„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Křížové cesty / Ve spojení s papežem

Ve spojení s papežem

Ježíš položil život za to, abychom mohli být členy Boží rodiny. Všechny nás spojil svou krví a my tak tvoříme spolu s Ním jedno tělo-Církev. Otcovskou péčí o ni pověřil sv. Petra a jeho nástupce. Je naší výsadou i povinností modlit se za ty, kdo jsou pověřeni doprovázet nás na cestě k Bohu. Chceme to udělat při této křížové cestě.
1. Ježíš odsouzen k smrti


Pilát odsoudil Krista podle mínění davu ve snaze zachovat si klid. Kristův nástupce papež bývá také často odsuzován. Dej Pane, ať se vždycky snažíme pochopit záměry svatého otce a nepřijímáme bez přemýšlení hanlivé a nespravedlivé soudy o něm.


2. Na Ježíše vložen kříž


Ježíš přijal kříž a nesl jeho tíhu za všechny lidi. Papež nese tíhu odpovědnosti za Církev. Dej, Pane, ať si uvědomujeme odpovědnost svatého otce za nás za všechny a snažíme se ulehčit jeho břemeno převzetím spoluzodpovědnosti za své okolí.


3. Ježíš poprvé padá pod křížem


Ježíš jako člověk byl fyzicky slabý. Papež prožívá také lidskou slabost, tělesnou i duševní. Bývá unaven, vyčerpán, na pokraji sil. Nabízíme ti, Pane, své modlitby, svou dnešní křížovou cestu a prosíme Tě o sílu pro našeho svatého otce.


4. Ježíš se potkává se svou Matkou


Maria provázela Ježíše na křížové cestě. Papež na ni spoléhá a svěřuje jí do ochrany celý svět. Panno Maria, prosíme tě, provázej svatého otce a pomáhej mu ve všem, co podniká.


5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž


Šimon pomáhal Ježíši nést kříž. Dej, Pane, kněžím svatost, aby zodpovědně a s láskou plnili úkoly, které jim svěřil papež, a nám pomáhali správně žít.
 

6. Veronika podává Ježíši roušku


Papež se často obrací na všechny lidi s prosbou o modlitbu, i na nemocné, trpící. Nabízíme ti Pane své únavné dny a každodenní práci jako prosbu za svatého otce. Nemůžeme mu pomoct bezprostředně, jako tobě pomohla Veronika, ale přijmi naše námahy jako prosbu za něj.


7. Ježíš padá pod křížem podruhé


Ježíšova služba lidstvu, jeho křížová cesta byla vysilující. Papež přijímá zástupy lidí v audiencích, zamýšlí se nad řešením světových problémů, modlí se za svět...Požehnej mu, Pane, v jeho namáhavé službě a nám dej milost překonávat lenost a únavu při plnění našich každodenních povinností.
 

8. Ježíš mluví k plačícím ženám


Kristus upozornil ženy na odpovědnost za výchovu dětí. Jsme spoluzodpovědní za církev. Církev potřebuje rodiny zdravé, křesťanské. Starost o naše děti, o kvalitu rodin  leží na srdci i papežovi. Žehnej, Pane, našim rodinám, posiluj křesťanské rodiče, aby vychovávali své děti podle Božích představ.


9. Ježíš padá pod křížem potřetí


Ježíš padá potřetí vysílen namáhavou cestou. Slabost člověka je normální. Nenormální je naše pýcha, namyšlenost, představa, že jsme chytří, chytřejší než dva tisíce let stará praxe církve a moudrost opřená o rozjímání a modlitbu. Dej, Pane, ať jsme věrni učení církve a nasloucháme svatému otci s pokorou.


10. Ježíš zbaven šatu


Ježíš byl vydán posměchu lidí. Osobují si právo nakládat s Ním podle vlastních představ. Stejně jako někteří lidé, když podkládají  papežovi lživé záměry a obrací naruby jeho úmysly. Dej nám Ducha svatého, abychom se dovedli zastat druhých, kdykoli jsou nespravedlivě očerňováni.


11. Ježíše přibíjejí na kříž


Ježíš je přibíjen na kříž, je mu znemožněn pohyb, činnost. Kristovo Tělo, Církev, v mnohých částech světa je v podobné situaci. Požehnej, Pane, všem křesťanům, kteří trpí bezpráví kdekoli na světě. Dej jim odvahu čerpat sílu z Kristova kříže.

 

12. Ježíš umírá na kříži


Ježíš jako pastýř položil život za své ovce. Ani papež nešetří síly a život pro službu v církvi. Ukřižovaný Ježíši, posiluj svého zástupce na zemi, posiluj všechny biskupy, ať jsou ochotni i obětí života uskutečňovat Boží lásku a plán záchrany světa.

 

13. Ježíšovo tělo sňato z kříže


Panna Maria trpí, když má na klíně zubožené tělo. Trpí i všemi neduhy, ranami, které prožívá Kristovo tělo - Církev. Nabízí lék: modlitbu a oběť. I my se chceme spojovat s papežem v modlitbě za obrodu církve a světa.


14. Ježíšovo tělo položeno do hrobu


Znakem Kristových učedníků je jistota, radost, důvěra v Boží vítězství. Za hrobem je Kristovo zmrtvýchvstání. Proti vší naději věřit síle a lásce Boží. Věřit i tam, kde je možné čekat jen zázrak. Bože, spolu s papežem prosíme o jednotu církve i o tvé řešení všech světových problémů a spoléháme, že nás vyslyšíš v jednotě Ducha svatého, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra

Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra
(22. 2. 2024) Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec ve městě Římě, se datují do 4.…

Stolec svatého Petra (svátek 22.2.)

(21. 2. 2024) Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed…

Postní litanie k Panně Marii

Postní litanie k Panně Marii
(17. 2. 2024) Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Modlitba manželů

(13. 2. 2024) Právě probíhající Národní týden manželství nás zve k modlitbě zvláště za ty, kdo žijí v manželství a v rodině.…

Modlitba za půst

Modlitba za půst
(13. 2. 2024) Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a…

Popeleční středa - modlitba

Popeleční středa - modlitba
(12. 2. 2024) Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím…

Křížová cesta

Křížová cesta
(12. 2. 2024) Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s…

Odkazy (29.1.2024, 12:55)

Slavnost Těla a krve Páně (22.1.2024, 11:45)

Slavnost Těla a krve Páně
Svátek "Sanctissimi Corporis Christi" zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Za zásadní podnět k jeho zavedení...

Den modliteb za pronásledované křesťany (22.1.2024, 11:43)

Den modliteb za pronásledované křesťany
Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.