJ ZA NÁS KRÁLOVNO MUČEDNÍKŮ!
Panno Maria:
Ve chvílích bolesti a radosti:
Při práci pro naše bližní:
Při návštěvách nemocných a opuštěných:
Při setkání s lidskou bolestí:
Kdykoliv náš pohled má povzbudit a dát naději:
Kdykoliv bližního odmítáme:
Kdykoliv trpíme zlem, které udělali jiní:
Buď při nás, Panno Maria, neboť chceme potkávat tvého Syna v každém z bližních, aby naše radost byla odleskem věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. Pán Ježíš potkává Šimona

Pane Ježíši, nezůstal jsi bez pomoci. Přinutili Šimona, aby ti pomohl nést kříž. I nám dáváš na cestu pomocníky. Od svého narození jsme v péči rodičů, učitelů, příbuzných, přátel. Za všechny tě prosíme:
DOPŘEJ JIM VĚČNÝ ŽIVOT!
Našim rodičům za lásku, péči a starostlivost:
Našim sourozencům za kamarádství, pomoc a rodinné společenství:
Biskupům, kněžím a katechetům za hlásání Božího slova a zvěsti o tobě:
Přátelům za duchovní život sblížení, za radu a slova povzbuzení:
Manželům a manželkám za práci, obětavost, lásku a radost manželského života:
Všem, kteří nám v životě jakkoliv pomohli:
Všem neznámým, kteří jsou připraveni nám pomoci:
Odplať Pane, všem našim dobrodincům věčným životem, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

6. Pán Ježíš potkává Veroniku

Statečná žena stojí před tebou, Pane, a nabízí ti pomoc. Je to pomoc velmi nepatrná, ale tys za ni vděčný. Přiznáváme se, že v nás je mnoho zla, které nám brání vidět maličkosti dobra. Voláme k tobě:
VYSVOBOĎ NÁS, PANE!
Od nelásky a nenávisti:
Od nevděčnosti a pohrdání nepatrnými službami:
Od bázlivosti a sobeckosti:
Od vychloubání, ješitnosti a pýchy:
Od zatvrzelosti a pokrytectví:
Od lakoty a závisti:
Od mravní špíny a nečistoty:
Vysvoboď nás, Pane, ode všeho, co nám brání blížit se k tobě. Chceme se podobat Veronice, abychom byli tebou královsky odměnění ve věčné slávě, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

7. Ježíšův druhý pád

Pane Ježíši, nezůstalo při jednom pádu. Ani v našem životě tomu není jinak. Ovšem, ty padáš, protože jsi slabý, my padáme do hříchu, protože jsme líní a lhostejní. Voláme k tobě slovy:
PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost zatvrzelosti a veď nás k pokání:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost pokrytectví a veď nás k opravdovosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost náladovosti a veď nás k trpělivosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost lenosti a veď nás k vytrvalosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost roztrpčenosti a veď nás k radosti:
Osvěť nás, abychom poznali hříšnost povrchnosti a veď nás ke svátosti:
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

8. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy

Pane Ježíši, ženy velmi dobře poznávají tvé hrozné postavení. Chtějí ti pomoci, jsou bezmocné, proto ze soucitu pláčou. Planý soucit odmítáš, neboť nepomáhá, chceš změnu srdce. Voláme k tobě slovy:
ODPUSŤ NÁM PANE!
Náš planý soucit s trpícím bližním:
Prázdná slovy útěchy:
Naši neochotu opravdově pomoci:
Neschopnost vidět bídu kolem nás:
Zlou vůli ubližovat a radovat se ze zla:
Netrpělivost s nemocnými:
Smutek, který rozséváme:
Povýšennost, když se nám daří dobře:
Malomyslnost, když trpíme:
Dej nám pochopit, že chceš naši záchranu, ale že nás spasíš, jen když budeme dělat pokáním, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

9. Ježíšův třetí pád

Náš Vykupiteli, bolestný průvod je již téměř u konce a ještě jeden bolestný pád. Ježíši, vlej do naší duše důvěru v tebe. Je naděje, že dojdeš na Kalvárii? Každý nový pád v nás podlamuje důvěru, že dojdeme k tobě. Proto voláme slovy:
CHCEME V TEBE DŮVĚŘOVAT!
Když upadáme a hřešíme:
Když pociťujeme slabost:
V opuštěnosti a nemoci:
V pokušení a v boji s hříchem:
V temnotách i v radostech:
V pochybnostech, zda nás přes naše vzpoury ještě miluješ:
Když na nás doléhá zloba druhých:
Když se obáváme, že nás zavrhuješ:
Dobrotivý Ježíši, upevni naši víru, abychom ti vždycky dokázali důvěřovat a pociťovat tvoji lásku, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

10. Ježíšova příprava na ukřižování

Jsme u cíle. Konečně by sis Pane, mohl odpočinout. Ale teď teprve začne to nejhorší. Podávají ti hořký nápoj, ale tvoje duše nezahořkne. Naopak. S velkodušností se nabízíš Otci jako smírná oběť. Kolikrát máme v duši hořkost místo lásky, kolikrát ji způsobili druzí svou tvrdostí a necitelností. Místo omluv a výmluv voláme:
ODPROŠUJEME TĚ, PANE!
Za tvrdost srdce těch, kteří ubližují:
Za hořkost, kterou jsme druhým zaseli do srdce:
Za krutost a necitelnost:
Za touhu po odpočinku, na který jsme neměli právo:
Za nevíru a zoufalství:
Za duchovní bídu, kterou jsme zavinili:
Za odmítání svátostí:
Pane Ježíši, dej nám svou radost i ve chvílích, kdy se budeme připravovat na smrt, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

11. Ježíšovo ukřižování

Náš Spasiteli, přibíjíme tě na kříž. Jako beránek jsi kladen na oltář a následuje první pozdvihování. Tvá láska k nám tě přivedla na kříž. Nemilujeme tě tak, jak si zasluhuješ. Proto k tobě voláme:
DEJ, AŤ TĚ VÍCE MILUJEME!
Když se modlíme, pracujeme, odpočíváme:
Když trpíme:
Když nás lidé pronásledují:
Když se nám podaří udělat dobrý skutek:
Když jsme zklamáni a zrazeni:
Když vítězíme nad zlem:
Když prohráváme a ustupujeme:
Miluj nás, Pane, a rozněcuj naši malou lásku, abychom tě milovali nadevšecko, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

12. Ježíšova smrt

Tvoje smrt, Pane, je i naší smrtí, je smrtí za nás a místo nás. Uvěřili jsme v tuto pravdu, neboť jsi ji dokázal svým životem. Posilni naši víru! Voláme k tobě:
VĚŘÍME V TEBE, PANE!
Tys pravý Bůh a člověk:
Tys jednorozený Syn Mariin:
Tys svými zázraky dokázal, že jsi pravý Bůh:
Ty ses nám ve všem podobal, kromě hříchu:
Tys zemřel na kříži, abys nás vykoupil:
Tvoje smrt se nekrvavě opakuje na oltáři:
Tys pod způsobou chleba a vína přítomen mezi námi:
Ty k nám promlouváš, kdykoliv nasloucháme Evangeliu:
Ty nás zveš k sobě, neboť jsi cesta, pravda a život:
Ty nám posíláš svého svatého Ducha:
Ty k nám mluvíš ve své Církvi:
Tys naše záchrana a jediná naděje:
Věříme v tebe, Pane, pomoz naší slabé víře, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

13. Tělo Ježíšovo na klíně Matky

Svatá Panno, pomalu složili Ježíšovo tělo na tvůj klín. Není smutnější chvíle. Ten, kterému jsi dala pozemský život, dal věčný život nám. I náš pozemský život skončí. Pros za nás hříšné v hodinu smrti naší. Stůj pod naším křížem a přijmi nás také do svého náručí. Voláme k tobě:
UKAŽ NÁM SVÉHO SYNA!
Až dokončíme pouť svého života:
Až budeme opouštět svět:
Až se nebudeme moci modlit:
Až přestaneme vnímat své okolí:
Až se k nám bude blížit Satan, aby nám připomněl naše hříchy:
Až z dáli uslyšíme přísný hlas Soudce:
Až bude Bůh vážit naše hříchy:
Dříve než řekne slovo rozsudku:
Matko, přijmi nás, jako naše ochránkyně, do sboru svatých, kde zní sláva Otci i Synu i Duchu svatému na věky věků. Amen.

14. Ježíšův pohřeb

Pane, ještě není konec i když je hrob zapečetěn. Poslední slovo řekneš až vstaneš z mrtvých. Ve chvíli, kdy jsme se zastavili u tvého hrobu, voláme:
DĚKUJEME TI, PANE!
Za tvé narození a mládí:
Za tvůj Božský život:
Za tvé zázraky:
Za každé tvé slovo:
Za dar věčného života:
Za tvé přísliby:
Za tvou Matku:
Za tvé utrpení a smrt:
Za tvé zmrtvýchvstání:
Za seslání Ducha Svatého:
Za tvou Církev:
Za naše biskupy a kněze:
Za dobu, ve které žijeme:
Za svědectví, která vidíme u druhých:
Za dary Ducha svatého:
Za radost, kterou můžeme rozdávat:
Za lásku, kterou nás zahrnuješ:
Za každý den prožitý v milosti:
Za tvé požehnání:
Za drobnosti, které nás pozdvihují k tobě:
Za utrpení a zkoušky:
Za naději ve zmrtvýchvstání a život budoucího věku:
Za svátosti, které můžeme přijímat:
Za dary, které dáváš celému světu:
Vzdáváme ti díky, Bože, za všechna tvá dobrodiní, vždyť co máme dobrého, máme od tebe, neboť ty žiješ a kraluješ nad národy po všechny věky věků. Amen.


Závěrečná modlitba

Pane, cesta do nebe je krátká a trnitá. Je to životní křížová cesta. Stojí za to po ní jít, to jsme poznali. Drž nás, ať z ní nesejdeme, abychom tě chválili s Pannou Marií a se všemi svatými po všechny věky věků. Amen.

 

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2023) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(26. 11. 2023) Adventní zpěvy za svitu svící v jedinečné atmosféře

Litanie ke Kristu Králi

Litanie ke Kristu Králi
(24. 11. 2023) Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná…

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2023) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2023) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2023) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu (26.11.2023, 22:14)

Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu
Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: „A Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to...

K Srdci Ježíšovu (1.11.2023, 11:37)

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu (18.5.2023, 13:41)

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Pane Ježíši Kriste /.../  Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe vzdálit a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu,...